Ett fåtal planeringsbesked har lämnats

Några kommuner har under 2018 börjat använda sig av möjligheten att begära planeringsbesked av länsstyrelsen, men ännu är tillämpningen inte särskilt omfattande.

Sedan den 1 juli 2017 finns möjligheten för kommunen att i ett pågående detaljplaneärende begära ett planeringsbesked från länsstyrelsen. Planeringsbeskedet infördes som ett steg i att göra planprocessen mer effektiv. Det är ett bindande besked där länsstyrelsen gör en bedömning om detaljplanen omfattar ingripandegrunderna i 11 kap 10 § andra stycket i plan- och bygglagen, PBL. Ett planeringsbesked får förenas med villkor.

Planeringsbesked är främst avsedda att användas när det råder stor osäkerhet om förutsättningar för planeringen. En begäran om planeringsbesked kan göras när som helst under planprocessen, men lämpligen sker det tidigt i processen.

Under 2017 lämnades inga planeringsbesked. Enligt uppgift från länsstyrelserna har totalt 12 planeringsbesked lämnats under 2018 gällande 12 olika kommuner med en spridning över landet. 4 av planeringsbeskeden var positiva, 5 var positiva med villkor och 3 var negativa. Tillämpningen är alltså ännu inte särskilt omfattande, men eftersom möjligheten att begära planeringsbesked endast har funnits en kortare tid är det svårt att ännu dra några slutsatser.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej