Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunala planbesked

Granskad:

Enkätsvaren visar att planbesked fortfarande används av en stor andel av kommunerna. Majoriteten av de planbesked som lämnas är fortsatt positiva.

Majoriteten av kommunerna lämnar planbesked

Syftet med planbesked är att alla som har för avsikt att genomföra en åtgärd som kräver detaljplaneläggning ska kunna få ett snabbt och tydligt besked om huruvida kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte.

263 kommuner svarade på enkätfrågan om planbesked lämnats under år 2022. Av dessa uppgav 214 kommuner att de lämnat planbesked under år 2022.

De flesta planbeskeden är positiva

Sedan reglerna om planbesked infördes i plan- och bygglagen år 2011 har antalet planbesked som årligen lämnas legat på en relativt jämn nivå. Totalt har de svarande kommunerna lämnat 1 118 planbesked under år 2022. En skattning för de kommuner som inte besvarat enkäten ger en total på 1 540 planbesked, vilket harmoniserar med tidigare års nivåer 1 500–2 000 planbesked per år­. Du kan läsa mer om Boverkets metod för skattning under rubriken Metod.

Metod

Precis som tidigare år var andelen positiva planbesked ungefär 80 procent av antalet lämnade planbesked. Ett positivt planbesked innebär att kommunen ställer sig positiv till att inleda ett planarbete. Däremot behöver inte ett planarbete föregås av ett planbesked.

Figur 1.2.1a Antal planbesked som lämnats av kommunerna åren 2014–2022. De randiga delarna av staplarna motsvarar skattningar för de kommuner som inte har besvarat enkäten. Källa: Kommunernas svar på Boverkets Plan-, bygg- och tillsynsenkät åren 2014–2022. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Få begär yttrande av länsstyrelsen gällande planeringsunderlag

Sedan augusti år 2021 finns en möjlighet, för den som begär ett planbesked, att också få hämta in ett yttrande från länsstyrelsen om vilket underlag som sannolikt kommer behövas. För att sökanden ska få begära ett sådant yttrande från länsstyrelsen måste kommunen medge detta i planbeskedet.

Jämfört med det totala antalet planbesked för år 2022 verkar möjligheten att begära yttrande inte användas i särskilt stor utsträckning. Enligt uppgift från de 263 kommuner som besvarat enkätdelen om planbesked så har totalt 36 medgivanden getts under år 2022 och 1 medgivande har inte getts. Det kan jämföras med att de svarande kommunerna har lämnat totalt 1 118 planbesked under år 2022. Enligt uppgift från landets 21 länsstyrelser har länsstyrelserna lämnat totalt 2 yttranden om underlag under år 2022.

Tillbaka till toppen