På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Statistik om PBL 2019

Granskad:

Boverket producerar årligen statistik över ärenden som regleras i plan- och bygglagstiftningen och som hanteras av kommuner och statliga myndigheter. Statistiken redovisas sorterad efter olika områden: översiktsplanering, detaljplanering, lov och byggande, tillsyn samt markanvisning.

Varje år handlägger kommuner och länsstyrelser ett stort antal ärenden i olika skeden av samhällsbyggnadsprocessen. Handläggningen regleras i plan- och bygglagen, PBL, samt angränsande lagar som berör planering och byggande. Uppgifter om dessa ärenden samlas årligen in genom en uppsättning enkäter som besvaras av kommuner, länsstyrelser och domstolar. Ta del av Boverkets sammanställningar av statistiken under respektive rubrik.

All statistik som använts för att ta fram de kartor och diagram som visas på sidorna finns även tillgänglig som öppna data. Där finns svaren på alla kvantitativa frågor som ställts i de olika enkäterna samlade och uppdelade efter län alternativt kommun.

Osäkerheter i underlaget

Ambitionen har varit att genomföra totalundersökningar i varje enkät. För 2019 har alla 21 länsstyrelserna samt 280 av de 290 kommunerna besvarat hela eller delar av enkäterna. För de allra flesta frågorna bedömer Boverket att de inkomna svaren ger en komplett eller näst intill komplett bild av hur handläggningen av samhällsbyggnadsprocessen bedrivs. Däremot finns det ett visst, mindre, problem på grund av bortfall i svaren om man vill jämföra absoluta tal mellan olika år. På länsnivå kan jämförelser mellan olika år bli direkt missvisande. Även på riksnivå kan jämförelser mellan olika år bli missvisande om svar inte inkommit från någon av de större kommunerna.

Boverket har under arbetet även uppmärksammat en del brister i det inkomna dataunderlaget. Detta gäller dels länsstyrelsernas kodning av sina ärenden, dels kommunernas svar. Det finns alltid en risk att den eller de som besvarar enkäterna gör någon missbedömning, felräkning eller liknande. Bedömningen är dock att de som besvarar enkäterna är väl förtrogna med de frågeställningar som behandlas, den data som ska inrapporteras och hur den vidare behandlingen av materialet går till.

Sammantaget gör detta att det finns en viss osäkerhet över hur väl de inkomna enkätsvaren speglar ärendehanteringen. Statistiken bör därför tolkas med viss försiktighet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen