Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
38
ISBN (tryck):
978-91-7563-203-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-204-9
Rapport:
2015:2

Boverket har, på uppdrag av regeringen, utrett behovet av lag- och förordningsändringar till följd av EU:s nya hissdirektiv. I rapporten lämnas förslag på sådana ändringar. Dessutom redogör Boverket för ändringar som behöver göras i de egna föreskrifterna.

EU:s nya hissdirektiv (2014/33/EU) utfärdades 2014 och ska tillämpas från och med den 20 juni 2016. Det ersätter ett tidigare direktiv från 1995. Det nya direktivet är ett av flera direktiv som har anpassats till ett gemensamt ramverk för produktlagstiftning i EU. En skillnad jämfört med det gamla hissdirektivet är att det nya direktivet betonar de olika ekonomiska aktörernas ansvar för att hissar och säkerhetskomponenter uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven. Med ekonomiska aktörer menas installatörer av hissar samt tillverkare, importörer och distributörer av säkerhetskomponenter till hissar.

I rapporten, som redovisades till regeringen i januari 2015, lämnar Boverket förslag på ändringar i plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF). Bland annat föreslås att de mer centrala kraven på aktörerna förs in i PBF medan övriga krav på dessa föreslås införas i Boverkets egna föreskrifter. Vidare föreslår Boverket att en byggsanktionsavgift införs för den som underlåter att upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse av en hiss eller en säkerhetskomponent till en hiss eller underlåter att CE-märka dessa.

Tillbaka till toppen