Upphävande av strandskydd genom detaljplan

Andelen antagna detaljplaner med bestämmelser om upphävande av strandskydd, har sedan 2011 legat stabilt kring 13-15 procent av det totala antalet antagna detaljplaner per år. Så ser det ut även för 2017.

Planbestämmelse om upphävande av strandskydd

Kommunerna fick i och med lagändringen 2009 befogenhet att i de flesta fall besluta om att upphäva strandskyddet vid antagandet av detaljplaner. Tidigare låg detta ansvar hos länsstyrelserna. Länsstyrelserna har dock fortfarande beslutanderätt över de prövningar som till exempel gäller allmänna vägar, järnvägar och i de fall området ligger inom ett naturreservat samt när en detaljplan som påbörjades före lagändringen 2009 ska antas.

Under 2017 har kommunerna upphävt strandskyddet genom planbestämmelser i 192 detaljplaner. Utöver detta har länsstyrelserna på begäran av kommunerna fattat 18 beslut om att upphäva strandskyddet när en detaljplan ska antas. Totalt har därför strandskyddet upphävts i samband med antagandet i 210 detaljplaner, vilket motsvarar 13 procent av det totala antalet detaljplaner som antogs under 2017. Andelen upphävanden av strandskydd i detaljplan i förhållande till antalet antagna detaljplaner har legat stabilt mellan 13-15 procent under åren 2011-2017.

Diagram, Antalet beslut tagna av kommuner och länsstyrelser om att upphäva strandskydd i samband med att en detaljplan antas 2010-2017.
Antalet beslut tagna av kommuner och länsstyrelser om att upphäva strandskydd i samband med att en detaljplan antas 2010-2017. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2017. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket
Diagram, Andelen detaljplaner där strandskyddet upphävts i förhållande till det totala antalet detaljplaner för respektive år 2010-2017.
Andelen detaljplaner där strandskyddet upphävts i förhållande till det totala antalet detaljplaner för respektive år 2010-2017. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2017. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Strandskydd upphävs ofta på redan ianspråktagen mark

Precis som för 2016 är det vanligaste skälet, som angavs när kommunen upphävde strandskydd genom planbestämmelse under 2017, att marken redan har tagits i anspråk och saknar betydelse för strandskyddets syften. Detsamma gäller i de fall länsstyrelsen fattade beslut om upphävande av strandskydd. Det näst vanligaste skälet för att upphäva strandskydd under 2017, är att marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej