Utvärdering av OFFrot-stödet

Utvärdering av OFFrot-stödet
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
46
ISBN (tryck):
978-91-86342-74-6
ISBN (PDF):
978-91-86342-74-6
84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket har under 2009 utvärderat det så kallade OFFrot-stödet, som avsåg investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet. Stödet infördes i maj 2005 och avslutades i december 2008, och syftade till att främja ökad energieffektivitet och ökad användning av förnybara energikällor. Utvärderingen är uppbyggd av fem delar, som redovisas i var sin delrapport. De fem delarna avser:

– stödets utfall och åtgärdernas effekter
– utvärdering av stödets betydelse för investeringarnas genomförande (stödets additionalitet),
– utvärdering av stödets handläggning
– utvärdering av solcellsinstallationer
– utvärdering av stödets kostnadseffektivitet, vilken har författats av Konjunkturinstitutet.

Denna huvudrapport kopplar ihop analyserna och slutsatserna i de fem delrapporterna. Utifrån dessa dras också lärdomar inför eventuella framtida ekonomiska bidrag.

Sidansvarig: Publikationsservice