Statistik tillsyn

Boverket och länsstyrelserna ska följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete samt redovisa Boverkets och länsstyrelsernas tillsynsvägledning som skett under det gångna året.

Under dessa sidor redovisas Boverkets sammanställning av enkätsvaren om tillsynsarbetet gällande 2018. Uppgifterna har samlats in genom Boverkets årliga plan- och byggenkäter som besvarats av kommuner och länsstyrelser. Enkäterna behandlar både länsstyrelsernas och byggnadsnämndernas arbete med tillsyn.

Osäkerheter i underlaget

För 2018 har alla 21 länsstyrelser och 256 av de 290 kommunerna besvarat hela eller delar av enkäterna. Boverket har dock uppmärksammat en del brister i underlaget bland annat med avseende på länsstyrelsernas kodning av ärenden och kommunernas svar.

Kommunernas enkät är frivillig att besvara och därför varierar det år från år hur många och vilka kommuner som svarar. Det går därför inte att för alla frågor göra länsvisa jämförelser eller jämförelser mellan olika år.

Sammantaget gör detta att det finns en viss osäkerhet på hur väl de inkomna enkätsvaren speglar verkligheten och kring kvaliteten på de svar som kommit in. Statistiken bör därför ses som en indikation på den utveckling som skett under året.

Ett utvecklingsarbete pågår på Boverket för att förbättra och göra uppföljningen mer tillförlitlig inför nästa rapportering.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej