Lagar som styr webbplatsen

Här finner du information om upphovsrätt, personuppgiftslagen, PUL och om andra lagar som styr verksamheten på webbplatsen.

Allt upphovsrättsligt skyddat material på webbplatsen som till exempel bilder, kartor och andra illustrationer, kan användas efter tillstånd av rättighetshavaren. Det är den person som har skapat materialet eller som äger materialet. Uppgift om vem som har skapat materialet finns i den alternativa texten till bilden. Det vill säga den text som du får upp när du för muspekaren över bilden. Upphovsrätten regleras i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729).

Personuppgiftslagen, PUL

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) bygger på ett EG-direktiv och ska hindra att den personliga integriteten kränks genom behandling av personuppgifter.

Den information vi får om besökare används enbart för att föra statistik över antalet besökare och för att se vilka sidor som är besökta. För att skydda din personliga information används ändamålsenlig säkerhetsteknik.

Boverket är en statlig myndighet. Det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att Boverket kan bli skyldig att lämna ut e-postadresser om någon begär det.

Lagen om elektronisk kommunikation

Lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2203:389) syftar till att enskilda och myndigheter ska få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga utbyte vad gäller urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt deras pris och kvalitet.

Distans och hemförsäljningslagen

Distans och hemförsäljningslagen (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler) reglerar hemförsäljning och försäljning på webben. Lagen är tillämplig för vår försäljning av våra publikationer.

Elektroniska anslagstavlor

Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor gäller för till exempel diskussionsforum och kommentarer som publiceras av våra användare. Lagen gäller för webbplatser som inte har en ansvarig utgivare i juridisk mening.

Diskrimineringslag

Lag (2008:567) om diskriminering har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej