Statistik

Boverket sammanställer årligen statistik över den utveckling som skett inom tillämpningen av plan- och bygglagstiftningens regler. Här kan du ta del av statistik för översiktsplanering, detaljplanering, lov och byggande, tillsyn samt markanvisning.

Varje år handlägger kommuner och länsstyrelser ett stort antal ärenden i olika skeden av plan- och bygglagens processer för planering och byggande. Uppgifter om antal ärenden av olika slag samlas årligen in via Boverkets plan- och byggenkäter som besvaras av länsstyrelser och kommuner. Ta del av Boverkets sammanställningar av statistiken under respektive rubrik.

All statistik som använts för att ta fram de kartor och diagram som visas på sidorna finns även tillgänglig som öppna data. Här finns svaren på alla kvantitativa frågor som ställts i de olika enkäterna samlade och uppdelade efter län alternativt kommun.

Osäkerheter i underlaget

För 2018 har alla 21 länsstyrelser och 256 av de 290 kommunerna besvarat hela eller delar av enkäterna. Trots att 100 procent av länsstyrelserna och 88 procent av kommunerna svarat på enkäterna, har Boverket uppmärksammat en del brister i underlaget. Detta gäller dels länsstyrelsernas kodning av sina ärenden och dels kommunernas svar. Kommunernas enkät är frivillig att besvara och därför varierar det år från år hur många och vilka kommuner som svarar. Det går därför inte att för alla frågor göra länsvisa jämförelser eller jämförelser mellan olika år.

Mark- och miljööverdomstolen samt fyra av de fem mark- och miljödomstolarna har svarat på enkäten om överklagade detaljplaner. Eftersom inte alla domstolarna har svarat är statistiken inte heltäckande och kan därmed endast ge en indikation på utvecklingen under 2018.

Sammantaget gör detta att det finns en viss osäkerhet över hur väl de inkomna enkätsvaren speglar verkligheten och kring kvaliteten på de svar som kommit in. Statistiken bör därför ses som en indikation på den utveckling som skett under året.

Ett utvecklingsarbete pågår på Boverket för att förbättra och göra uppföljningen mer tillförlitlig inför nästa rapportering.

 

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej