PBL kunskapsbanken

Aktuellt

  Människor i hjälm

  Boverket har tagit fram en vägledning om byggnadsnämndernas tillsyn. Syftet är att ge stöd till byggnadsnämnderna i kommunerna för hur bestämmelserna om tillsyn, ingripande och påföljder kan tillämpas i olika situationer. Tillsynsvägledning

  Boverket har tagit fram ett allmänt råd för planbestämmelser som börjar gälla 2 januari 2015.

  Boverket kommer därefter att börja publicera ny vägledning som överensstämmer med det allmänna rådet. Allmänt råd för planbestämmelser från 2 januari 2015.

  Peka på plankarta

  Den 1 januari 2015 träder ändringar i plan- och bygglagen i kraft som handlar om detaljplaneprocessen. Läs mer på sidan Processen för detaljplan lagändring 1 januari 2015.

  Lagändringar

  Den 1 och 2 januari 2015 sker ändringar i plan- och bygglagen. Bland annat handlar det om en förenklad planprocess och fler möjligheter att avvika från en detaljplan. Det görs också ändringar som handlar om buller både i plan- och bygglagen och i miljöbalken. I plan- och byggförordningen görs några ändringar när det gäller anmälningsplikt och sanktionsavgifter. Det införs också en ny lag om riktlinjer för markanvisningar.

  På sidan lagändringar den 1 och 2 januari finns en  sammanställning av vilka ändringar som sker.

  Boverksbloggen

  Boverkets blogg