Majoriteten av detaljplanerna handläggs med standardförfarandet

Antalet detaljplaner som antogs under 2016 har ökat med ungefär 90 stycken jämfört med 2015. Majoriteten av de detaljplaner som antogs under 2016 har handlagts enligt de nya planprocesserna som gäller sedan 1 januari 2015. Framförallt är det standardförfarandet som tillämpas.

Under 2016 antogs totalt 1610 detaljplaner, vilket är en ökning med 6 procent jämfört med 2015. Antalet är fortfarande lågt jämfört med antalet antagna detaljplaner som uppmätts sedan tidsserien påbörjades 2005. Det lägre antalet antagna detaljplaner kan ha flera orsaker och behöver inte likställas med att kommunernas planberedskap har minskat.

Diagram över totalt antal antagna detaljplaner 2005-2016.
1.2.2a Diagram över totalt antal antagna detaljplaner 2005-2016. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2016. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Viss återhämtning i de län som tidigare minskat mest

I Kronobergs, - Jönköpings, - Örebro, - Stockholms- och Skåne län där den största minskningen av antalet antagna detaljplaner skedde mellan 2014 till 2015 har antalet antagna detaljplaner ökat igen under 2016. Stockholms län står för den största ökningen med 43 procent fler antagna detaljplaner jämfört med 2015.

I Gotlands-, Uppsala- och Västmanlands län där det antogs fler detaljplaner under 2015 jämfört med 2014, har det nu antagits färre detaljplaner 2016 jämfört med 2015.

Detaljplaneaktiviteten är störst i de län där landets tre största städer ligger. Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län antog tillsammans drygt 46 procent av alla detaljplaner under 2016.

Fortsatt vanligast med ett fåtal antagna detaljplaner

Fördelningen av antal antagna detaljplaner per kommun har förändrats något sedan 2015. Samtidigt visar statistiken att trenden kvarstår när det gäller att det är ett fåtal kommuner som står för den stora mängden antagna detaljplaner och att majoriteten av kommunerna antar mellan 1-5 detaljplaner. Förändringarna jämfört med 2015 är att det är fler kommuner som inte har antagit någon detaljplan under 2016, att det är färre kommuner som antagit 1-5 detaljplaner samt att något fler kommuner antagit 11-20 detaljplaner.

Procentuell fördelning av antal antagna detaljplaner per kommun år 2016.
1.2.2b Procentuell fördelning av antal antagna detaljplaner per kommun år 2016. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2016. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket
Antagna detaljplaner 2016.
1.2.2c Antal antagna detaljplaner på kommunnivå 2016. Klicka i kartan för mer information. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2015. Illustration: Isabelle Ripa och Mark Mostert, Boverket

Flest detaljplaner i "Större städer"

Sedan januari 2017 gäller en ny kommungruppsindelning enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL. Det är en omarbetning av den tidigare kommungruppsindelningen från 2011 vilket innebär att det inte går att göra jämförelser med tidigare år.

Indelningen enligt SKL visar att det är främst kommungrupperna "Större städer" och "Pendlingskommuner nära storstad" som har antagit flest detaljplaner 2016. I dessa kommuner antogs sammanlagt 38 procent av alla detaljplaner. Minsta antal detaljplaner antogs i gruppen "Landsbygdskommun med besöksnäring" som tillsammans antog knappt 4 procent av alla detaljplaner.

Antalet antagna detaljplaner 2016 fördelat enligt Sveriges kommuner och landstings kommunindelning.
1.2.2d Antalet antagna detaljplaner 2016 fördelat enligt Sveriges kommuner och landstings kommunindelning. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2016. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Ny detaljplan är vanligast

Det vanligaste är att kommunerna antar nya detaljplaner, av samtliga antagna detaljplaner var 79 procent nya detaljplaner 2016. De kommuner som antog flest nya detaljplaner var Stockholm med 74, följt av Umeå med 38 och Malmö med 36. Göteborg antog 32 nya detaljplaner 2016, vilket är 9 färre jämfört med 2015. I 47 kommuner antogs ingen ny detaljplan under 2016.

Var femte detaljplan är fortfarande en ändringsplan

Liksom 2015 är ungefär var femte, 18 procent, av de antagna detaljplanerna en ändringsplan. 20 av 21 län uppger att det inom länet finns kommuner som gjort ändring av detaljplan. Liksom förra året är det i Västmanlands län som det inte har antagits någon ändringsplan. De län med en hög andel ändringsplaner är Gotland, Jämtland och Skåne. Västerbottens län som hade den högsta andelen ändringsplaner 2015 har i år en mycket låg andel. Det kan delvis förklaras genom att statistik saknas från Umeå som hade ett högt antal ändringsplaner under 2015.

Generellt sett görs det ändringsplaner i många kommuner, vilket innebär att de flesta kommuner, med vissa undantag, gör ett fåtal ändringsplaner. Flest ändringsplaner gjordes i Malmö med 28, följt av Stockholm med 16 och Sollentuna och Göteborg med 9 ändringsplaner vardera.

Fem kommuner har enbart antagit ändringsplaner under 2016, vilket är fem kommuner färre jämfört med 2015.

Syftet med ändringen varierar

Anledningen till varför kommunerna uppger att de har använt sig av ändring enligt 5 kap. 38-38a §§ eller 38c § PBL varierar. Uppgifter från kommunerna visar också att omfattningen på ändringarna varierar. Den vanligaste anledningen är att byggrätten justeras på något sätt. Ändring används också för att korrigera fel i planen och för att bättre anpassa planen till verkligheten. I något fall har en användning i detaljplanen ändrats.

Upphävande av detaljplan

Totalt sett upphävdes 45 detaljplaner under 2016, det motsvarar knappt 3 procent av antalet antagna detaljplaner under året. Upphävanden av en eller flera detaljplaner gjordes i 11 av 21 län under 2016. Upphävanden gjordes i 32 kommuner, vilket visar att det upphävs ett fåtal detaljplaner i många kommuner.

Majoriteten följer gällande översiktsplan

Av de antagna detaljplanerna under 2016 är det enbart 2,5 procent som enligt länsstyrelsens bedömning strider mot gällande översiktsplan eller länsstyrelsens granskningsyttrande till gällande översiktsplan. Majoriteten av de antagna detaljplanerna följer alltså gällande översiktsplan. Andelen är oförändrad jämfört med 2015.

Majoriteten av planerna handläggs med standardförfarandet

Nya planprocesser började gälla från 1 januari 2015, det innebär att det är först nu under 2016 som vi kan se effekten av förändringarna då 2015 var ett övergångsår. Fortfarande finns det planer som handläggs enligt de äldre planprocesserna, men statistiken visar att knappt 56 procent av de antagna detaljplanerna under 2016 har handlagts med antingen det utökade förfarandet eller standardförfarandet.

Antalet antagna detaljplaner 2016 fördelat på förfarande detaljplanen handlagts med.
1.2.2e Antalet antagna detaljplaner 2016 fördelat på förfarande detaljplanen handlagts med. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2016. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Standardförfarandet är det förfarande som tillämpas i störst utsträckning, knappt 45 procent av samtliga antagna detaljplaner 2016 har handlagts med standardförfarandet. Statistiken visar också att standardförfarandet tillämpas i ungefär åtta av tio fall vid framtagande av detaljplan enligt de nya planprocesserna. Det indikerar att kommunerna tillämpar de nya planprocesserna på det sätt som var tanken med regeländringarna.

Enligt uppgifterna från länsstyrelsen har samordnat förfarande tillämpats vid fyra tillfällen, i fyra olika län. Processen för ett förenklat upphävande av detaljplan har tillämpats vid 24 tillfällen, i 17 kommuner, vilket antyder att det är ett fåtal förenklade upphävanden som görs i respektive kommun.

Politiska beslut under detaljplaneprocessen

Sedan 1 januari 2015 gäller nya planprocesser vars införande bland annat syftade till att förenkla och snabba på framtagandet av detaljplaner. Liksom enligt tidigare lagstiftning krävs det endast ett politiskt beslut under detaljplaneprocessen, det vill säga beslut om antagande. Däremot visar uppgifter från kommunerna att det tas betydligt fler politiska beslut än det som krävs enligt PBL. I ungefär 92 procent av de 244 kommuner som deltog i undersökningen, tas ytterligare politiska beslut utöver beslut om antagande.

Flera politiska beslut under planprocessen kan leda till långa planprocesser, men det kan också bidra till att innehållet i detaljplanerna förankras i ett tidigt skede.

Inför planprocessen tas flest beslut i byggnadsnämnden eller motsvarande

Tidpunkten för när planarbetet påbörjas regleras inte i PBL. Planarbetet kan anses påbörjat när kommunen har börjat bereda ärendet eller när kommunen fattar ett beslut om att påbörja detaljplanen, detta kan ske på olika sätt beroende på vilka rutiner kommunen har. I PBL finns det inga regler om att kommunen måste fatta ett beslut om att påbörja planarbetet för att det ska anses påbörjat.

På frågan om det tas något politiskt beslut att påbörja detaljplan vid standardförfarandet eller utökat förfarande svarar ungefär 95 procent av de deltagande kommunerna ja. Vid standardförfarandet är det drygt 64 procent av dessa som tar beslut i byggnadsnämnden eller motsvarande, och knappt 26 procent i kommunstyrelsen. Vad gäller beslut inför att påbörja detaljplan vid utökat förfarande tar ungefär 60 procent av kommunerna beslut i byggnadsnämnden eller motsvarande, och resterande i kommunstyrelsen.
För båda planförfarandena är det ytterst ovanligt att Kommunfullmäktige fattar beslut om att påbörja detaljplanearbetet

Flera kommuner som uppger att de fattar beslut om att påbörja detaljplan anger att ett positivt planbesked ofta ses som ett beslut att starta planarbetet.

Politiska beslut under planprocessen

Av de 230 kommuner som besvarat frågan om det tas beslut under planprocessen vid standardförfarandet uppger 86 procent att det tas ett politiskt beslut i samband med samråd. Av dessa tar ungefär 75 procent besluten i byggnadsnämnden eller motsvarande och resterande del i kommunstyrelsen. Gällande utökat förfarande uppger 89 procent av de 236 kommuner som besvarat frågan att det tas politiska beslut i samband med samrådet. Av dessa tar 73 procent av kommunerna beslut i byggnadsnämnden eller motsvarande, 26 procent i kommunstyrelsen och 1 procent i kommunfullmäktige.

Vad gäller beslut i samband med granskning är det något fler kommuner som anger att de fattar ett politiskt beslut vid tillämpningen av utökat förfarande än vid standardförfarandet. Fördelningen om beslutet tas i byggnadsnämnden eller motsvarande eller i kommunstyrelsen är ungefär densamma som vid beslut i samband med samråd, det vill säga 75 respektive 25 procent av kommunerna för respektive förfarande.

Osäkerheter i underlaget

För 2016 har alla 21 länsstyrelser besvarat enkäterna. Boverket har uppmärksammat en del brister i underlaget när det gäller länsstyrelsernas kodning av sina ärenden. Det gör att det finns en viss osäkerhet kring kvaliteten på de svar som inkommit och statistiken bör därför ses som en indikation på den utveckling som skett under året.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej