Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppföljning av bidraget för grönare städer

Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
30
ISBN (tryck):
978-91-7563-684-9
ISBN (PDF):
978-91-7563-685-6
Rapport:
2020:5

Bidraget för grönare städer syftar till att utveckla städer till gröna och hälsosamma platser och samtidigt bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Bidraget var sökbart vid två tillfällen under 2018. Boverket har nu följt upp hur medlen har använts och vilka resultat som har uppnåtts.

Bidraget regleras i förordningen (2017:1337) om bidrag för grönare städer. Enligt 21 § i förordningen ska Boverket följa upp att syftet med bidraget tillgodoses. Boverket ska därutöver varje år i samband med sin årsredovisning rapportera hur medlen har använts och vilka resultat som har uppnåtts. Rapporten har avgränsats till projekt som har slutredovisats och slututbetalats under år 2019.

Beviljade åtgärder avser såväl nyanläggning av stadsgrönska som utveckling av befintlig stadsgrönska. Samtliga projekt har bidragit till att allmänheten har fått tillgång till stadsgrönska av högre kvalité än tidigare. Av de tio preciseringar av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö som regeringen har fastställt, är det i huvudsak inom preciseringarna natur- och grönområden, god vardagsmiljö, hälsa och säkerhet samt hushållning med energi och naturresurser, som effekterna kan skönjas.

Bidraget för grönare städer har, enligt Boverkets bedömning, bidragit till en hållbar utveckling av städer och tätorter. Genom att ta tillvara på och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning, kan städer på ett kostnadseffektivt sätt utvecklas till att bli mer hållbara och hälsosamma. Boverket kan dock konstatera att ett flertal åtgärders resultat i dagsläget inte är mätbara, utan kan först på sikt påvisa ett resultat.

Tillbaka till toppen