På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Antagna detaljplaner

Antalet detaljplaner som antagits under 2019 ligger nationellt sett på den lägsta nivån sedan mätningarna påbörjades 2005. Standardförfarande är fortsatt det vanligaste använda planförfarandet och var femte detaljplan som antas är fortsatt en ändring av detaljplan.

Antalet detaljplaner som antagits 2019 är det lägsta sedan Boverkets mätningar påbörjades 2005. Enligt uppgift från länsstyrelserna har totalt 1270 detaljplaner antagits av kommunerna under 2019. En antagen detaljplan innefattar såväl beslut om nya detaljplaner som beslut om ändringar och upphävande av befintliga detaljplaner. Det lägre antalet antagna detaljplaner kan ha flera orsaker och behöver inte innebära att kommunernas planberedskap har minskat. Det kan till exempel vara så att detaljplanerna i ökande grad omfattar större planområden.

Diagram 1.2.3a. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.2.3)” under Relaterad information.
Figur 1.2.3a Totalt antal antagna detaljplaner i kommunerna under år 2005–2019. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2019. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Var femte detaljplan fortfarande en ändringsplan

Även om det är vanligast att kommunerna antar nya detaljplaner så fortsätter även trenden att många ändringar av detaljplaner antas. Under 2019 var 75 procent av de antagna detaljplanerna nya, drygt 20 procent var ändringar av befintliga detaljplaner och knappt 5 procent upphävande av befintliga detaljplaner.

Ändring av detaljplan omfattar borttagande, införande och justering av bestämmelser samt upphävande av en geografisk del av en plan. Det kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny plan. Att så stor andel av detaljplanerna är ändringar kan ha flera orsaker och betyder inte att det används felaktigt. Boverket får dock många frågor från kommuner gällande vad som ryms inom ändring av detaljplan, vilket tyder på att det finns en osäkerhet var gränsen går för att tillämpa ändring av detaljplan.

Detaljplanernas överensstämmelse med gällande översiktsplan

Av de antagna detaljplanerna under 2019 är det endast 2,5 procent som enligt länsstyrelsens bedömning strider mot gällande översiktsplan eller länsstyrelsens granskningsyttrande till gällande översiktsplan. Andelen ligger på samma nivå som för åren 2015–2018.

De flesta detaljplaner tas fram med standardförande

Ändrade regler för planprocesser gäller sedan 1 januari 2015. Syftet med att införa ändringarna var bland annat att förenkla och snabba på framtagandet av detaljplaner. Enligt uppgift från länsstyrelserna är standardförfarande den process som fortsatt tillämpas i störst utsträckning, vilket betyder att kommunerna fortsätter att tillämpa  planprocesserna på det sätt som var tanken med regeländringarna.

Liksom under åren 2016–2018 är standardförfarande och utökat förfarande de vanligast använda processerna för de antagna detaljplanerna under 2019. Enligt uppgift från länsstyrelserna har 71 procent av alla detaljplaner handlagts med standardförfarande och 16 procent med utökat förfarande under 2019.

Diagram 1.2.3b. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.2.3)” under Relaterad information.
Figur 1.2.3b Antalet antagna detaljplaner år 2019 fördelat på vilket förfarande detaljplanen handlagts med. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2019. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

I 5 kap. 38a–38c §§ plan- och bygglagen finns tre olika förenklade förfaranden för att ändra eller upphäva detaljplaner. Det gäller vid ändring för att förlänga genomförandetiden, ändring för att ta bort vissa bestämmelser om fastighetsindelning med mera samt vid upphävande av detaljplan. Trenden håller i sig att fler kommuner använder de förenklade processerna. Under 2019 har 44 kommuner använt sig av något av dessa förfaranden, jämfört med 37 kommuner under 2018 och 29 kommuner under 2017. Andelen detaljplaner som handlagts med förenklat förfarande för ändring eller upphävande låg på 6 procent 2019, jämfört med 4 procent 2018.

Samordnat förfarande tillämpades enbart för 1 procent av de antagna detaljplanerna, vilket är en oförändrad andel jämfört med år 2017–2018.

Fortfarande handläggs en del detaljplaner som påbörjats enligt äldre lagstiftning och därför följer de äldre planprocesserna som gällde före 2015, även om andelen fortsätter att minska. Totalt har 7 procent av de antagna detaljplanerna handlagts med normalt eller enkelt planförfarande under 2019, jämfört med 11 procent under 2018 och 17 procent under 2017.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej