Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Granskad:

Områden för Sammanhängande bostadsbebyggelse består huvudsakligen av bostäder och har en tydlig beroenderelation till närliggande orter.

Sammanhängande bostadsbebyggelse är småorter, fritidshusområden och bybildningar eller bostadsområden och förorter som huvudsakligen består av bostadsbebyggelse, men där en eller ett fåtal servicefunktioner kan förekomma. Områdena har en tydlig beroenderelation till närliggande orter och karaktäriseras av en övervägande andel nattbefolkning och fler utpendlare än inpendlare.

Användningen kan vid behov preciseras med hjälp av nedanstående underkategorier. Begreppen är i huvudsak gemensamma med planbestämmelsekatalogen för detaljplan.

Underkategorier

Bostäder
Olika former av boende av varaktig karaktär.

Handel
Områden för handel med varor och tjänster.

Verksamheter
Områden för service, lager, tillverkning med begränsad omgivningspåverkan.

Besöksanläggning
Områden för verksamheter som riktar sig till besökare. Här ingår kulturella och religiösa verksamheter, idrotts- och sportanläggningar med tillhörande byggnader och övriga besöksanläggningar.

Skola
Förskola, fritidshem, skola och annan jämförlig verksamhet.

Tillfällig vistelse
Alla typer av tillfällig övernattning samt konferensanläggningar.

Vård
Områden för vårdverksamhet som avser människor.

Annat samhällsviktigt ändamål
Områden för totalförsvarets militära del, räddningstjänsten och liknande samhällsviktigt ändamål. Det ska alltid anges vilken av dessa användningar området är till för.

Skydd
Områden för åtgärder som skyddar mot störning, markförorening, olyckor, översvämning och erosion.

Klimatanpassning
Områden för klimatanpassning som dagvattendamm, invallning, våtmarker etcetera.

Annan användning
Här finns möjlighet att ange ytterligare preciserad användning inom detta område. Används detta val ser vi gärna att ni skickar in era tillägg till Boverket via synpunktsformuläret för att vi bättre ska kunna utveckla modellen vidare i nästa version.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen