Skapa goda mötesplatser  - sök investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler

Senast den 1 december varje år går det att söka investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler. Bidrag kan ges till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, tillgänglighet eller energieffektivitet.

Ett projekt får inte påbörjas innan Boverket tagit beslut om att ge bidrag. Bara om det finns synnerliga skäl får arbetena påbörjas före det att ansökan prövats.

Vad är allmänna samlingslokaler?

Med allmänna samlingslokaler menas sådana lokaler som ägs eller disponeras av ideella organisationer och som utnyttjas allsidigt. De ska vara lättillgängliga för föreningslivet och verksamheter som till exempel möten, sammankomster, studieverksamhet, kulturarrangemang och fritidsaktiviteter. Exempel på allmänna samlingslokaler är bygdegårdar, IOGT-NTOs lokaler, Folkets hus och andra föreningsdrivna lokaler. De allmänna samlingslokalerna utgör viktiga mötesplatser både på landsbygden och i städerna.

Vem kan få bidrag?

Investeringsbidraget kan ges till ideella föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte och som är fristående från en kommun eller kommunala företag och bolag. Den organisation som söker bidrag ska äga sin lokal eller ha ett nyttjanderättsavtal. Det ska finnas goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen. Organisationen ska i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet mellan könen och förbud mot diskriminering.

Sedan den 1 februari 2017 gäller delvis nya regler för bidraget samtidigt som regeringen har skjutit till ytterligare bidragsmedel (Se länk till den nya förordningen i "Relaterad information"). Boverket ska nu särskilt prioritera ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta bostadsområden, särskilt i storstäderna, samt lokaler för ungdomar. Vid bedömningen av vilka bostadsområden som är socioekonomiskt utsatta ska hänsyn tas till andelen förvärvsarbetande i området, till andelen mottagare av försörjningsstöd samt till andelen elever som avslutat årskurs 9 utan behörighet till något av gymnasieskolans nationella program.

Eftersom det årliga anslaget för bidraget är begränsat, måste prioriteringar göras mellan de ansökningar som har kommit in. Att ett projekt uppfyller de formella kraven är alltså inte en garanti för att få bidrag.

Vad kan en organisation få bidrag till?

Investeringsbidraget kan sökas för:

 • åtgärder som höjer lokalens standard
 • nybyggnad, ombyggnad och inköp av en allmän samlingslokal
 • vissa åtgärder för energieffektivisering eller för miljöförbättring, till exempel uppvärmningssystem eller avloppshantering
 • åtgärder som förbättrar tillgängligheten för personer med en fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning exempel på sådana åtgärder är:
  • installation av hörselslinga och akustikplattor
  • anpassning av hygienutrymme och dörrpassager
  • kontrast- och varningsmarkeringar för synskadade
  • hjälpmedel som underlättar orienteringen i lokalen, exempelvis Pictogram
  • installation av ramp, lyftplatta eller hiss
   parkeringsplats för rörelsehindrad.

Däremot ges inte bidrag för upprustning och reparationer som bedöms tillhöra det löpande underhållet av lokalen.

Hur stort är bidraget?

Investeringsbidrag kan lämnas med högst 50 procent av den godkända kostnaden.

För tillgänglighetsskapande åtgärder kan bidrag lämnas till hela kostnaden, upp till högst 200 000 kronor per lokal.
För att få investeringsbidrag för köp, nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller standardhöjande reparation krävs det att kommunen är med och finansierar projektet med minst 30 procent av den godkända kostnaden.

Hur går det till att göra en ansökan?

Investeringsbidrag kan sökas hos Boverket senast den 1 december varje år. Ansökan om bidrag ska göras på en särskild blankett som ska vara undertecknad av en behörig firmatecknare. Med anledning av den nya förordningen för bidraget kommer Boverket under hösten 2017 att ta fram en ny ansökningsblankett. Den nuvarande blanketten gäller tills vidare men den sökande som använder denna blankett kommer att behöva komplettera sin ansökan.

Den som söker bidraget och är medlem i någon av riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker eller Våra Gårdar, kan få hjälp i ansökningsprocessen av en byggnadshandläggare på sin respektive organisation.

När kommer beskedet om vilka som fått bidrag?

Boverkets Samlingslokaldelegation beslutar hur det årliga anslaget ska fördelas. Beslutet fattas senast den 31 maj varje år. Vilka organisationer som tilldelats bidrag annonseras här på Boverkets webbplats snarast möjligt efter det att beslutet är klart. Inom två till tre veckor därefter får den sökande ett skriftligt beslut, som även innehåller de villkor som gäller för genomförandet av projektet.

När betalas bidraget ut?

Bidraget betalas ut när projektet är färdigställt, besiktat och den sökande har lämnat in en godkänd slutredovisning till Boverket.

Hur ska projektet redovisas?

Samtliga genomförda projekt ska slutredovisas till Boverket inom utsatt tid. Om projektet inte redovisas inom den utsatta tiden, eller om villkoren i bidragsbeslutet i övrigt inte har uppfyllts, kan Boverket återkalla bidragsbeslutet.

Slutredovisningen ska innehålla en fullständig redovisning av kostnaderna i projektet. De byggnads- och installationsarbeten som ingår i projektet ska besiktigas av en besiktningsman som är godkänd av Boverket. Besiktningen sker på bekostnad av den sökande, som också är skyldig att hålla byggnaden tillgänglig för besiktning.

Godkända besiktningsmän är personer med behörighet som:

 • certifierad kontrollansvarig
 • certifierad sakkunnig inom tillgänglighet, brand eller kulturvärden.
 • sakkunnig funktionskontrollant ventilation
 • certifierad energiexpert.

Besiktning kan i förekommande fall även genomföras av ett ackrediterat företag som kontrollerar motordrivna anordningar, till exempel hissar.

I "Relaterad information" finns en länk till en sökfunktion för att hitta certifierade personer som kan utföra besiktning inom olika sakområden.

Besiktningsprotokollet ska visa att nödvändiga kontroller genomförts och att byggnadsprojektet uppfyller kraven i gällande bygglagstiftning. Besiktningsprotokollet ska skickas in tillsammans med slutredovisningen.

Går det att överklaga beslut?

Boverket ska besluta att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut, om det senare visar sig att de förutsättningar som låg till grund för beslutet, inte längre finns. Ett sådant beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Boverket kan i vissa fall återkräva ett redan utbetalt bidrag. Ett beslut om återkrav kan inte överklagas. Det går inte heller att överklaga ett beslut om fördelning av det årliga anslaget för investeringsbidraget, eller de villkor som är förenade med bidragsbeslutet.

Medlem i en riksorganisation

Folkets hus och parker, Våra Gårdar och Bygdegårdarnas riksförbund är riksorganisationer som Boverket samarbetar med kring bidragen till allmänna samlingslokaler. Hos organisationerna finns byggnadshandläggare som kan hjälpa sina medlemmar i ansökningsprocessen. Se länkar här nedan.

Andra bidragsgivare

Den förening som har en lokal som eventuellt inte uppfyller Boverkets kriterier för allmänna samlingslokaler, kan få tips om andra bidrag hos nedanstående organisationer.

Vem gör vad?

Boverket

Boverkets logotyp

Boverkets enhet för Styrmedel och Fastighetsekonomi handlägger bidragsansökningar och administrerar stöden. Det är handläggarna här som tar fram beslutsunderlagen till Samlingslokaldelegationen, som sedan avgör hur investeringsbidragen ska fördelas.

Boverket beslutar om utbetalningar av bidraget när ett projekt är färdigställt. Det är Boverket som kan godkänna vissa förändringar och tidsförlängningar i ett projekt som redan beviljats bidrag.

Boverket godkänner också de besiktningsmän som ska anlitas i projekten.

Boverkets samlingslokaldelegation

Allmän bild på personer i möte

Boverkets samlingslokaldelegation är den instans som beslutar om fördelningen av investeringsbidrag och utvecklingsbidrag till allmänna samlingslokaler, samt om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler. Delegationen tar också beslut i vissa principiellt viktiga frågor som rör stöden. Samlingslokadelegationen består av en ordförande och högst åtta ledamöter, vilka alla är förordnade av regeringen.

Eftersom anslaget är begränsat kan inte alla beviljas bidrag utan de aktuella projekten måste ställas mot varandra vid bedömningen. I den processen behöver flertalet aspekter vägas in.

Samlingslokaldelegationen är sammansatt för återspegla en mångfald av kompetenser, intressen och verksamhetsområden i landet som helhet. Det ska ge förutsättningar för att många olika infallsvinklar beaktas vid fördelningen avbidrag.

Här kan du se vilka personer som för närvarande ingår i Boverkets samlingslokaldelegation:

 • Anders Castberger, senior adviser, Trollhättan
 • Agne Hansson, ämneslärare, Gamleby
 • David Khabazzi, kommunikatör, Stockholm
 • Pernilla Luttropp, organisationskonsult, Stockholm
 • Gunilla Mejegård, utvecklingsexpert, Karlshamn
 • Hanna Nyberg, student, Danderyd
 • Simon Strömberg, handläggare, Sundbyberg
 • Cathrin Vestergren, avdelningschef Umeå kommun, Umeå
 • Monica Widnemark, kommunalråd, Lessebo (ordförande)

 

Kommunen

Allmän logotyp på myndigheter

Den kommun där lokalen ligger måste gå in med ett bidrag om minst 30 procent av kostnaden för att ett projekt ska kunna få investeringsbidrag. Det kommunala bidraget kan inte ersättas av andra bidragsmedel till den aktuella föreningen, till exempel verksamhetsbidrag.

Beslutet om kommunens bidrag kan inte överlåtas till ett kommunalt bolag eller liknande. I vissa län finns fonderade bygdemedel som förvaltas av länsstyrelsen. Sådana bygdemedel kan i vissa fall motsvara den kommunala medfinansieringen.

Om ansökan enbart gäller tillgänglighetsskapande åtgärder i en samlingslokal krävs inte kommunal medfinansiering. l vissa län finns fonderade bygdemedel som förvaltas av länsstyrelsen. Sådana bygdemedel kan i vissa fall motsvara den kommunala medfinansieringen.

Om ansökan enbart gäller tillgänglighetsskapande åtgärder i en samlingslokal krävs inte kommunal medfinansiering.

Riksorganisationer

Allmän bild på personer

Många föreningar som driver verksamhet i egna lokaler är anslutna till någon av riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker eller Våra Gårdar. Där finns en omfattande kompetens samlad rörande allmänna samlingslokaler, både i byggnadsfrågor och beträffande den verksamhet som bedrivs i lokalerna.

Den förening som är medlem i någon av riksorganisationerna kan där få stöd och hjälp att genomföra ett byggnadsprojekt, av den byggnadskonsult som finns på respektive organisation. Byggnadskonsulten hjälper även till att upprätta de handlingar som behövs när man vill söka ekonomiskt bidrag från Boverket.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej