Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Överklagade detaljplaner

Granskad:

Uppgifter från Domstolsverket visar att det fortsatt är ett stort antal planer som överklagas sett till hur många detaljplaner som antas varje år. Totalt sett är det dock fortsatt få av de överklagade planerna som upphävs.

Statistik och begrepp

Statistiken om målärenden hämtas från Domstolsverket och innefattar både detaljplaner och områdesbestämmelser. Begreppet planer används därför som samlingsnamn. Med tanke på hur få områdesbestämmelser som årligen antas av kommunerna kan dessa mål antas vara få. En genomgång av de upphävda planärendena år 2022 visar att inget mål gällde områdesbestämmelser.

Mål som prövats av Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, innefattar även mål som endast rör klagorätt för detaljplaner, det vill säga mål där domstolen prövat huruvida någon har rätt att överklaga ett detaljplanebeslut.

Det går inte att göra någon direkt jämförelse mellan antalet mål då handläggningen kan ske över årsskiftet. Det betyder att det bland de mål som avgjorts år 2022 finns mål som inkommit tidigare år, precis som det finns mål

Många planer överklagas till mark- och miljödomstolarna

Det är fortsatt ett stort antal planer som överklagas till första instans sett till hur många planer som årligen antas. Statistik från Domstolsverket visar att totalt 322 planer överklagades till mark- och miljödomstolarna under år 2022. Det kan jämföras med att det under år 2022 antogs färre planer än tidigare år, totalt 1 084 detaljplaner och 3 områdesbestämmelser.

Även om många planer överklagas är det fortsatt få som upphävs helt eller delvis av mark- och miljödomstolarna i förhållande till antalet detaljplaner som årligen antas av kommunerna. Enligt uppgift från Domstolsverket har totalt 321 mål gällande planer avgjorts av de fem mark- och miljödomstolarna under år 2022. Av dessa har närmare 17 procent av planerna upphävts helt eller delvis, vilket är samma andel som för år 2021. Under åren 2017–2020 låg andelen upphävda planer något lägre, mellan 11–14 procent.

Figur 1.2.5a Antal överklagade och helt eller delvis upphävda planer från mark- och miljödomstolarna, samt det totala antalet antagna detaljplaner och områdesbestämmelser under åren 2019–2022. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät samt mark- och miljödomstolarna och Domstolsverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

En genomgång av de detaljplaner som upphävdes av mark- och miljödomstolarna år 2022 visar att den sammantaget vanligaste orsaken till upphävande är brister i förhållande till kommunens utredning, planunderlag och planhandlingar. Dessa brister har till exempel bedömts innebära att det inte varit möjligt att bedöma planens konsekvenser, om det har gjorts en rimlig avvägning mellan allmänna och enskilda intressen eller om den har utformats med skälig hänsyn till befintliga förhållanden. Även att detaljplanen strider mot någon bestämmelse i miljöbalken eller dess följdlagstiftning är fortsatt en vanlig orsak till upphävande. Det har i de fallen handlat om brukningsvärd jordbruksmark, riksintressen, strandskydd, biotopskydd eller artskydd.

Det är också många av de upphävda detaljplanerna där mark- och miljödomstolarna har kommit fram till att kommunen brustit i handläggningen av planprocessen. Det har då varit fråga om till exempel en sådan väsentlig ändring av planförslaget efter granskningstiden som borde föranlett en ny granskning, en sådan plan av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som skulle ha antagits av kommunfullmäktige eller att ett utökat planförfarande skulle ha tillämpats. Vidare är det en del fall där detaljplanen har upphävts på grund av betydande olägenhet för enskilda eller att tillräcklig hänsyn inte har visats för befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden.

Mark- och miljööverdomstolen upphäver få planer

Antal överklagade planer till MÖD har de senare åren uppgått till cirka 200 planer per år. Enligt uppgifter från Domstolsverket sjönk antalet något under år 2022 till 141 överklagade planer. Detta kan jämföras med att det under år 2022 antogs färre planer än tidigare år, 1 084 detaljplaner och 3 områdesbestämmelser.

Det har genom åren varit förhållandevis få mål om överklagade planer som fått prövningstillstånd. Andelen av de mål som fått prövningstillstånd, där MÖD ändrar underinstansens dom, är däremot stor. Under år 2022 gavs 30 mål om överklagade planer prövningstillstånd och MÖD ändrade underinstansens dom i 10 mål under år 2022. Det är dock fortsatt få planer som helt eller delvis upphävs av MÖD i förhållande till hur många detaljplaner som årligen antas av kommunerna. En genomgång av målen från MÖD under år 2022 visar att sammanlagt 7 detaljplaner upphävdes av MÖD, vilket är i nivå med tidigare år.

Figur 1.2.5b Antal överklagade planer, antal beviljade prövningstillstånd och antal upphävda planer från Mark- och miljööverdomstolen under åren 2019–2022, i förhållande till det totala antalet antagna detaljplaner och områdesbestämmelser för samma period. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät och Domstolsverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

En genomgång av de mål som prövats i sak och där MÖD helt eller delvis ändrade eller fastställde underinstansens dom under år 2022 visar följande skäl för upphävande av detaljplaner:

  • Betydande olägenhet för enskilda.
  • Avsaknad av utredning gällande genomförande av planen i förhållande till artskydd.
  • Avsaknad av bedömning om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
  • Bristfällig tydlighet i planbeskrivningen med avseende på det illustrationsmaterial som behövs för att bedöma planens konsekvenser.
  • Bristfällig tydlighet i byggnadsnämndens beslut avseende att inte kunna utläsa vilken plankarta som har antagits.
  • Avsaknad av utredning gällande planens påverkan på riksintresse för rennäringen.
  • Brister i planbeskrivningen och att det därför inte framgår om det har tagits skälig hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden.

Handläggningstider för mål om överklagade planer varierar

Handläggningstiderna mellan domstolarna har under perioden 2019–2022 varierat mellan 4,5–8 månader, se tabell nedan. Enligt uppgift från Domstolsverket var de fem mark- och miljödomstolarnas genomsnittliga handläggningstid för avgjorda mål om överklagade planer 6 månader för år 2022. Tiden räknas från det att målet inkom till dess att det avgjordes

Mark- och miljödomstol Genomsnittlig handläggningstid för avgjorda överklagade planer 2019 Genomsnittlig handläggningstid för avgjorda överklagade planer 2020 Genomsnittlig handläggningstid för avgjorda överklagade planer 2021 Genomsnittlig handläggningstid för avgjorda överklagade planer 2022
MMD Nacka 6 mån 6,5 mån 5 mån 4,5 mån
MMD Umeå 7 mån 7,5 mån 7,5 mån 7.5 mån
MMD Vänersborg 5,5 mån 6,5 mån 7 mån 8 mån
MMD Växjö 5 mån 6,5 mån 7 mån 6
MMD Östersund 8 mån 6 mån 6 mån 5.5 mån
Genomsnitt för samtliga MMD 6 mån 6,5 mån 6 mån 6 mån

Enligt uppgift från Domstolsverket var den genomsnittliga handläggningstiden hos MÖD för avgjorda mål om överklagade planer 5,5 månader för år 2022. Tiden räknas från det att målet inkom till dess att det avgjordes.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen