Fortsatt låg andel överprövningar av detaljplaner

Det är fortsatt en låg andel detaljplaner som överprövats av länsstyrelsen inom ramen för statlig tillsyn. Det fortsatt vanligaste skälet till att länsstyrelsen väljer att överpröva och sedan upphäva en detaljplan är att en bebyggelse antas bli olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Under år 2018 har länsstyrelserna överprövat 33 detaljplaner inom ramen för statlig tillsyn enligt 11 kap 10 § Plan- och bygglagen, PBL. Överprövning har skett i 14 av landets län, varav länsstyrelserna i Värmland och Dalarna överprövat flest antal detaljplaner. Andelen antagna detaljplaner som överprövats år 2018 är knappt 2 procent, vilket är samma låga andel som de senaste åren.

Det absolut vanligaste skälet till att en detaljplan överprövats under år 2018 är att en bebyggelse antas bli olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 29 av 33, 88 procent, av detaljplanerna överprövades med detta skäl som grund, och enligt uppgift från länsstyrelserna är de vanligaste orsakerna översvämning och buller. Andelen detaljplaner som överprövats på grund av hälsa och säkerhet har legat runt 50 procent de senaste två åren, men för år 2018 har andelen alltså ökat till 88 procent.

7 av detaljplanerna har överprövats på grund av att ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodosetts. 4 detaljplaner har överprövats på grund av att strandskydd upphävts i strid med gällande bestämmelser och resterande 4 detaljplaner överprövades på grund av att en miljökvalitetsnorm inte följts.

Närmare hälften av de överprövade detaljplanerna har upphävts

Under år 2018 har länsstyrelserna helt eller delvis upphävt 15 detaljplaner inom ramen för statlig tillsyn enligt 11 kap 11 § PBL. Det motsvarar 45 procent av de detaljplaner som tagits in för överprövning under år 2018. Upphävande har skett i 6 av landets län, varav länsstyrelsen i Värmland upphävt flest. Andelen antagna detaljplaner som upphävts efter överprövning år 2018 är knappt 1 procent, vilket är samma låga andel som de senaste åren.

Det absolut vanligaste skälet till att en detaljplan upphävts under år 2018 är att en bebyggelse antas bli olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 12 av 15, eller 80 procent, av detaljplanerna upphävdes med detta skäl som grund och enligt uppgift från länsstyrelserna är de vanligaste orsakerna översvämning och buller. De senaste åren har detta skäl varit det vanligaste sett till upphävande efter överprövning, men andelen har ökat från 45 till 80 procent jämfört med år 2017.

2 av detaljplanerna upphävdes på grund av att ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodosetts och 2 detaljplaner upphävdes på grund av att strandskydd upphävts i strid med gällande bestämmelser.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej