Flest detaljplaner i större städer

Antalet detaljplaner som har antagits under år 2018 ligger nationellt sett på samma nivå som de senaste fyra åren. Majoriteten av detaljplanerna antas i storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Standardförfarande är fortsatt det vanligaste använda planförfarandet och var femte detaljplan som antas är fortsatt en ändring av detaljplan.

Enligt uppgift från länsstyrelserna har totalt 1 553 detaljplaner antagits av kommunerna under år 2018. En antagen detaljplan innefattar såväl beslut om nya detaljplaner som beslut om ändringar och upphävande av befintliga detaljplaner. Antalet antagna detaljplaner har ökat marginellt jämfört med år 2017 då 1 520 detaljplaner antogs. Antalet är fortfarande lågt jämfört med det antal som årligen uppmätts sedan tidsserien påbörjades år 2005. Det lägre antalet antagna detaljplaner kan ha flera orsaker och behöver inte innebära att kommunernas planberedskap har minskat.

Stapeldiagram med antal antagna detaljplaner i kommunerna mellan åren 2005 och 2018. 2018 antogs 1553 detaljplaner.
Totalt antal antagna detaljplaner i kommunerna under år 2005-2018. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2018. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Fortsatt vanligast med ett fåtal antagna detaljplaner per kommun

Trenden kvarstår när det gäller att det är ett fåtal kommuner, 2 procent, som står för den stora mängden antagna detaljplaner. Trenden är även fortsatt att majoriteten av kommunerna, 57 procent, antar mellan 1-5 detaljplaner per år.

Cirkeldiagram över fördelningen av antalet detaljplaner per kommun år 2018. 0 detaljplaner, 29, 0. 1 - 5 detaljplaner, 165, 1. 6 - 10 detaljplaner, 58, 0. 11 - 20 detaljplaner, 32, 0. 21 - 58 detaljplaner, 6, 0. Totalt 290.
Procentuell fördelning av antal antagna detaljplaner per kommun år 2018. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2018. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket
Sverigekarta över totalt antal antagna detaljplaner på kommunnivå år 2018. Vanligast är att mellan 1 och 5 detaljplaner är antagna. Antal planer / Antal kommuner. 0 detaljplaner, 29. 1 - 5 detaljplaner, 165. 6 - 10 detaljplaner, 58. 11 - 20 detaljplaner, 32. 21 - 58 detaljplaner, 6.
Antal antagna detaljplaner på kommunnivå år 2018. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2018. Klicka på kartan för att se den i större format. Illustration: Boverket

Flest detaljplaner i kommuner med större stad

Enligt Sveriges kommuner och landstings kommunindelning har flest detaljplaner antagits i gruppen Större stad år 2018, precis som för år 2017. I dessa kommuner har sammanlagt 20 procent av alla detaljplaner antagits år 2018. För att räknas som en "större stad" ska kommunen ha minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största tätorten.

Liksom för år 2017 har minst antal detaljplaner antagits i gruppen Landsbygdskommun med besöksnäring. I dessa kommuner har sammanlagt 6 procent av alla detaljplaner antagits år 2018.

De tre storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö har tillsammans antagit 9 procent av alla antagna detaljplaner under år 2018. Sett på länsnivå antogs dock 42 procent av alla detaljplaner i storstadslänen Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län under år 2018, vilket motsvarar andelen för år 2017.

Stapeldiagram över antalet antagna detaljplaner år 2018 fördelat på kommunkategori, enligt Sveriges kommuner och landstings kommunindelning. Landsbygdskommun, 110. Landsbygdskommun med besöksnäring, 93. Lågpendlingskommun nära större stad, 132. Mindre stad/tätort, 210. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort, 143. Pendlingskommun nära storstad, 215. Pendlingskommun nära större stad, 196. Storstäder, 141. Större stad, 313.
Antalet antagna detaljplaner år 2018 fördelat enligt Sveriges kommuner och landstings kommunindelning. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2018. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Var femte detaljplan fortfarande en ändringsplan

Precis som under år 2016-2017 är det vanligast att kommunerna har antagit nya detaljplaner. 78 procent av alla antagna planer under år 2018 är nya detaljplaner. Stockholms kommun har precis som tidigare år antagit flest nya detaljplaner, 42 stycken. Även om Stockholm ligger i topp så är trenden att antalet nya antagna detaljplaner har minskat där de senaste åren. År 2017 antog Stockholm 52 nya detaljplaner och år 2016 antogs 74 nya detaljplaner. Göteborgs kommun har antagit 31 nya detaljplaner år 2018 jämfört med 48 för år 2017, så även där har skett en minskning. I 42 kommuner har ingen ny detaljplan antagits under år 2018.

Liksom de tre senaste åren är ungefär var femte, 19 procent, av de antagna detaljplanerna en ändringsplan. Ändring av detaljplan har antagits i 20 av 21 län och av 122 av landets kommuner under år 2018, undantaget är Region Gotland. I Västernorrlands län är hela 36 procent av de antagna detaljplanerna för år 2018 ändringar. 7 kommuner har enbart antagit ändringsplaner under år 2018.

Totalt sett har 52 detaljplaner upphävts under år 2018, vilket motsvarar 3 procent av antalet antagna detaljplaner under året. Andelen är oförändrad jämfört med år 2017. Upphävanden av en eller flera detaljplaner gjordes av 38 olika kommuner fördelat på 16 av 21 län under år 2018.

Majoriteten följer gällande översiktsplan

Av de antagna detaljplanerna under år 2018 är det endast 2,5 procent som enligt länsstyrelsens bedömning strider mot gällande översiktsplan eller länsstyrelsens granskningsyttrande till gällande översiktsplan. Majoriteten av de antagna detaljplanerna följde alltså gällande översiktsplan. Andelen ligger på samma nivå som för åren 2015-2017.

De flesta detaljplaner tas fram med standardförfarande

Nya planprocesser gäller sedan 1 januari 2015. Syftet med att införa de nya planprocesserna var bland annat att förenkla och snabba på framtagandet av detaljplaner. Liksom under åren 2016-2017 är standardförfarande och utökat förfarande de vanligaste använda processerna för de antagna detaljplanerna under år 2018. Enligt uppgift från länsstyrelserna har 84 procent av alla detaljplaner handlagts med standard- eller utökat förfarande under år 2018. Fortfarande handläggs planer enligt de äldre planprocesserna. 11 procent av de antagna detaljplanerna har handlagts med normalt eller enkelt planförfarande under år 2018, jämfört med 17 procent under år 2017.

Cirkeldiagram över antalet antagna detaljplaner år 2018 fördelat på det förfarande detaljplanen handlagts med. Normalt planförfarande  enligt äldre lag, 133, 9%. Enkelt planförfarande enligt äldre lag, 26, 2%. Utökat förfarande enligt 5 kap 7 § PBL, 268, 17%. Standardförfarande, 1040, 67%. Samordnat förfarande enligt 5 kap 7a § PBL, 14, 1%. Upphävande förenklat enligt 5 kap 38a-38c §§ PBL, 68, 4%. Totalt, 1549.
Antalet antagna detaljplaner år 2018 fördelat på förfarande detaljplanen handlagts med. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2018. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Standardförfarandet är det förfarande som tillämpas i störst utsträckning, 67 procent av samtliga antagna detaljplaner år 2018 har handlagts med standardförfarandet. Det indikerar att kommunerna fortsätter att tillämpa de nya planprocesserna på det sätt som var tanken med regeländringarna.

Trenden håller i sig att fler kommuner använder de förenklade processer som finns för att ändra eller upphäva detaljplaner enligt 5 kap 38a-38c §§ plan- och bygglagen. Under 2018 har 37 kommuner använts sig av något av dessa förfaranden, jämfört med 29 kommuner under år 2017. Andelen detaljplaner som handlagts med förenklat förfarande för upphävande ligger för år 2018 på 4 procent.

Samordnat förfarande tillämpades vid 14 tillfällen, av 10 olika kommuner. Det motsvarar 1 procent av de antagna detaljplanerna, vilket är en oförändrad andel jämfört med år 2017.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej