Statistik översiktsplanering

För att ge en samlad bild över hur plan- och bygglagstiftningens regler om översiktsplanering tillämpas sammanställer Boverket varje år statistik om den utveckling som skett under det gångna året.

Här redovisas Boverkets sammanställning av enkätsvaren om översiktsplanering gällande 2018. Uppgifterna har samlats in genom Boverkets årliga plan- och byggenkät som besvarats av länsstyrelserna. Enkäten behandlar både länsstyrelsernas och kommunernas arbete med översiktsplanering.

Osäkerheter i underlaget

För 2018 har alla 21 länsstyrelser besvarat enkäterna, däremot har ett par länsstyrelser inte svarat på alla frågor. Dessutom har Boverket noterat att beslut om översiktsplanens aktualitet inte alltid skickas till Boverket eller länsstyrelserna. Boverket har uppmärksammat en hel del brister i underlaget vilket är ett årligt återkommande problem.

Ett utvecklingsarbete pågår på Boverket för att förbättra och göra uppföljningen mer tillförlitlig inför nästa rapportering.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej