Få överklagade detaljplaner upphävs

Statistiken indikerar att det fortsatt är en hög andel detaljplaner som överklagas, men att det även fortsatt är få detaljplaner som upphävs. Den vanligaste orsaken till upphävande är formella grunder.

Osäkerheter i underlaget

Sedan 1 juni 2016 gäller nya regler kring överklagande av detaljplan. Lagändringen innebär att kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser inte längre överklagas till länsstyrelsen som första instans utan till Mark- och miljödomstolen, MMD. Länsstyrelserna har enligt 8 kap 18 § plan- och byggförordningen en skyldighet att rapportera till Boverket hur plan- och bygglagstiftningen tillämpas, bland annat när det har gällt överklagade detaljplaner. MMD har inte motsvarande skyldighet eller uppdrag och därför skickar Boverket en enkät till de fem mark- och miljödomstolarna samt till Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, för att få underlag gällande överklagade detaljplaner. För 2018 saknas underlag från MMD Umeå och för 2017 saknas underlag från MMD Vänersborg och MMD Umeå. Statistiken är alltså inte heltäckande men ger en indikation på utvecklingen under 2017-2018.

Begreppet planer som MMD och MÖD kodar sina ärenden enligt innefattar både detaljplaner och områdesbestämmelser. En genomgång av de avgjorda målen som Boverket gjort visar dock att alla målen år 2018 gällde upphävande av detaljplaner.

De flesta av målen som har avgjorts i mark- och miljödomstolarna under 2017 kom också in under 2017, men några har kommit in tidigare år. Detta innebär att de avgjorda målen under 2017 även omfattar överklagade beslut från länsstyrelsen enligt tidigare instansordning för överklagade detaljplaner och områdesbestämmelser.

Ett utvecklingsarbete pågår på Boverket för att förbättra och göra uppföljningen mer tillförlitlig inför nästa rapportering.

Närmare var fjärde detaljplan överklagas till Mark- och miljödomstolen

Enligt uppgift från fyra av landets fem mark- och miljödomstolar har totalt 353 detaljplaner överklagats till mark- och miljödomstolarna under år 2018. Det motsvarar 23 procent av det totala antalet antagna detaljplaner under år 2018. Uppgift saknas då från Mark- och miljödomstolen i Umeå. MMD Nacka har den högsta andelen överklagade detaljplaner med 32 procent av de antagna detaljplanerna inom sitt område för år 2018, medan MMD Östersund har den lägsta andelen med 16 procent av de antagna detaljplanerna för sitt område år 2018.

Totalt har 336 mål gällande planer avgjorts av de fyra svarande mark- och miljödomstolarna under år 2018. Av dessa har totalt 47, eller 14 procent, upphävts helt eller delvis av mark- och miljödomstolarna. Det innebär en ökning av andelen upphävda detaljplaner i första instans jämfört med år 2017 då totalt 11 procent upphävdes. Andelen planer som upphävts under år 2018 av MMD Östersund ligger dock på 30 procent, medan de övriga tre mark- och miljödomstolarna ligger på mellan 12-14 procent.

Stapeldiagram över antal antagna, överklagade, avgjorda mål och upphävda detaljplaner av mark- och miljödomstolarna i Nacka, Vänersborg, Växjö och Östersund under år 2018. Ca en fjärdedel av detaljplanerna överklagades, men endast 3 % av dem upphävs av mark- och miljödomstolarna.
Antal överklagade, avgjorda och upphävda detaljplaner av mark- och miljödomstolarna i förhållande till det totala antalet antagna detaljplaner inom respektive domsaga under år 2018. Källa: Enkät till mark- och miljödomstolarna 2018. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Mark- och miljööverdomstolen upphäver få detaljplaner

Under 2018 har 203 detaljplaner överklagats vidare till MÖD och 184 mål har avgjorts. 41 av de överklagade detaljplanerna har fått prövningstillstånd och 11 detaljplaner har upphävts helt eller delvis av MÖD under år 2018. Det är några färre än under år 2017 då 14 detaljplaner upphävdes av MÖD. Jämfört med hur många detaljplaner som totalt antagits under år 2018 så är det enbart 1 procent som upphävts av MÖD.

Stapeldiagram över antal överklagade, avgjorda och upphävda detaljplaner av mark- och miljööverdomstolen under mellan åren 2017 och 2018. Överklagade planer, 215 (2017), 203 (2018). Avgjorda mål, 215 (2017), 184 (2018). Prövningstillstånd, 27 (2017), 41 (2018). Helt eller delvis upphävda planer, 11 (2017), 14 (2018).
Antal överklagade, avgjorda och upphävda detaljplaner av Mark- och miljööverdomstolen under åren 2017-2018. Källa: Enkät till Mark- och miljööverdomstolen 2018. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Formella grunder är den vanligaste orsaken till upphävande

Skälen till att detaljplaner upphävs i domstolarna följer i stort sett samma mönster som i 2017 års uppföljning. Det vanligaste skälet till upphävande i såväl MMD som MÖD är formella grunder. Det kan handla om fel som gjorts under planprocessen, men även att de bestämmelser som använts i planen saknar lagstöd eller är otydliga.

Det andra vanligaste skälet är att planen innebär att strandskydd upphävs i strid med miljöbalken. Detta kan tolkas som att reglerna om strandskydd fortfarande är svåra att tillämpa för kommunerna, men är sannolikt också en konsekvens av att exploateringen kryper närmare vattendragen i Sverige.

Ett annat vanligt skäl handlar om brister i planunderlaget med hänvisning till olika skyddsbestämmelser för djur- och växtarter. Det kan vara att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, saknas, eller är bristfälligt utförd så att konsekvenser för skyddade arter inte framgår tillräckligt tydligt i planen.

Handläggningstiderna för överklagade detaljplaner varierar

Enligt uppgift från fyra av de fem mark- och miljödomstolarna är den genomsnittliga handläggningstiden för överklagade detaljplaner 220 dagar för år 2018. Tiden räknas från inkommet överklagande till avgjort mål. MMD Växjö har det lägsta genomsnittet med 126 dagar, följt av MMD Vänersborg med 144 dagar, MMD Nacka med 180 dagar och MMD Östersund med 282 dagar. Uppgift saknas från MMD Umeå. Statistiken skiljer sig från år 2017 då genomsnittet för mark- och miljödomstolarna låg på 142 dagar. MMD Östersund hade år 2017 det lägsta genomsnittet med 125 dagar och MMD Nacka och MMD Växjö rapporterade då ett genomsnitt på 150 dagar.

När länsstyrelserna tidigare var första instans för överklagade detaljplaner varierade den genomsnittliga handläggningstiden för överklagade detaljplaner stort mellan länsstyrelserna. Under 2016 var det lägsta genomsnittet 21 dagar och det högsta genomsnittet 210 dagar, vilket gav en genomsnittlig handläggningstid på 86 dagar.

Enligt uppgift från MÖD är den genomsnittliga handläggningstiden för överklagade detaljplaner 93 dagar för år 2018.

Syftet att ändra första instans för överklagande av detaljplaner från länsstyrelsen till mark- och miljödomstolarna, var att med bibehållen rättssäkerhet få en effektivare plan- och byggprocess och därigenom kunna påbörja och färdigställa angelägna samhällsbyggnadsprojekt, till exempel nya bostäder, tidigare och till en lägre kostnad. Boverket saknar underlag från tidigare år från mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen för att kunna analysera hur handläggningstiderna för överklagade detaljplaner har påverkats av den ändrade instansordningen.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej