Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Länsstyrelsens tillsyn över detaljplaner

Granskad:

Det är fortsatt få detaljplaner som överprövas av länsstyrelsen inom ramen för statlig tillsyn. Det fortsatt vanligaste skälet till att länsstyrelsen väljer att överpröva och sedan upphäva en detaljplan är att en bebyggelse antas bli olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Få detaljplaner överprövas

Det är fortsatt få detaljplaner som överprövas av länsstyrelserna inom ramen för statlig tillsyn enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen, PBL. Enligt uppgifter från länsstyrelserna har totalt 33 detaljplaner överprövats under år 2022. Det kan jämföras med att det under år 2022 antogs totalt 1 084 detaljplaner i landet.

År Antal detaljplaner länsstyrelsen överprövat inom ramen för statlig tillsyn enligt 11 kap. 10 § PBL
2022 33
2021 35
2020 37
2019 24

Länsstyrelsen kan ange flera skäl för överprövning av en och samma detaljplan. Det fortsatt vanligaste skälet till att en detaljplan överprövas är att den antas bli olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion, se tabell nedan. Inom det skälet anger länsstyrelserna att de vanligaste orsakerna till överprövning under år 2022 har rört människors säkerhet, risk för olycka och människors hälsa. De vanligaste frågorna var brist på geotekniska utredningar, risk för ras och närhet till farligt gods. Det kan jämföras med år 2021 då föroreningar eller buller uppgavs vara de vanligaste frågorna som föranledde överprövning.

Skäl för överprövning (flera skäl kan vara aktuella för samma ärende) Antal år 2022
Riksintresse 8
Miljökvalitetsnorm 4
Brist på mellankommunal samordning 0
Hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion 25
Upphävande av strandskydd i strid med gällande bestämmelser 3

De riksintressen som varit aktuella vid överprövning under år 2022 är följande:

  • Riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken
  • Riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § miljöbalken
  • Riksintresse för nationalstadspark enligt 4 kap. 7 § miljöbalken
  • Riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken
  • Riksintresse för rennäring enligt 3 kap. 5 § miljöbalken
  • Riksintresse för anläggningar för kommunikation - trafikslag enligt 3 kap. 8 § miljöbalken

Länsstyrelserna upphäver förhållandevis få detaljplaner

Under år 2022 har länsstyrelserna helt eller delvis upphävt 17 detaljplaner inom ramen för statlig tillsyn enligt 11 kap. 11 § PBL. Det kan jämföras med att det antogs totalt 1 084 detaljplaner i landet år 2022. Eftersom en överprövning kan ske över årsskiftet går det inte att göra någon direkt jämförelse mellan antalet överprövade detaljplaner och antalet upphävda detaljplaner efter överprövning.

År Antal detaljplaner länsstyrelsen helt eller delvis upphävt inom ramen för statlig tillsyn enligt 11 kap. 11 § PBL
2022 17
2021 23
2020 20
2019 11

Liksom de senaste åren är det vanligaste skälet till att en detaljplan upphävts efter överprövning att en bebyggelse antas bli olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion, se tabell nedan. Inom det skälet anger länsstyrelserna att de vanligaste orsakerna till upphävande under år 2022 har rört människors säkerhet eller risk för olycka. Framför allt har det gällt geotekniska frågor och risk för ras, samt närhet till farligt gods. Det kan jämföras med år 2021 då föroreningar och buller uppgavs vara de vanligaste frågorna som föranledde upphävande.

Skäl för upphävande efter överprövning Antal år 2022
Riksintresse 4
Miljökvalitetsnorm 1
Brist på mellankommunal samordning 0
Hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion 11
Upphävande av strandskydd i strid med gällande bestämmelser 4

De riksintressen som varit aktuella vid upphävande efter överprövning under år 2022 är följande:

  • Riksintresse för nationalstadspark enligt 4 kap. 7 § miljöbalken
  • Riksintresse för rennäring enligt 3 kap. 5 § miljöbalken
  • Riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken
  • Riksintresse för anläggningar för kommunikation – trafikslag enligt 3 kap. 8 § miljöbalken
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen