Nyheter på PBL kunskapsbanken

Här hittar du senaste nyheterna på PBL kunskapsbanken.

 • Nyhet, Mindre byggnad på allmän plats

  Boverket har publicerat en vägledningstext i PBL kunskapsbanken om bygglovsbefriad mindre byggnad på allmän plats. Lovplikten för dessa byggnader ändrades i samband med den lagändring som trädde i kraft 1 juli 2017.

 • Nyhet, Bygglov för ljusanordningar

  Boverket har publicerat en vägledningstext om lovplikten för ljusanordningar. Lovplikten ändrades/förtydligades 1 juli 2017.

 • Nyhet, Detaljplanekonferens 2017

  Stadsbyggnadsidéer, politisk vilja och praktiska lösningar – allt ska förenas i en juridiskt hållbar detaljplan med fungerande planbestämmelser. Det gäller att kunna motivera den reglering som görs i planen. Hur ska man tänka? Vad betyder egentligen planens syfte? SKL och Boverket arrangerar konferensen den 25-26 oktober i Stockholm.

 • Nyhet, PBL Kompetensdagar 2017

  Boka in i din kalender redan nu! PBL Kompetensdagar 14 – 15 december på Münchenbryggeriet i Stockholm! Webbutbildningar i plan- och bygglagen är i fokus liksom framgångsfaktorer i PBL processen, rättsfall och medborgardialogens betydelse för ett hållbart bostadsbyggande.

 • Nyhet, Otydligheter i 13 kap. 16 § PBL

  I samband med de lagändringar (SFS 2017:424) som trädde i kraft den 1 juli 2017 i plan- och bygglagen, PBL, uppstod en otydlighet i lagen. Det rör sig om en motstridighet mellan andra och tredje stycket i 13 kap. 16 § PBL.

 • Nyhet, Kommunexempel på riskhantering

  Boverkets tema i PBL kunskapsbanken om "Hälsa, säkerhet och risker" har utökats med kommunexempel. Läs bland annat om hur farlig godstrafik och Sevesoanläggningar hanteras när en rad nya detaljplaner ska tas fram i Norrköping. Boverket tar inte ställning i sak, utan presenterar en blandning av intressanta och komplexa planeringssituationer.

 • Nyhet, Detaljplanekravet

  Boverket har utökat sin vägledning med en text om detaljplanekravet.

 • Nyhet, Planbestämmelser för användning av kvartersmark

  Boverket har publicerat ny vägledning till det allmänna rådet om planbestämmelser (DPB BFS 2014:5). De nya texterna handlar om planbestämmelser för kvartersmark, vilket till exempel kan vara bostäder, detaljhandel eller industri. De nya vägledningstexterna beskriver vad som avses med de olika användningarna, vad som ingår och vad som kan räknas som komplement. I texterna beskrivs också hur användningarna ska betecknas och hur de kan preciseras.

 • Nyhet, Ändringar i PBL och PBF, ikraftträdande 1 juli 2017

  Den 1 juli 2017 ändrades plan och bygglagen, PBL och plan- och byggförordningen, PBF. Ändringarna gällde bland annat fler bygglovsbefriade åtgärder, Länsstyrelsens planeringsbesked till kommunen samt delegation av beslut om detaljplaner.

 • Nyhet, Ändrade riktvärden för trafikbuller

  Den 11 maj 2017 beslutade regeringen om en ändring av riktvärdena i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Ändringen träder ikraft den 1 juli 2017 och från och med det datumet kommer de nya riktvärdena kunna tillämpas på ärenden som har påbörjats efter 2 januari 2015.

Sidansvarig: Webbredaktionen