Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Statistik om plan- och bygglagstiftningen år 2022

Granskad:

Boverket producerar årligen statistik över ärenden som regleras i plan- och bygglagstiftningen och som hanteras av kommuner och statliga myndigheter. Statistiken redovisas sorterat efter olika områden: översiktsplanering, detaljplanering, lov och byggande, tillsyn samt markanvisning.

Källor till statistiken

Varje år handlägger kommuner och länsstyrelser ett stort antal ärenden i olika skeden av plan- och byggprocessen. Handläggningen regleras i plan- och bygglagen, PBL, samt angränsande lagar som berör planering och byggande. Uppgifter om dessa ärenden samlas årligen in genom en uppsättning enkäter som besvaras av kommuner, länsstyrelser och Domstolsverket. Sammanställningarna av statistiken kan du ta del av under respektive rubrik. Du kan läsa mer om Boverkets metod för uppföljningen av PBL på sidan Metod.

Metod

Öppna data

All statistik som använts för att ta fram de kartor och diagram som visas på sidorna finns även tillgänglig som öppen data. Där finns svaren på alla kvantitativa frågor som ställts i de olika enkäterna samlade och uppdelade efter län respektive kommun.

Öppna data - Plan- och byggenkäten

Osäkerheter i underlaget

Ambitionen har varit att genomföra totalundersökningar i varje enkät. För år 2022 har alla 21 länsstyrelser samt 266 av de 290 kommunerna besvarat hela eller delar av enkäterna. För de allra flesta frågor bedömer Boverket att de inkomna svaren ger en komplett eller näst intill komplett bild av hur handläggningen av plan- och byggprocessen bedrivs. Däremot finns det ett problem på grund av bortfall i svaren vid jämförelser mellan olika år. På länsnivå kan jämförelser mellan olika år bli missvisande. Även på riksnivå kan jämförelser mellan olika år bli missvisande, framför allt om svar inte inkommit från någon av de större kommunerna.

Boverket har under arbetet även uppmärksammat en del brister i det inkomna dataunderlaget. Detta gäller dels länsstyrelsernas kodning av sina ärenden, dels kommunernas svar. Det finns alltid en risk att den eller de som besvarar enkäterna gör olika tolkningar, felräkningar eller liknande. Boverkets bedömning är dock att de som besvarar enkäterna är väl förtrogna med de frågeställningar som behandlas, den data som ska inrapporteras och hur den vidare behandlingen av materialet går till.

Sammantaget gör detta att det finns en viss osäkerhet över hur väl de inkomna enkätsvaren speglar ärendehanteringen. Statistiken bör därför tolkas med viss försiktighet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen