Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Mångfunktionell bebyggelse

Granskad:

Områden för Mångfunktionell bebyggelse har stads- och tätortsmässig karaktär och innehåller många olika servicefunktioner tillsammans med bostäder.

Mångfunktionell bebyggelse är bebyggelse som i huvudsak används för bostäder, kontor, handel eller annan verksamhet som är förenlig med bostäder. Bebyggelsen är indelad i kvarter åtskilda av gator, eller har en kvartersliknande struktur. Trafik- och parkeringsytor, parker och fritidsanläggningar kan ingå.

Den här användningen kan också användas för mindre orter eller för delar av tätorter som har eller planeras få ett varierat utbud av offentlig och kommersiell service och servar ett större omland.

Användningen kan vid behov preciseras med hjälp av nedanstående underkategorier. Begreppen är i huvudsak gemensamma med planbestämmelsekatalogen för detaljplan.

Underkategorier

Bostäder
Olika former av boende av varaktig karaktär.

Centrum
Kombinationer av handel, service, tillfällig vistelse, samlingslokaler, kontor och annan jämförlig verksamhet som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå.

Begravningsplats
Områden för begravningsändamål.

Parkering
Områden för parkeringsanläggningar.

Kontor
Kontor, tjänsteverksamhet och annan jämförlig verksamhet med liten eller ingen varuhantering.

Handel
Områden för handel med varor och tjänster.

Verksamheter
Områden för service, lager, tillverkning med begränsad omgivningspåverkan.

Besöksanläggning
Områden för verksamheter som riktar sig till besökare. Här ingår kulturella och religiösa verksamheter, idrotts- och sportanläggningar med tillhörande byggnader och övriga besöksanläggningar.

Skola
Förskola, fritidshem, skola och annan jämförlig verksamhet.

Tillfällig vistelse
Alla typer av tillfällig övernattning samt konferensanläggningar.

Vård
Områden för vårdverksamhet som avser människor.

Annat samhällsviktigt ändamål
Områden för totalförsvarets militära del, räddningstjänsten och liknande samhällsviktigt ändamål. Det ska alltid anges vilken av dessa användningar området är till för.

Skydd
Områden för åtgärder som skyddar mot störning, markförorening, olyckor, översvämning och erosion.

Klimatanpassning
Områden för klimatanpassning som dagvattendamm, invallning, våtmarker etcetera.

Annan användning
Tillämpas om någon av de preciserade användningarna inte är tillämpliga

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen