Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Upphävande av strandskydd genom detaljplan

Granskad:

Andelen upphävande av strandskydd i nya antagna detaljplaner har minskat något jämfört med föregående år, men sett över tid är andelen fortsatt stabil. Strandskydd upphävdes i närmare var femte antagen ny detaljplan under år 2022. Det vanligaste särskilda skälet för upphävande var liksom tidigare år att marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Beslut av antingen kommun eller länsstyrelse

Kommunerna får, enligt 4 kap. 17 § plan- och bygglagen, upphäva strandskydd genom en planbestämmelse i detaljplan, och har därmed ett ansvar för att upphävandet följer reglerna i 7 kap. miljöbalken. Bestämmelsen infördes genom en lagändring i äldre plan- och bygglagen 1 juli 2009. Tidigare var det bara länsstyrelserna som kunde upphäva strandskydd i samband med planläggning. Sedan lagändringen genomfördes har andelen strandskydd som upphävs av länsstyrelsen i samband med planläggning stadigt minskat, för att de senaste 4 åren vara cirka 2–3 procent av det totala antalet upphävda strandskydd i samband med planläggning.

Länsstyrelserna har fortfarande beslutanderätt över de prövningar som till exempel gäller områden för byggande av försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, samt när en detaljplan som påbörjades före lagändringen 2009 ska antas.

Figur 1.2.8a Antal beslut tagna av kommuner och länsstyrelser om att upphäva strandskydd i samband med att en ny detaljplan antas åren 2010–2022. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2010–2022. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Stabil andel upphävande

Andelen upphävanden av strandskydd i detaljplan, i förhållande till antalet antagna nya detaljplaner, har minskat något jämfört med föregående år. Totalt har strandskyddet upphävts i samband med antagandet av 131 detaljplaner, vilket motsvarar knappt 17 procent av de nya detaljplaner som antogs under år 2022. Sett över perioden 2005–2022 har andelen upphävanden av strandskydd i detaljplan legat stabilt mellan 15–20 procent.

Upphävande av strandskydd i samband med detaljplan gjordes i 89 av landets kommuner under år 2022.

Figur 1.2.8b Antal beslut tagna av kommuner och länsstyrelser om att upphäva strandskydd i samband med att en ny detaljplan antas samt det totala antalet antagna detaljplaner under åren 2015–2022. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2015–2022. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Vanligaste skälet är att marken redan har tagits i anspråk

Precis som tidigare år är det vanligaste skälet vid upphävande av strandskydd i detaljplan att marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Närmare 65 procent av besluten hade detta skäl som grund år 2022. Det näst vanligaste skälet till att strandskydd upphävts är att marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, se tabell nedan.

Skäl att upphäva strandskyddet Antal under år 2022
Redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften 85
Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området 43
Genom att en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen 16
Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området 15
Omfattas av landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS 13
Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området 11
Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse 0
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen