Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Transportinfrastruktur

Granskad:

Det övergripande transportsystemet som är viktigt för att åstadkomma en hållbar och ändamålsenlig bebyggelsestruktur ska redovisas i den här kategorin Transportinfrastruktur.

Skillnaden mellan Utvecklingsinriktning för kommunikationer och mark- och vattenanvändningen för transportinfrastruktur är att i utvecklingsinriktningen anges de övergripande strukturbildande kollektivtrafikstråken tillsammans med stationer och större hållplatser som avses bli bestående. I den här mark- och vattenanvändningen för Transportinfrastruktur redovisas den fysiska utbredningen för respektive transportsätt.

Användningen kan vid behov preciseras med hjälp av nedanstående underkategorier.

Underkategorier

Väg
Övergripande vägnät som har betydelse för att trafikförsörjningen. Vilken typ av väg kan anges i ställningstaganden, till exempel riksväg gångfartsområde, bussgata, eller om det gäller ny trafikanslutningspunkt för trafikförsörjning av nya större bebyggelseområden. Vägreservat som på olika sätt begränsar mark- och vattenanvändningen på platsen anges med hjälp av ställningstagande samt avsikten ändrad användning.

Gång- och cykelväg
Blandad gång- och cykeltrafik.

Cykelväg
Renodlad cykelväg, expresscykelväg, cykelpendlingsstråk.

Parkering
Vilken typ av parkering kan anges under ställningstagande.

Järnväg
För såväl persontrafik som godstrafik där typ av anläggning kan anges under ställningstagande, till exempel bangård, bytesspår etcetera. Järnvägsreservat som på olika sätt begränsar mark- och vattenanvändningen på platsen anges med hjälp av ställningstagande samt avsikten ändrad användning.

Resecentrum
Större nod i kollektivtrafiken. Inkluderar resecentrum, centralstation eller större hållplatser och stationer som utgör viktiga anslutningspunkter i kollektivtrafiksystemet. Dessa kan även indikera lämpliga placeringar för till exempel centrumfunktioner.

Flygplats
Både militär och civil flygplats.

Hamn
Inklusive anläggningar kopplade till hamnverksamhet, såväl för gods som för persontrafik.

Farled
Allmän farled och andra båtförbindelser.

Annan användning
Här finns möjlighet att ange ytterligare preciserad användning inom detta område. Används detta val ser vi gärna att ni skickar in era tillägg till Boverket via synpunktsformuläret för att vi bättre ska kunna utveckla modellen vidare i nästa version.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen