Optimala kostnader för energieffektivisering

Optimala kostnader för energieffektivisering
Utgivningsår:
2013
Antal sidor:
332
ISBN (tryck):
978-91-87131-62-2
ISBN (PDF):
978-91-87131-63-9
Rapport:
2013:2
159,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda ställer bland annat krav på medlemsstaterna att införa minimikrav avseende energihushållning för nya byggnader som uppförs och för befintliga byggnader som ändras. Medlemsstaterna ska också med jämna mellanrum beräkna kostnadsoptimala nivåer för kraven på byggnaders energianvändning och rapportera resultatet till kommissionen.

Mot bakgrund av detta har regeringen uppdragit åt Boverket att i samråd med Statens energimyndighet ta fram underlag för regeringens rapportering till kommissionen i fråga om kostnadsoptimala krav och nationellt fastställda krav på byggnaders energiprestanda.

Ladda ner en engelsk översättning av inledningen och sammanfattningen av rapporten.
Download "Cost Optimal report – introduction and summary in English"

Sidansvarig: Publikationsservice