Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Barnkonventionen i fysisk planering och stadsutveckling

Kartläggning och analys

Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
80
ISBN (tryck):
978-91-7563-722-8
ISBN (PDF):
978-91-7563-723-5
Rapport:
2020:24

Barn och unga under 18 år utgör en femtedel av Sveriges befolkning. De har inte rösträtt, inte körkort och är beroende av vuxnas engagemang och arbete för att deras livsvillkor ska bli så bra som möjligt. Hur vi planerar, utformar och förvaltar den byggda miljön har stor betydelse för barns och ungas livsmiljöer.

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag i Sverige. Det ökar behovet av fokus på arbetet med barns rättigheter i fysisk planering och stadsutveckling.

Boverket, kommunerna och länsstyrelserna har var för sig viktiga roller i uppfyllandet av barnkonventionen. Arbetet går hand i hand med genomförandet av Agenda 2030 och förverkligandet av politiken för gestaltad livsmiljö. Kunskapshöjande insatser och förvaltning av såväl åtgärder som kompetens är av stor vikt för att fullt ut implementera barnkonventionen hos Boverket, länsstyrelserna och kommunerna.

Boverket fick år 2019 regeringens uppdrag att kartlägga och analysera myndighetens verksamhet, och kommunernas och länsstyrelsernas arbete med planering enligt PBL och stadsutveckling i förhållande till barnkonventionen. Uppdraget har genomförts i samråd med Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Naturvårdsverket, Trafikverket och Barnombudsmannen. Denna rapport är Boverkets slutredovisning av uppdraget.

Rapporten Barnkonsekvensanalyser i stadsplaneringen är framtagen på uppdrag av Boverket inom regeringsuppdraget. Du kan ladda ner den i Relaterad information.

Tillbaka till toppen