Boken om lov, tillsyn och kontroll

Boverkets allmänna råd 1995:3. Ändrad genom 2004:2

Boken om lov, tillsyn och kontroll
Utgivningsår:
2004
Antal sidor:
317
ISBN (tryck):
91-7147-853-1

Observera att det allmänna rådet har upphört att gälla.

 
 
Observera att från den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag och stora delar av bokens innehåll är inaktuellt.
 
Regelsystem, praxis och allmänna råd rörande bygg-, mark- och rivningslov samt tillsynen och kontrollen av att de tekniska egenskapskraven uppfylls i byggprocessen.
 
Rättelseblad till "Boken om lov, tillsyn och kontroll" 2005-12-20.
 
Sidansvarig: Publikationsservice