På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Överklagade detaljplaner

En stor andel av detaljplanerna överklagas. Men få av de avgjorda överklagandena leder till att planerna upphävs.

Sedan 1 juni 2016 gäller ändrade regler kring överklagande av detaljplan. Lagändringen innebär att kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser inte längre överklagas till länsstyrelsen som första instans utan till mark- och miljödomstolen, MMD. Nästa instans är Mark- och miljööverdomstolen, MÖD.

Statistiken om målärenden som hämtas från MMD och MÖD innefattar både detaljplaner och områdesbestämmelser och begreppet planer används därför som samlingsnamn. Med tanke på hur få områdesbestämmelser som årligen antas av kommunerna kan dessa målärenden antas vara få. Ärenden till MÖD innefattar även mål som rör klagorätt rörande detaljplaner, det vill säga mål där domstolen prövat huruvida någon har rätt att överklaga detaljplanebeslut.

Många planer överklagas till mark- och miljödomstolarna

Det är fortsatt ett stort antal planer som överklagas till första instans sett till hur många detaljplaner som årligen antas. Statistik från de fem mark- och miljödomstolarna visar att totalt 353 planer har överklagats dit under 2019. Det kan jämföras med att det under 2019 antogs 1 270 detaljplaner i landet.

Även om många planer överklagas så är det fortsatt få som upphävs helt eller delvis av mark- och miljödomstolarna. Totalt har 386 mål gällande planer avgjorts av de fem mark- och miljödomstolarna under 2019. Av dessa har 11 procent upphävts helt eller delvis av mark- och miljödomstolarna. Det kan jämföras med 2018 då andelen helt eller delvis upphävda planer låg på 14 procent och 2017 på 11 procent. Andelen planer som upphävts under 2019 varierar mellan domstolarna. Högst ligger MMD Nacka med 17 procent och lägst MMD Umeå med 5 procent.

Diagram 1.2.5a. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.2.5)” under Relaterad information.
Figur 1.2.5a Antal överklagade, avgjorda och upphävda planer av mark- och miljödomstolarna samt det totala antalet antagna detaljplaner inom respektive domsaga under år 2019. Källa: Mark- och miljödomstolarna 2019. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Mark- och miljööverdomstolen upphäver få planer

Det är fortsatt få planer som helt eller delvis upphävs av MÖD i förhållande till hur många detaljplaner som årligen antas av kommunerna. 33 planer har fått prövningstillstånd och 8 planer har upphävts helt eller delvis av MÖD under 2019. Det kan jämföras med att det antogs totalt 1 270 detaljplaner i landet 2019.

Det går inte att göra någon direkt jämförelse mellan antalet ärenden då handläggningen kan ske över årsskiftet. Det betyder att det bland de mål som avgjorts 2019 finns mål som inkommit tidigare år, precis som det finns mål som beviljats prövningstillstånd 2019 som avgörs först under 2020.

Diagram 1.2.5b. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.2.5)” under Relaterad information.
Figur 1.2.5b Antal överklagade planer, antal avgjorda planer, antal beviljade prövningstillstånd och antal upphävda planer av Mark- och miljööverdomstolen under åren 2017–2019. Källa: Mark- och miljööverdomstolen. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Handläggningstiden för överklagade planer varierar

Den genomsnittliga handläggningstiden för avgjorda överklagade planer varierar hos de fem mark- och miljödomstolarna, se tabell nedan. Tiden räknas från det att målet inkom till dess det avgjordes.

Mark- och miljödomstol Genomsnittlig handläggningstid för avgjorda överklagade planer 2019
MMD Växjö 5,1 mån
MMD Vänersborg 5,4 mån
MMD Nacka 6,2 mån
MMD Umeå 7,2 mån
MMD Östersund 8,2 mån
Genomsnitt för samtliga MMD 6,1 mån

Enligt uppgift från MÖD var den genomsnittliga handläggningstiden hos MÖD för avgjorda överklagade planer 3,3 månader för 2019. Tiden räknas från det att målet inkom till dess det avgjordes.

Syftet att ändra första instans för överklagande av detaljplaner från länsstyrelsen till mark- och miljödomstolarna, var att med bibehållen rättssäkerhet få en effektivare plan- och byggprocess och därigenom kunna påbörja och färdigställa angelägna samhällsbyggnadsprojekt, till exempel nya bostäder, tidigare och till en lägre kostnad. Boverket saknar underlag från mark- och miljödomstolarna och MÖD från åren innan 2016 då instansordningen ändrades. Boverket har därför inte möjlighet att analysera hur handläggningstiderna för överklagade detaljplaner har påverkats av den ändrade instansordningen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej