Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lov- och byggprocess utan fysiska handlingar

Utgivningsår:
2023
Antal sidor:
45
ISBN (PDF):
978-91-89581-24-1
Rapport:
2023:7

Som ett led i arbetet med en digital samhällsbyggnadsprocess har Boverket arbetat med att ta fram förslag som kan leda till en mer enhetlig informationshantering och bidra till en pappersbefriad handläggning av lov- och byggprocessen.

Enhetlig informationshantering är centralt i det nationella utvecklingsarbetet. Informationen skapas, transformeras och utbyts av en mängd olika aktörer, både myndigheter, företag, organisationer och enskilda medborgare, i processens alla tänkbara skeden.

Boverket har därför genomfört en förstudie om enhetlig handläggning av lov- och byggprocessen. Syftet har varit att beskriva de informationsmängder som är vanligt förekommande och kartlägga dessa utifrån Boverkets processkarta över lov- och byggprocessen. Kartläggningen har också kompletterats med en enkätundersökning om den digital mognaden i ett antal kommuner med storleksmässig och geografisk spridning. Utifrån kartläggningen har ett antal informationskluster identifierats med sina egna problembeskrivningar och lösningsförslag

Slutredovisning av uppdraget 2022

Boverket fick 2022 ett förnyat uppdrag att fortsätta verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö. Även denna gång med fokus på lösningar. Uppdraget redovisas genom en sammanfattande slutrapport och fem­ ämnesrapporter. Denna rapport om lov- och byggprocess utan fysiska handlingar är en ämnesrapport.

Rapporter som ingår redovisningen av uppdraget är:

  • Uppdrag om fler lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö
  • Byggnadsinformationsmodellering, BIM
  • Digitalisering av obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
  • Digitalisering av kontrollplaner
  • Lov- och byggprocess utan fysiska handlingar 
  • Riksintresseunderlag i en digital miljö.

 

Tillbaka till toppen