På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Upphävande av strandskydd genom detaljplan

Andelen antagna nya detaljplaner där strandskyddet upphävts har sedan år 2011 legat kring 13–15 procent. Så ser det ut även för 2019. Det vanligaste skälet som används är liksom tidigare år att marken redan har tagits i anspråk och saknar betydelse för strandskyddets syften.

Kommunerna får enligt 4 kap. 17 § plan- och bygglagen upphäva strandskydd genom en planbestämmelse i detaljplan och har därför ett ansvar för att upphävandet följer reglerna i 7 kap. miljöbalken. Bestämmelsen infördes genom en lagändring i äldre plan- och bygglagen 1 juli 2009. Tidigare var det bara länsstyrelserna som kunde upphäva strandskydd i samband med planläggning. Länsstyrelserna har dock fortfarande beslutanderätt över de prövningar som till exempel gäller områden för byggande av försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, samt när en detaljplan som påbörjades före lagändringen 2009 ska antas.

Strandskyddet har upphävts i 15 procent av de antagna nya detaljplanerna

Andelen upphävanden av strandskydd i detaljplan i förhållande till antalet antagna nya detaljplaner ligger fortsatt stabilt mellan 13–15 procent sedan 2011. Under 2019 har kommunerna upphävt strandskyddet genom planbestämmelser i 142 detaljplaner. Utöver detta har länsstyrelserna på begäran av kommunerna fattat 4 beslut om att upphäva strandskyddet när en detaljplan ska antas. Totalt har därför strandskyddet upphävts i samband med antagandet i 146 detaljplaner, vilket motsvarar 15 procent av det totala antalet nya detaljplaner som antogs under år 2019.

Diagram 1.2.8a. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.2.8)” under Relaterad information.
Figur 1.2.8a Antal beslut tagna av kommuner och länsstyrelser om att upphäva strandskydd i samband med att en ny detaljplan antas år 2010–2019. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2019. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Vanligaste skälet är att marken redan har tagits i anspråk

Precis som tidigare år är det vanligaste skälet till att strandskyddet upphävts att marken redan har tagits i anspråk och saknar betydelse för strandskyddets syften. 67 procent av besluten hade detta skäl som grund år 2019. Det näst vanligaste skälet till att strandskydd upphävts är att marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 27 procent av besluten hade detta skäl som grund år 2019.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej