Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggnadsinformationsmodellering, BIM

Utgivningsår:
2023
Antal sidor:
46
ISBN (PDF):
978-91-89581-21-0
Rapport:
2023:4

Som ett led i arbetet med en digital samhällsbyggnadsprocess har Boverket utrett vilken roll och ansvar myndigheten kan ha gällande nationellt tillämpbara metoder för att utnyttja byggnadsinformationsmodellering (BIM). I syfte att öka kvalité, minska byggfel och förbättra informationsflödet i offentliga sammanhang.

Boverket föreslår att myndigheten bör ges i uppdrag att ta fram specifikationer kring format, leveranser och arbetssätt för användning av BIM i offentliga processer.

Boverket föreslår även att myndigheten bör få i uppdrag att kartlägga byggnadsnämndernas behov och kapacitet gällande att implementera granskning av BIM- modeller vid handläggning av ärenden om bygglov.

Slutredovisning av uppdraget 2022

Boverket fick 2022 ett förnyat uppdrag att fortsätta verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö. Även denna gång med fokus på lösningar. Uppdraget redovisas genom en sammanfattande slutrapport och fem­ ämnesrapporter. Denna rapport om byggnadsinformationsmodellering är en ämnesrapport.

Rapporter som ingår redovisningen av uppdraget är:

  • Uppdrag om fler lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö
  • Byggnadsinformationsmodellering, BIM
  • Digitalisering av obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
  • Digitalisering av kontrollplaner
  • Lov- och byggprocess utan fysiska handlingar 
  • Riksintresseunderlag i en digital miljö.
Tillbaka till toppen