Strandskydd

Andelen antagna detaljplaner där strandskyddet upphävts har sedan år 2011 legat stabilt kring 13-15 procent. Så ser det ut även för 2018. Det vanligaste skälet som används är liksom tidigare år att marken redan har tagits i anspråk och saknar betydelse för strandskyddets syften.

Strandskyddet upphävt i 14 procent av de antagna detaljplanerna

Kommunerna fick i och med en lagändring år 2009 befogenhet att i de flesta fall besluta om att upphäva strandskyddet vid antagande av detaljplaner. Tidigare låg detta ansvar hos länsstyrelserna. Länsstyrelserna har dock fortfarande beslutanderätt över de prövningar som till exempel gäller allmänna vägar, järnvägar och i de fall området ligger inom ett naturreservat, samt när en detaljplan som påbörjades före lagändringen 2009 ska antas.

Under år 2018 har kommunerna upphävt strandskyddet genom planbestämmelser i 205 detaljplaner. Utöver detta har länsstyrelserna på begäran av kommunerna fattat 18 beslut om att upphäva strandskyddet när en detaljplan ska antas. Totalt har därför strandskyddet upphävts i samband med antagandet i 223 detaljplaner, vilket motsvarar 14 procent av det totala antalet detaljplaner som antogs under år 2018. Andelen upphävanden av strandskydd i detaljplan i förhållande till antalet antagna detaljplaner har legat stabilt mellan 13-15 procent under åren 2011-2018.

Stapeldiagram över antal beslut tagna av kommuner och länsstyrelser om att upphäva strandskydd i samband med att en detaljplan antas mellan åren 2010 och 2018. Kommuner / Länsstyrelser. 2010, 64, 107. 2011, 144, 83. 2012, 168, 58. 2013, 197, 34. 2014, 199, 31. 2015, 203, 24. 2016, 191, 24. 2017, 192, 18. 2018, 205, 18.
Antal beslut tagna av kommuner och länsstyrelser om att upphäva strandskydd i samband med att en detaljplan antas år 2010-2018. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2018. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Vanligaste skälet är att marken redan har tagits i anspråk

Precis som tidigare år är det vanligaste skälet till att strandskyddet upphävts av kommun och länsstyrelse att marken redan har tagits i anspråk och saknar betydelse för strandskyddets syften. 65 procent av besluten har tagits med detta skäl som grund år 2018. Det näst vanligaste skälet till att strandskydd upphävts av kommun och länsstyrelse är att marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 35 procent av besluten hade detta skäl som grund år 2018.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej