På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsmarknadsenkäten 2020

Boverkets bostadsmarknadsenkät presenterar en unik sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige 2020.

Varje år skickar Boverket ut bostadsmarknadsenkäten till Sveriges 290 kommuner. I menyn hittar du sammanställningar av bostadsmarknadsläget i olika regioner och kommungrupper samt för olika grupper på bostadsmarknaden. Här redovisas dessutom hur kommunerna planerar för bostadsförsörjningen. I år har 288 kommuner besvarat enkäten. Du hittar resultatet av enkäten på kommunnivå i öppna data.

Intressanta iakttagelser i Bostadsmarknadsenkäten 2020

Totalt 212 kommuner anger underskott på bostäder

Det motsvarar 74 procent av de 286 kommuner som besvarat frågan. Det är en minskning med 28 kommuner på ett år och 31 kommuner på två år. Totalt 66 kommuner anger att bostadsmarknaden är i balans, vilket är en ökning med 20 kommuner sedan förra året och 24 kommuner på två år.

Svårt för vissa grupper att tillgodose sitt bostadsbehov

Antalet kommuner som bedömer underskott har minskat för tredje året i rad som helhet, men även för en del grupper. Underskottet är dock fortfarande stort. Trots en kraftig ökning av antalet nybyggda bostäder på senare år har framförallt för grupper som är nya på bostadsmarknaden svårt att tillgodose sina bostadsbehov. Det gäller till exempel unga, studenter och nyanlända, personer med funktionsnedsättning, men även äldre personer som vill eller behöver byta bostad.

Underskott på bostäder för nyanlända

Det råder underskott på bostäder för anvisade nyanlända i drygt hälften av landets kommuner. Men särskilt svår är situationen för självbosatta nyanlända där cirka två av tre kommuner bedömer underskott på bostäder. Kommuner beskriver hur självbosatta nyanlända, med svag förankring på bostadsmarknaden, tvingas acceptera otrygga och undermåliga boendeformer med ofullständiga kontrakt och inte sällan oskäliga hyreskostnader.

Det allmännyttiga bostadsbeståndet ökade

En ökning med närmare 9 600 bostäder skedde inom allmännyttan under 2019. Därmed tillkom 3,5 gånger så många allmännyttiga bostäder som året innan. Bland annat färdigställdes drygt 10 200 nya bostäder, cirka 2 350 såldes och drygt 330 bostäder ombildades till bostadsrätter.

Förtur till personer som fått arbete i kommunen

Arbete i kommunen är åter det vanligaste skälet när kommunerna ger förtur till bostad. Under ett par år har det varit gruppen nyanlända som flest kommuner gett förtur till. Svarsalternativet har i år formulerats om och gäller nu enbart självbosatta nyanlända personer, en grupp som inte har förtursrätt, medan det tidigare även berörde anvisade nyanlända.

Cirka 20 500 lägenheter hyrs ut av kommunerna i andra hand

Det är 248 kommuner hyr ut lägenheter med särskilda villkor. Sammanlagt beräknas det finnas cirka 20 500 lägenheter som hyrs ut i andra hand med stöd av socialtjänstlagen. Antalet så kallade sociala hyreskontrakt är nu betydligt färre jämfört med BME åren 2017–2019.

Minskat underskott inom särskilda boendeformer

Antalet kommuner som anger underskott på särskilda boendeformer för äldre har minskat från 127 till 109 kommuner. Statistik från SCB visar att det har skett ett ökat byggande av specialbostäder de senaste åren, vilket kan vara en förklaring.

Olika delar i bostadsmarknadsenkäten, BME
  • "Bostadsmarknadsläget i olika regioner och kommungrupper" finns som undersida till denna sida i menyn.
  • Under "Planering för bostadsförsörjningen" i menyn finns kommunernas svar på hur de använder sina olika verktyg i planeringen.
  • Resultaten för olika grupper på bostadsmarknaden finns under "Bostadsförsörjning för olika grupper" i menyn.
  • Observera att kommunerna besvarade bostadsmarknadsenkäten före coronakrisen.

Vem gör vad?

Boverkets roll

Boverket administrerar bostadsmarknadsenkäten, analyserar kommunernas svar samt publicerar analyser och öppna data från undersökningen.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelserna har kontakt med kommunerna i samband med undersökningen och kvalitetssäkrar kommunernas svar.

Kommunernas roll

Kommunerna besvarar bostadsmarknadsenkäten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen