Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att föreslå lättnader på byggkraven för studentbostäder

Granskad:

Boverket har i uppdrag av regeringen att utreda möjligheterna att minska kostnaderna vid byggandet av studentbostäder och möjliggöra ett ökat och mer differentierat utbud av sådana bostäder genom att föreslå lättnader på byggkraven för studentbostäder.

Uppdragets innehåll

Uppdraget innebär att utreda lättnader i kraven avseende:

  • Bostäders lämplighet för det avsedda ändamålet
  • Tillgänglighet och användbarhet
  • Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö avseende dags- och solljus
  • Skydd mot buller

Lättnaderna ska vara motiverade i förhållande till byggkostnaderna och utan att kraven sänks mer än nödvändigt.

När uppdraget utförs ska Boverket inhämta behovsbeskrivningar, förslag på ändringar i regelverket samt andra relevanta underlag och synpunkter från studentorganisationer, studentbostadsföretag, funktionshindersorganisationer, bygg- och fastighetsföretag, Akademiska Hus Aktiebolag, Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges kommuner och regioner samt vid behov även från andra aktörer.

I uppdraget ingår även att lämna förslag till nödvändiga författningsändringar samt att beskriva och beakta konsekvenserna av ett genomförande av förslagen.

Uppdraget ska rapporteras till regeringen senast den 30 april 2024.

Uppdragets två delar

Arbetet med uppdraget delas in i två delar, en förstudie och en förslagsdel som bygger på resultatet av förstudien.

Förstudien genomförs under maj till september och innehåller en utredning av hur gällande regler fungerar och vilka problem och behov som finns. Behovsbeskrivningar, förslag på ändringar i regelverket samt andra relevanta underlag och synpunkter inhämtas från relevanta aktörer framför allt genom möten, både fysiska och digitala, men även genom insamling av skriftligt underlagsmaterial. En kartläggning av regler kopplade till studentbostäder i Norge, Finland och Danmark genomförs också.

Utifrån resultatet av förstudien planeras sedan det fortsatta arbetet med uppdraget med förslag på lösningar, eventuella författningsförslag och konsekvensbeskrivning.

Kopplingen till BBR och översynen i Möjligheternas byggregler

I regeringsuppdraget ingår att lämna förslag på regeländringar i lagen och byggreglerna. Parallellt med regeringsuppdraget pågår en översyn av Boverkets byggregler (BFS 2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR, inom ramen för projektet Möjligheternas byggregler, MöBy. Förslag till nya byggregler har under våren 2023 skickats på remiss. Enligt förslaget kommer BBR att ersättas av ett antal nya grundförfattningar som ska träda i kraft 1 juli 2024. Eftersom regeringsuppdraget ska rapporteras innan de eventuellt nya reglerna träder ikraft behöver utredningen förhålla sig till både idag gällande regler och till de nya regler som tas fram inom Möjligheternas byggregler.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen