Statistik

Boverket sammanställer årligen statistik över den utveckling som skett inom tillämpningen av plan- och bygglagstiftningens regler. Här kan du ta del av statistik för översiktsplanering, detaljplanering, lov och byggande samt markanvisning.

Varje år handlägger kommuner och länsstyrelser ett stort antal ärenden i olika skeden av plan- och bygglagens processer för planering och byggande. Uppgifter om antal ärenden av olika slag samlas årligen in via Boverkets plan- och byggenkäter som besvaras av länsstyrelser och kommuner. Ta del av Boverkets sammanställningar av statistiken under respektive rubrik.

All statistik som använts för att ta fram de kartor och diagram som visas på sidorna finns även tillgänglig som öppna data. Här finns svaren på alla kvantitativa frågor som ställts i de olika enkäterna samlade och uppdelade efter län alternativt kommun.

Osäkerheter i underlaget

För 2016 har alla 21 länsstyrelser besvarat enkäterna. Av kommunerna är det 244 av 290 som besvarat enkäten, vilket är något färre än för 2015. Eftersom kommunernas svarsfrekvens varierar med åren går det inte att göra länsvisa jämförelser för alla frågor.

Boverket har uppmärksammat en del brister i underlaget, dels när det gäller länsstyrelsernas kodning av sina ärenden och dels när det gäller kommunernas angivna svar. Det gör att det finns en viss osäkerhet kring kvaliteten på de svar som inkommit och statistiken bör därför ses som en indikation på den utveckling som skett under året.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej