Fortsatt flest positiva planbesked

Precis som de senaste åren var majoriteten av planbeskeden som lämnades under år 2018 positiva. Tillämpningen varierar dock mellan landets kommuner beroende på olika förutsättningar och att det inte är ett krav att använda sig av planbesked som start på ett planarbete.

Enligt uppgift från 248 av landets kommuner lämnades totalt 1465 planbesked under år 2018. Av dessa var 83 procent positiva och 17 procent negativa. Fördelningen mellan positiva och negativa planbesked ser därmed likadan ut som den gjort de senaste åren.

Vanligast med ett fåtal planbesked per kommun

Den procentuella fördelningen av det totala antalet planbesked som lämnades under år 2018 var i stort sett samma som för åren 2016-2017. Av de kommuner som deltog i undersökningen år 2018 har 22 procent angett att de inte lämnat något planbesked under året. Majoriteten av de svarande kommunerna, 60 procent, har angett att de har lämnat mellan 1-9 planbesked. Endast 5 kommuner, motsvarande 2 procent, har redovisat att de har lämnat 30 eller fler planbesked under år 2018.

Cirkeldiagram över fördelningen av totalt antal planbesked per kommun år 2018. 0 planbesked, 55, 22%. 1-9 planbesked, 148, 60%. 10-19 planbesked, 27, 11%. 20-29 planbesked, 12, 5%. 30-111 planbesked, 5, 2%. Totalt 247.
Procentuell fördelning av totalt antal planbesked per kommun år 2018. Källa: 248 kommuners svar på Boverkets plan-, bygg- och tillsynsenkät 2018. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Av de svarande kommunerna har flest antal positiva planbesked lämnats av Stockholm, Umeå, Södertälje och Gävle. Flest antal negativa planbesked har lämnats av Stockholm, Kungsbacka, Södertälje och Region Gotland. Kungsbacka har haft högst antal negativa planbesked de senaste tre åren.

119 av de svarande kommunerna har enbart lämnat positiva planbesked medan 4 av de svarande kommunerna enbart har lämnat negativa planbesked. 21 av de svarande kommunerna lämnade 50 procent eller fler negativa planbesked under år 2018.

Planbesked har lämnats i alla län

Eftersom det statistiska underlaget inte är heltäckande går det inte att ge en helt rättvis bild av hur antalet planbesked fördelas över länen. Statistiken visar ändå att planbesked precis som tidigare år används i alla län, om än i varierad grad.

Statistiken indikerar att en stor andel planbesked lämnas i Västra Götalands län, Skåne län och Stockholms län. Tillsammans står de tre storstadslänen för 40 procent av de lämnade planbeskeden år 2018, vilket är i nivå med år 2017. Detta trots att uppgift saknas för Göteborgs kommun och att Malmö kommun enbart lämnat 7 planbesked under år 2018.

Sett på kommunnivå visar statistiken för år 2018 på en spridning gällande var i landet flest planbesked har lämnats. Stockholms kommun har lämnat flest planbesked, totalt 111 varav 76 positiva och 35 negativa. Umeå kommun har lämnat totalt 51 planbesked, varav 50 positiva.

Olika förutsättningar ger variation i tillämpningen

Ett positivt planbesked innebär att kommunen ställer sig positiv till att inleda ett planarbete, men ett planarbete behöver inte föregås av ett planbesked. I Boverkets analys gällande tillämpningen av planbesked som gjordes i uppföljningen år 2013 uppgav flera kommuner att planbesked användes i stor utsträckning och att alla initiativ inleddes på detta sätt, medan andra uppgav att de påbörjade ett planarbete direkt efter förfrågan utan att använda planbesked. Behovet av planbesked angavs i analysen vara störst i de fall där dialog och förtroende inte fungerade, vilket kan vara en anledning till att planbesked används i varierande utsträckning mellan kommunerna.

Statistiken för år 2018 visar inte några direkta avsteg från den analys av tillämpningen av planbesked som gjordes år 2013. Analysen från år 2013 visade att tillämpningen av de nya reglerna om planbesked varierade i hög grad mellan landets kommuner på grund av skillnader i invånarantal, bebyggelsetryck och resurser för planarbete. Kommuner med stor tillväxt hade den största andelen planbesked, vilket stämmer även för år 2018. För kommuner med mindre tryck på exploatering var den formella processen med planbesked ofta inte nödvändig. Även här pekar statistiken för år 2018 åt samma håll, även om exempelvis Malmö kommun har ett lågt antal lämnade planbesked. 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen