Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö

Granskad:

Regeringen uppdrar åt Boverket att bedriva ett samlat arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Inom ramen för detta ska Boverket ansvara för samordning, kompetensstöd och främjande insatser till offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Uppdraget består av följande delar:

Främja det statliga arbetet för ökad arkitektonisk kvalitet och samordna berörda myndigheter på arkitektur-, form- och designområdet

Boverket ska:

  • Samordna Statens centrum för arkitektur och design, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråds arbete med att både öka kunskapen om och främja det långsiktiga arbetet med arkitektonisk kvalitet och omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer hos såväl allmänhet som privata och offentliga aktörer. För de delar av uppdraget som avser offentliga inköp ska Boverket samråda med Upphandlingsmyndigheten.
  • Bevaka utvecklingen inom arkitekturområdet. En viktig del i detta är att följa hur mål för arkitektur, form och design uppfylls samt att bistå Statens centrum för arkitektur och design i dess uppföljningsansvar.
  • Initiera insatser som ska verka kompetenshöjande om hur statliga myndigheter, inom ramen för sina respektive uppdrag, kan bidra till ökad arkitektonisk kvalitet i samhällsbyggandet. Detta arbete ska inkludera att samla och sprida goda exempel samt ta fram metodstödjande vägledning. Principen om universell utformning ska beaktas i detta arbete. Kunskap och synpunkter ska inhämtas från Statens centrum för arkitektur och design, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd så att de fyra myndigheternas perspektiv och kompetenser kan sammanföras i en helhetssyn. Boverket ska också inhämta kunskap och synpunkter från universitet och högskolor samt från andra berörda myndigheter på området.
  • Stödja länsarkitekterna, eller motsvarande funktion på länsstyrelserna, i deras arbete med arkitektur- och gestaltningsfrågor och regelbundet samla landets länsarkitekter för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Stöd till kommuner

Boverket ska:

  • Bedriva ett främjade och vägledande arbete om de kommunala verktyg som påverkar arkitektur och gestaltning, däribland för tillämpningen av plan- och bygglagen, vid bygglovsprövning, i planprocesser och framtagandet av arkitektur- och gestaltningsprogram. Vägledningsstödet för arkitektur och gestaltningsprogram bör i tillämpliga delar även riktas till landsting.
  • Aktivt följa och sprida kunskap om rättsutvecklingen med avseende på plan- och bygglagens begrepp för god form-, färg- och materialverkan, varsamhet, förvanskning och god helhetsverkan.

Vägledning för god gestaltning av vårdens respektive förskolors och skolors fysiska miljö

Boverket ska:

  • Samla kunskap om hur hög arkitektonisk kvalitet i planering, byggande, inredning, drift och förvaltning av vårdens miljöer kan implementeras och med utgångspunkt i det ta fram vägledning för kommuner, landsting och berörda privata aktörer. Boverket ska i detta arbete inhämta synpunkter från Statens centrum för arkitektur och design, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd och Sveriges Kommuner och Landsting.
  • Utarbeta en vägledning för kommuner och andra huvudmän för kvalitativ, tillgänglig och hållbar gestaltning av förskolors och skolors fysiska miljö, såväl inomhus som utomhus. I arbetet ska kunskap och erfarenhet från Statens centrum för arkitektur och design, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd, Statens skolverk, Folkhälsomyndigheten, Barnombudsmannen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inhämtas.

Uppdraget i sin helhet finns i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen