Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Teknisk anläggning

Granskad:

Teknisk anläggning används för områden som försörjer samhället med exempelvis energi, vatten och telekommunikation.

Tekniska anläggningar är grundläggande funktioner för ett fungerande samhälle och ska därav pekas ut med försiktighet. Det är framför allt anläggningar som kräver stora ytor och där användningen behöver ha företräde framför andra användningar för att få ett fungerande system som kan pekas ut i översiktsplanen. Teknisk anläggning i det här sammanhanget omfattar hela kedjan från utvinning, transport, alstring, distribution och lagring.

Användningen kan vid behov preciseras med hjälp av nedanstående underkategorier.

Underkategorier

Energiförsörjning
Exempelvis elförsörjning (inklusive kraftledningar), ställverk, fjärrvärme och fjärrkyla.

Energiproduktion
Exempelvis ytkrävande storskalig energiproduktion som värmeverk, vindkraft, solcellsanläggning och vågkraft.

Vattenförsörjning
Exempelvis vattenverk, vattenreservoar, grusås.

Avloppshantering
Exempelvis reningsverk.

Dagvattenhantering
Exempelvis fördröjningsmagasin, dagvattendamm.

IT och telekommunikation
Exempelvis bredband, mobilmaster och antenner.

Materialåtervinning
Exempelvis avfallsanläggning, återvinningscentral.

Skydd
Exempelvis barriärer/skyddsportar vid högt vatten, vallar.

Annan användning
Här finns möjlighet att ange ytterligare preciserad användning inom detta område. Används detta val ser vi gärna att ni skickar in era tillägg till Boverket via synpunktsformuläret för att vi bättre ska kunna utveckla modellen vidare i nästa version.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen