På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Upphävande av strandskydd genom detaljplan

Granskad:

Andelen upphävande av strandskydd i nya antagna detaljplaner ökade något år 2020 jämfört med tidigare år. Strandskydd upphävdes i närmare var femte antagen ny detaljplan under år 2020. Det vanligaste skälet för upphävande var liksom tidigare år att marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Beslut av antingen kommun eller länsstyrelse

Kommunerna får enligt 4 kap. 17 § plan- och bygglagen upphäva strandskydd genom en planbestämmelse i detaljplan, och har därmed ett ansvar för att upphävandet följer reglerna i 7 kap. miljöbalken. Bestämmelsen infördes genom en lagändring i äldre plan- och bygglagen 1 juli 2009. Tidigare var det bara länsstyrelserna som kunde upphäva strandskydd i samband med planläggning. Länsstyrelserna har dock fortfarande beslutanderätt över de prövningar som till exempel gäller områden för byggande av försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, samt när en detaljplan som påbörjades före lagändringen 2009 ska antas.

Upphävande av strandskydd i närmare var femte antagen ny detaljplan

Andelen upphävanden av strandskydd i detaljplan i förhållande till antalet antagna nya detaljplaner har ökat något jämfört med tidigare år. Totalt har strandskyddet upphävts i samband med antagandet av 181 detaljplaner, vilket motsvarar 18 procent av de nya detaljplaner som antogs under år 2020. Andelen har sedan 2011 legat stabilt mellan 13–15 procent.

Diagram 1.2.8a. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.2.8)” under Relaterad information.
Figur 1.2.8a Antal beslut tagna av kommuner och länsstyrelser om att upphäva strandskydd i samband med att en ny detaljplan antas åren 2010–2020. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2010-2020. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Vanligaste skälet är att marken redan har tagits i anspråk

Precis som tidigare år är det vanligaste skälet till att strandskyddet upphävts att marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Närmare 70 procent av besluten hade detta skäl som grund år 2020. Det näst vanligaste skälet till att strandskydd upphävts är att marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen