Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Inrättande av ett Råd för hållbara städer och utseende av de myndigheter som ingår i rådet

Granskad:

Rådet för hållbara städer är ett myndighetssamarbete som ska stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och samhällen.

Rådet för hållbara städer inrättades av regeringen i december 2017. I mars 2022 ändrades och förlängdes rådets uppdrag till och med den 31 december 2030. Rådet ska bland annat:

  • skapa förutsättningar för myndighetssamarbete som bidrar till att mål 11 Hållbara städer och samhällen i Agenda 2030 kan uppnås
  • utveckla och förvalta webbplatsen Hållbarstad.se till en plattform för aktuell samlad information om kunskapsstöd och möjligheter till finansiering för utveckling av hållbara städer och samhällen
  • stödja de kommuner som berörs av större industrietableringar och industriexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län avseende hållbart samhällsbyggande och gestaltad livsmiljö.

Enligt regeringsuppdraget ska Rådet för hållbara städer ta tillvara erfarenheter och relevant kunskap inom hållbar stadsutveckling och föra dialog, samverka och involvera aktörer på nationell, regional och lokal nivå. På så sätt skapas möjligheter att utveckla nya samarbetsformer mellan myndigheter, regioner, kommuner, näringsliv och civilsamhälle. Den primära målgruppen för Rådet för hållbara städers arbete är Sveriges kommuner. Rådet har en gemensam webbplats där information från rådets arbete och deltagande myndigheter publiceras.

Boverkets uppdrag

Alla myndigheter som ingår i rådet ska redovisa vilka uppdrag och åtgärder som myndigheten har genomfört, eller har i uppdrag att genomföra. Boverket arbetar, eller har arbetat, med bland annat följande uppdrag varav flera har nära kopplingar till rådets arbete. 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen