Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Riksintresseunderlag i en digital miljö

Utgivningsår:
2023
Antal sidor:
72
ISBN (PDF):
978-91-89581-25-8
Rapport:
2023:8

Som ett led i arbetet med en digital samhällsbyggnadsprocess har Boverket arbetat fram grunden för ett fortsatt arbete med framtagande av informationsspecifikationer för digitalisering av underlagen för riksintresseanspråk enligt 3 kap. miljöbalken.

Boverket föreslår att alla riksintressemyndigheter bör följa samma informationsstruktur gällande riksintresseunderlag i den nationella geodataplattformen. På så sätt kan riksintresseunderlagens aktualitet förbättras och därmed också bidra till att höja kvalitén på de underlag som används i en digital planerings- och tillståndsprocess, exempelvis översiktsplanering, bygglov och fastighetsbildning.

Resultatet av det pågående arbete med ”Proof of Concept (PoC)”, som Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Lantmäteriet står bakom, föreslås som utgångspunkt för det vidare utvecklingsarbetet med grundläggande specifikation för samtliga riksintressen.

För att kunna genomföra förslaget krävs ett nära samarbete mellan alla riksintressemyndigheterna, Boverket, Lantmäteriet och länsstyrelserna.

Slutredovisning av uppdraget 2022

Boverket fick 2022 ett förnyat uppdrag att fortsätta verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö – även denna gång med fokus på lösningar. Uppdraget redovisas genom en sammanfattande slutrapport och fem­ ämnesrapporter. Denna rapport om riksintresseunderlag i digital miljö är en ämnesrapport.

Rapporter som ingår redovisningen av uppdraget är:

  • Uppdrag om fler lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö
  • Byggnadsinformationsmodellering, BIM
  • Digitalisering av obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
  • Digitalisering av kontrollplaner
  • Lov- och byggprocess utan fysiska handlingar 
  • Riksintresseunderlag i en digital miljö.
Tillbaka till toppen