Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Statistik tillsyn

Granskad:

Boverket och länsstyrelserna ska följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete samt redovisa hur Boverket och länsstyrelserna arbetat med tillsynsvägledning under det gångna året.

Källor till statistiken

Här redovisas en sammanställning av enkätsvaren om tillsynsarbetet gällande år 2022. Uppgifterna har samlats in genom Boverkets årliga plan- och byggenkäter som besvarats av kommuner och länsstyrelser. Enkäterna behandlar både länsstyrelsernas och byggnadsnämndernas arbete med tillsyn. Du kan läsa mer om Boverkets metod för uppföljningen av plan- och bygglagen på sidan Metod.

Metod

Utöver statistiken redovisas även en sammanställning av hur Boverket och länsstyrelserna arbetat med tillsynsvägledning under år 2022.

Osäkerheter i underlaget

För år 2022 har alla 21 länsstyrelser besvarat de enkäter som skickats till länsstyrelserna gällande vad som hänt i länet respektive i varje läns kommuner, däremot förekommer det att enskilda frågor har lämnats obesvarade. 266 av de 290 kommunerna har besvarat enkäten som skickats till kommunerna, men även här förekommer det att frågor lämnats obesvarade. Boverket har under arbetet uppmärksammat en del brister i det inkomna dataunderlaget. Detta gäller dels länsstyrelsernas kodning av sina ärenden dels kommunernas svar. Sammantaget gör det här att statistiken bör tolkas med viss försiktighet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen