Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Statistik lov och byggande

Granskad:

Boverket sammanställer varje år statistik över hur plan- och bygglagstiftningens regler om lov och byggande har tillämpats under det gångna året.

Källor till statistiken

Under dessa sidor redovisas en sammanställning av enkätsvaren om lov och byggande gällande år 2022. Uppgifterna har samlats in genom Boverkets årliga plan- och byggenkäter som besvarats av kommuner och länsstyrelser. Enkäterna behandlar både länsstyrelsernas och kommunernas arbete med lov och byggande. Du kan läsa mer om Boverkets metod för uppföljningen av plan- och bygglagen på sidan Metod.

Metod

Osäkerheter i underlaget

För år 2022 har alla 21 länsstyrelser besvarat de enkäter som skickats till länsstyrelserna gällande respektive läns kommuner, däremot förekommer det att enskilda frågor har lämnats obesvarade. 266 av de 290 kommunerna har besvarat enkäten som skickats till kommunerna, men även här förekommer det att frågor lämnats obesvarade. Boverket har under arbetet uppmärksammat en del brister i det inkomna dataunderlaget. Detta gäller dels länsstyrelsernas kodning av sina ärenden dels kommunernas svar. Sammantaget gör detta att statistiken bör tolkas med viss försiktighet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen