Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Riksintresse, LIS och andra värden

Granskad:

Riksintressen, LIS och andra värden är en av de tre aspekterna i ÖP-modellen. I översiktsplanen ska kommunen redovisa riksintressen och hur kommunen avser att tillgodose dem. Kommunen ska också i översiktsplanen peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Värden som behöver redovisas i sin helhet

I sin planläggning ska kommunen ta hänsyn till de värden som finns på platsen. Vissa värden kan vara en del av den föreslagna markanvändningen och noteras i databasen under attributdatafältet Hänsyn, medan andra behöver redovisas i sin helhet för att ge förståelse för deras funktion och redovisas därför i den här aspekten.

Kategorier för Riksintresse, LIS och andra värden

Aspekten Riksintresse, LIS och andra värden innehåller följande kategorier:

  • Riksintresse
  • LIS
  • Andra värden

Riksintressen

Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats av nationella myndigheter med stöd av 3 kap miljöbalken (MB) eller angivits direkt i 4 kap MB eftersom de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Översiktsplanen, jämte länsstyrelsens granskningsyttrande, är det viktigaste vägledande underlaget för myndigheter när de ska tillämpa bestämmelserna om riksintressen vid beslut enligt plan- och bygglagen (PBL), MB och andra lagar som berör användningen av mark och vatten. Av det skälet är kommunen skyldig att tillhandahålla planer och deras planeringsunderlag när en beslutande instans begär detta.

Enligt PBL ska riksintressen som utpekats enligt 3 kap. MB samt som anges i 4 kap. MB alltid redovisas i översiktsplanen och hur kommunen ska tillgodose dem. I översiktsplanens planbeskrivning redovisas kommunens syn på riksintresseanspråken och av plankartan ska det framgå hur kommunen avser att tillgodose riksintressena.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Kommuner kan i sin översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Syftet är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden. Åtgärden ska till exempel bidra till att skapa långsiktiga arbetstillfällen eller till att det fortsatt ska kunna finnas butiker och offentlig service på landsbygden. Redovisningen i översiktsplanen ska vara vägledande vid prövning av ansökningar om dispenser från strandskyddet och upphävande av strandskyddet i detaljplaner.

Andra värden i miljöbalken

Miljöbalken tar upp de värden som kommunen ska ta hänsyn till vid sin planläggning av mark- och vattenområden. Flera värden är också användningar, som till exempel jordbruk. Kommunen redovisar i attributdatafältet i databasen vilka hänsyn kommunen gjort till de värden som finns på platsen. Vissa värden behöver dock redovisas i sin helhet för att uppmärksamma i vilket sammanhang de tillhör. Exempel på sådana värden följer här:

  • Vattenskyddsområden
  • Stora opåverkade områden
  • Ekologiskt särskilt känsliga områden
  • Kulturmiljövärden

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen