Flest detaljplaner i större städer

Antalet detaljplaner som har antagits under 2017 är 90 stycken färre jämfört med 2016, och är tillbaka på samma nivå som 2015. Majoriteten av de detaljplaner som antogs under 2017 handlades med standardförfarande enligt de nya planprocesserna som gäller sedan 1 januari 2015.

Enligt länsstyrelsens enkätsvar har totalt 1 520 detaljplaner antagits under 2017. Det motsvarar en minskning med 6 procent jämfört med 2016. Antalet är fortfarande lågt jämfört med det antal som årligen uppmätts sedan tidsserien påbörjades 2005. Det lägre antalet antagna detaljplaner kan ha flera orsaker och behöver inte innebära att kommunernas planberedskap har minskat.

Diagram, Diagram över totalt antal antagna detaljplaner i kommunerna under 2005-2017.
Totalt antal antagna detaljplaner i kommunerna under 2005-2017. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2017. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Fortsatt vanligast med ett fåtal antagna detaljplaner

Statistiken visar att trenden kvarstår när det gäller att det är ett fåtal kommuner som står för den stora mängden antagna detaljplaner och att majoriteten av kommunerna antar mellan 1-5 detaljplaner. Förändringarna jämfört med 2016 är att det är färre kommuner som inte antagit någon detaljplan under 2017 och att det är fler kommuner som antagit 1-5 detaljplaner. Noteras kan också att Stockholms stad som både under 2016 och 2017 har antagit flest detaljplaner, minskade antalet antagna detaljplaner med 26 procent.

Diagram, Procentuell fördelning av antal antagna detaljplaner per kommun 2017.
Procentuell fördelning av antal antagna detaljplaner per kommun 2017. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2017. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket
Karta, antal antagna detaljplaner på kommunnivå 2017.
Antal antagna detaljplaner på kommunnivå 2017. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2017. Klicka på kartan för att se den i större format. Illustration: Boverket

Flest detaljplaner i "större städer"

Under 2017 har "större städer", enligt Sveriges kommuner och landstings, SKL:s kommunindelning, antagit flest detaljplaner. För att räknas som en "större stad" ska kommunen ha minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största tätorten. I dessa kommuner har sammanlagt 20 procent av alla detaljplaner antagits. Minst antal detaljplaner har antagits i gruppen "landsbygdskommun med besöksnäring" som tillsammans antagit 5 procent av alla detaljplaner.

De tre "storstäderna", enligt SKL:s kommunindelning, har endast antagit 11 procent av alla antagna detaljplaner under 2017. Likväl antogs 45 procent av alla detaljplaner i storstadslänen, Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län.

Diagram, Antalet antagna detaljplaner 2017 fördelat enligt Sveriges kommuner och landstings kommunindelning.
Antalet antagna detaljplaner 2017 fördelat enligt Sveriges kommuner och landstings kommunindelning. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2017. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Ny detaljplan är vanligast

I begreppet antal antagna detaljplaner ingår förutom antagande av nya detaljplaner även ändring av detaljplan och upphävande av detaljplan. Precis som under 2016 är det vanligast att kommunerna har antagit nya detaljplaner. 78 procent av alla antagna planer under 2017 är nya detaljplaner. Även under 2017 har Stockholms stad antagit flest nya detaljplaner, 52 stycken, vilket är 22 färre än under 2016. Göteborg har antagit 48 nya detaljplaner, vilket är en ökning med 16 stycken jämfört med 2016. Gävle och Malmö har antagit 28 respektive 27 nya detaljplaner under 2017. I 39 kommuner har ingen ny detaljplan antagits under 2017, det är 8 färre än under 2016.

Var femte detaljplan fortfarande en ändringsplan

Liksom de två tidigare åren är ungefär var femte, 19 procent, av de antagna detaljplanerna en ändringsplan. 20 av 21 länsstyrelser har uppgett att det inom länet har gjorts ändringar av detaljplaner under 2017. Gotland som 2016 var en av de kommuner som antagit flest ändringsplaner har under 2017 inte antagit någon ändring av detaljplan. Storstadslänen Västra Götalands, Stockholms och Skåne län har störst antal ändringsplaner.

Drygt hälften av Sveriges kommuner har antagit ändringsplaner under 2017. Större delen av dessa kommuner, 70 procent, har antagit en eller två ändringsplaner. Flest ändringsplaner gjordes i Stockholms stad, 15 stycken, följt av Göteborgs stad och Malmö stad med 12 respektive 10 ändringsplaner.

Precis som under 2016 har fem kommuner enbart antagit ändringsplaner under 2017.

Upphävande av detaljplan

Totalt sett har 52 detaljplaner upphävts under 2017, vilket motsvarar drygt 3 procent av antalet antagna detaljplaner under året. Upphävanden av en eller flera detaljplaner gjordes i 16 av 21 län under 2017. Flest antal upphävanden gjordes i Värmlands län, 10 stycken.

14 procent av Sveriges kommuner, 42 stycken, använde sig av upphävande av detaljplan under 2017. Ingen kommun har upphävt fler än två detaljplaner.

Majoriteten följer gällande översiktsplan

Av de antagna detaljplanerna under 2017 är det endast 2 procent som enligt länsstyrelsens bedömning strider mot gällande översiktsplan eller länsstyrelsens granskningsyttrande till gällande översiktsplan. Majoriteten av de antagna detaljplanerna följde alltså gällande översiktsplan. Andelen ligger på samma nivå som 2015 och 2016.

Vanligast med standardförfarande

Nya planprocesser gäller sedan 1 januari 2015. Syftet med att införa de nya planprocesserna var bland annat att förenkla och snabba på framtagandet av detaljplaner. Liksom under 2016, är de nya förfarandena, det vill säga standardförfarande och utökat förfarande, vanligast av de antagna detaljplanerna under 2017. Under 2017 ökade andelen av de antagna detaljplanerna som handlagts med antingen de nya förfarandena med 23 procent till 79 procent. Fortfarande handläggs planer enligt de äldre planprocesserna. Cirka 17 procent har handlagts med normalt eller enkelt planförfarande under 2017.

Diagram, Antalet antagna detaljplaner 2017 fördelat på förfarande detaljplanen handlagts med.
Antalet antagna detaljplaner 2017 fördelat på förfarande detaljplanen handlagts med. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2017. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Standardförfarandet är det förfarande som tillämpas i störst utsträckning, 64 procent av samtliga antagna detaljplaner 2017 har handlagts med standardförfarandet. Statistiken visar också att standardförfarandet tillämpas i ungefär åtta av tio fall vid framtagande av detaljplan enligt de nya planprocesserna. Det indikerar att kommunerna fortsätter att tillämpa de nya planprocesserna på det sätt som var tanken med regeländringarna.

Jämfört med 2016 är det under 2017 både fler kommuner som tillämpade processen för förenklat upphävande av detaljplan och fler tillfällen när förenklat upphävande av detaljplan användes. 29 kommuner har använt förenklat upphävande av 38 detaljplaner, vilket motsvarar cirka 3 procent av alla antagna detaljplaner under 2017.

Enligt uppgifterna från länsstyrelserna tillämpades samordnat förfarande vid tio tillfällen, i sju olika län, av åtta kommuner.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej