Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Guide för att ansöka om kreditgaranti

Granskad:

Här kan du läsa om hur det går till att ansöka om kreditgaranti.

Boverket kan göra en preliminär bedömning och lämna besked om möjligheten att teckna en garanti redan innan ett projekt har börjat byggas. En preliminär bedömning kan ha betydelse för möjligheten att ordna finansiering, både när det gäller lån under byggtiden och för den slutliga finansieringen. En preliminär bedömning kan lämnas till låntagaren/byggherren. När låntagare och långivare är överens om finansieringen är det långivaren som ansöker om att teckna en kreditgaranti.

 1. Boverket kan lämna preliminär bedömning om möjligheten att teckna en garanti till dig som byggaktör. Det finns inget krav på att ansöka om preliminär bedömning innan en ansökan om att teckna garanti.

  Är du byggaktör och vill ansöka gör du det via länken under Relaterad information.

  Inom cirka 1-3 veckor från det att ansökan kommit in till Boverket kan Boverket lämna besked om möjligheterna till en kreditgaranti. Tiden för besked beror på eventuella kompletteringar som behöver göras eller ärendets komplexitet. Beskedet lämnas i form av att vi skickar ut ett beslut till sökande.

 2. För att en garanti ska kunna tecknas krävs att långivaren har ett ramavtal. Det är alltid långivaren som ansöker om att teckna en garanti.

  För att kunna ta ställning till en kreditgaranti behöver Boverket följande:

  Till ansökan ska nedan information bifogas, handlingarna ska inte innehålla personuppgifter i möjligaste mån.

  • Bilaga 1 till ramavtal - information om Boverkets behandling av personuppgifter gällande Låntagaren. 
  • Projektbeskrivning och kassaflödeskalkyl, genom till exempel kredit-pm.
   Marknadsvärdering av fastigheten.
  • Underlag för bedömning av storlek på låntagarföretaget i form av ekonomisk plan, årsredovisning eller liknande.
  • Kopia på bygglov eller slutbesked.
  • Intygsgiven kostnadskalkyl/ekonomisk plan om finansieringen avser bostadsrätter.
  • Lyftplan (vid kreditgaranti under byggtiden). 

  För att kreditgaranti ska kunna tecknas krävs att kreditinstitutet bedömer att låntagaren har förutsättningar att fullgöra låneförbindelsen. Som huvudregel gäller att pantbrevssäkerhet ska finnas som säkerhet för garantilånet men även andra former av säkerheter är möjliga.

  När Boverket och långivaren är överens om förutsättningarna tecknas ett garantiavtal där villkoren och avgiften för garantin fastställs. Garanti kan tecknas på valfritt belopp inom de ramar som finns. Vid garantitidens början får kreditgarantin avse högst ett belopp som motsvarar 90 procent av Boverkets bedömda marknadsvärde, vilket bedöms utan hänsyn till spekulativa och tillfälliga förhållanden. I områden med låga marknadsvärden får kreditgarantins belopp motsvara ett schablonberäknat belopp.

  Inom cirka 1-3 veckor från det att ansökan kommit in till Boverket kan Boverket lämna besked om kreditgarantin. Tiden för besked beror på eventuella kompletteringar som behöver göras eller ärendets komplexitet. Beskedet lämnas i form av att avtalet skickas ut och signeras av kreditinstitutet. Efter undertecknande av Boverket kan kreditgarantin registreras av långivaren i Boverkets e-tjänst för garantier. Först när denna registrering är gjord är garantin giltig.

 3. Långivaren och Boverket tecknar ett garantiavtal avseende det specifika projektet. I avtalet ingår en bilaga med uppgifter om garantin, som används vid registreringen. Först när garantin är registrerad är den giltig. Det är långivaren som har registeransvaret.

  Länk till Boverkets e-tjänst för garantier finns under "Relaterad information".

  För att kunna registrera en garanti krävs inloggningsuppgifter. Ta kontakt med Boverket för att få behörighet att registrera.

  I tjänsten finns dokumentation om hur man går tillväga för att registrera, ändra samt säga upp en kreditgaranti.

 4. Byte av kreditgivare

  När en låntagare väljer att byta långivare kan den nya kreditgivaren ansöka om att ta över en befintlig kreditgaranti. Ingen ny kreditprövning sker. Boverket kontrollerar endast att den aktuella garantin är giltig och ett nytt garantiavtal tecknas sedan, alternativt skriver Boverket ett beslut om övertagande av ersättningsgaranti. Därefter kan ny långivare registrera aktuella uppgifter i e-tjänsten. Tidigare kreditgivare ansvarar för att säga upp sin registrerade garanti.

  Byte av låntagare

  Vid byte av låntagare ansöker kreditgivaren om ny prövning hos Boverket. Principen för prövningen är i stort densamma som vid prövning av en ny garanti och samma underlag för bedömning ska skickas in till Boverket. Ett nytt garantiavtal upprättas sedan med kreditgivaren som ansvarar för att uppdatera Boverkets e-tjänst med korrekta uppgifter.

 5. Kreditgarantin träder in och ersätter långivarens förlust på det garanterade lånet om panten för lånet måste realiseras, det vill säga fastigheten säljas, på grund av att låntagaren inte betalat ränta och amortering. Förutom kapitalförlust ersätts räntor och övriga kostnader upp till ett visst maximerat belopp.

  Boverket kan också under vissa förutsättningar betala ut ersättning utan att fastighetens säljs, så kallat ackord.

  Boverket kan, för att minska sin förlust, köpa in fastigheter vid exekutiv försäljning eller underhandsförsäljning.

  För att minimera förlusten är det väsentligt att långivaren så snart de blir varse om ett eventuellt problem under garantitiden samråder med Boverket.

  I och med att garantin infriats av Boverket övertar Boverket långivarens fordran på låntagaren, så kallad regressrätt.

  Boverkets skadehantering innefattar följande moment:

  • Samråd under garantitiden
  • Ställningstagande till ackordsförslag
  • Exekutiv försäljning
  • Godkännande av underhandsförsäljning
  • Utbetalning av ersättning
  • Aktivering av kommunalt förlustansvar
  • Bevakning av regressrätt
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen