På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Statistik om PBL år 2020

Granskad:

Boverket producerar årligen statistik över ärenden som regleras i plan- och bygglagstiftningen och som hanteras av kommunerna och statliga myndigheter. Statistiken redovisas sorterat efter olika områden: översiktsplanering, detaljplanering, lov och byggande, tillsyn samt markanvisning.

Källor till statistiken

Varje år handlägger kommuner och länsstyrelser ett stort antal ärenden i olika skeden av samhällsbyggnadsprocessen. Handläggningen regleras i plan- och bygglagen, PBL, samt angränsande lagar som berör planering och byggande. Uppgifter om dessa ärenden samlas årligen in genom en uppsättning enkäter som besvaras av kommuner, länsstyrelser och domstolar. Ta del av Boverkets sammanställningar av statistiken under respektive rubrik.

Här kan du läsa mer om metod för Boverkets uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning

Öppna data

All statistik som använts för att ta fram de kartor och diagram som visas på sidorna finns även tillgänglig som öppna data. Där finns svaren på alla kvantitativa frågor som ställts i de olika enkäterna samlade och uppdelade efter län alternativt kommun.

Osäkerheter i underlaget

Ambitionen har varit att genomföra totalundersökningar i varje enkät. För år 2020 har alla 21 länsstyrelser samt 272 av de 290 kommunerna besvarat hela eller delar av enkäterna. För de allra flesta frågor bedömer Boverket att de inkomna svaren ger en komplett eller näst intill komplett bild av hur handläggningen av samhällsbyggnadsprocessen bedrivs. Däremot finns det ett problem på grund av bortfall i svaren vid jämförelser  mellan olika år. På länsnivå kan jämförelser mellan olika år bli direkt missvisande. Även på riksnivå kan jämförelser mellan olika år bli missvisande om svar inte inkommit från någon av de större kommunerna.

Boverket har under arbetet även uppmärksammat en del brister i det inkomna dataunderlaget. Detta gäller dels länsstyrelsernas kodning av sina ärenden, dels kommunernas svar. Det finns alltid en risk att den eller de som besvarar enkäterna gör någon missbedömning, felräkning eller liknande. Bedömningen är dock att de som besvarar enkäterna är väl förtrogna med de frågeställningar som behandlas, den data som ska inrapporteras och hur den vidare behandlingen av materialet går till.

Sammantaget gör detta att det finns en viss osäkerhet över hur väl de inkomna enkätsvaren speglar ärendehanteringen. Statistiken bör därför tolkas med viss försiktighet.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen