Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Metod

Granskad:

Boverket och länsstyrelserna har ett årligt återkommande uppdrag att följa upp plan- och bygglagstiftningens tillämpning. Datainsamlingen sker huvudsakligen genom enkäter. Resultatet av Boverkets uppföljning ska årligen rapporteras till regeringen.

Datakällor

Datainsamlingen till Boverkets uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning år 2022 har i huvudsak skett genom fyra enkäter. Tre enkäter har besvarats av länsstyrelserna och en enkät av kommunerna. Förutom enkäterna har statistik om överklagade planer samlats in från Domstolsverket, samt statistik om besiktning av motordrivna anordningar från besiktningsföretagen. Dessutom har Boverket ständig kontakt med kommuner och länsstyrelser i olika sammanhang för att fortlöpande informera sig om kommunernas och länsstyrelsernas tillämpning av plan- och bygglagstiftningen.

Här följer en detaljerad beskrivning av de fyra enkäter som använts för att samla in grunddata.

1. Plan- och byggenkäten, PBE – kommundel

Plan- och byggenkätens kommundel består av frågor om vad som har hänt i respektive kommun under år 2022. Enkäten har utformats av Boverket och besvarats av länsstyrelserna, men avser ärendehantering på respektive kommun i varje län. Frågorna rör tillämpningen av plan- och bygglagens, PBL, regler om översiktsplanering, detaljplanering, lov och byggande samt tillsyn. Länsstyrelserna kodar inkomna ärenden från kommunerna enligt en särskild kodmall som länsstyrelserna och Boverket utarbetat tillsammans.

Boverket stämde av enkäten i oktober år 2022 med representanter från länsstyrelsernas expertgrupper för översiktsplanering och planeringsunderlag, detaljplanering, tillsynsvägledning samt länsstyrelsens juristnätverk. En enkät per kommun i länet skickades ut i separata mejl till länsstyrelserna i december år 2022 med sista svarsdag 31 januari år 2023. Svar avseende landets samtliga kommuner kom in, det vill säga 290 svar.

2. Plan- och byggenkäten, PBE – länsstyrelsedel

Plan- och byggenkätens länsstyrelsedel består av frågor om vad som har hänt i länet under år 2022. Enkäten har utformats av Boverket och har besvarats av länsstyrelserna. Frågorna rör tillämpningen av planeringsunderlag, Boverkets byggregler och tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna. Länsstyrelserna har besvarat frågorna på länsnivå. Boverket stämde av enkäten i oktober år 2022 med representanter från länsstyrelsernas expertgrupper för översiktsplanering och planeringsunderlag, detaljplanering, tillsynsvägledning samt länsstyrelsens juristnätverk. En enkät per länsstyrelse skickades ut till länsstyrelserna i december år 2022 med sista svarsdag 31 januari år 2023. Alla 21 länsstyrelserna svarade på enkäten.

3. Enkät om handläggningstider för överklagade lov och förhandsbesked

Enkäten består av frågor gällande länsstyrelsens handläggningstider för överklagade lov och förhandsbesked. Enkäten har utformats av Boverket och har besvarats av länsstyrelserna. En central frågeställning i den här enkäten är hur länsstyrelsernas handläggningstider förhåller sig till gällande inriktningsmål. Länsstyrelserna är skyldiga att rapportera dessa uppgifter, enligt uppdrag 3 B2 i länsstyrelsernas regleringsbrev för år 2022. Boverket skickade ut enkäten för att säkerställa att rapporteringen genomfördes på ett enhetligt sätt och för att underlätta hanteringen. Enkäten skickades ut till länsstyrelserna i december år 2022 med sista svarsdag 28 februari år 2023. Alla 21 länsstyrelserna svarade på enkäten.

4. Plan-, bygg- och tillsynsenkäten, PBTE

Enkäten består av frågor om vad som har hänt i kommunerna under år 2022. Enkäten har utformats av Boverket och har besvarats av kommunerna.

Frågorna rör ärenden gällande:

  • planeringsstrategier,
  • planbesked,
  • lov, förhandsbesked, anmälan, handläggningstider med mera, och
  • tillsynsärenden, ingripanden med mera.

Dessutom finns det några frågor om kommunala markanvisningar och frågor gällande lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar.

För år 2022 fanns även en särskild frågedel om arkitektkompetens och arbete med gestaltad livsmiljö, vilken ställdes i samverkan med Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes. Dessa frågor kommer redovisas i samband med ArkDes årliga uppföljning av gestaltad livsmiljö som publiceras i början av år 2024.

Enkäten är sedan år 2014 en sammanslagning av en årlig enkät om tillsyn som länsstyrelserna skickade till kommunerna och Boverkets tidigare plan-, bygg- och tillsynsenkät. Boverket har under år 2022 i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, förbättrat enkäten. Boverket genomförde enkätsamråd med SKR i december år 2022. Enkäten skickades till kommunerna i december år 2022 med sista svarsdag 31 januari år 2023. 266 av landets 290 kommuner besvarade hela eller delar av enkäten.

Övriga datakällor

Utöver enkäterna har Boverket samlat in statistik om överklagade detaljplaner och områdesbestämmelser från Domstolsverket. Det gäller uppgifter om antal inkomna överklaganden och avgjorda mål, helt eller delvis upphävda beslut eller domar, samt handläggningstider för såväl mark- och miljödomstolarna som Mark- och miljööverdomstolen. Uppgifter om målnummer för de avgjorda målen har hämtats från mark- och miljödomstolarna samt Mark- och miljööverdomstolen.

Boverket har även använt den besiktningsstatistik som samlas in varje år från besiktningsföretagen för motordrivna anordningar som omfattas av krav på besiktning enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar.

Boverket har utöver insamling av uppgifter även haft dialoger med länsstyrelserna, genom deras expertgrupp för tillsynsvägledning. Viss dialog har även förts med landets kommuner. Detta kunskapsutbyte ger Boverket vägledning om vilka problemområden som är relevanta för uppföljningen av plan- och bygglagstiftningens tillämpning.

Osäkerheter i underlagen och bortfall

Det finns alltid en osäkerhet när enkäter konstrueras. Boverket utgår från att det finns frågor i enkäterna som i vissa fall tolkas olika av olika respondenter.

Ytterligare brister som Boverket har uppmärksammat gäller dels länsstyrelsernas kodning av sina ärenden, dels kommunernas svar. Det finns alltid en risk att den eller de som besvarar enkäterna gör någon missbedömning, felräkning eller liknande. Boverkets bedömning är dock att de som besvarar enkäterna är väl förtrogna med de frågeställningar som behandlas, den data som ska inrapporteras och hur den vidare behandlingen av materialet går till.

Totalt har 266 kommuner besvarat PBTE gällande år 2022, vilket ger en svarsfrekvens på närmare 92 procent. Svarsfrekvensen de fem åren dessförinnan har varierat mellan 84 och 97 procent. Kommunerna som medverkat i enkäten har inte alltid besvarat alla frågor. I 2022 års statistik saknas enkätsvar från följande kommuner: Alvesta, Ekerö, Götene, Halmstad, Haninge, Hylte, Hörby, Jokkmokk, Kiruna, Kävlinge, Orust, Pajala, Simrishamn, Strömsund, Svalöv, Svenljunga, Södertälje, Tingsryd, Täby, Vimmerby, Vårgårda, Västerås, Öckerö och Östra Göinge.

Sammantaget gör detta att det finns en viss osäkerhet över hur väl de inkomna enkätsvaren speglar ärendehanteringen i kommunerna. Ett utvecklingsarbete pågår på Boverket för att successivt förbättra och göra uppföljningen mer tillförlitlig.

Skattning av bortfall

För att kompensera för bortfallet i svaren har, i vissa fall genom en enklare beräkning, antalet ärenden skattats för de kommuner som uppgifter saknas om. Dessa skattningar har endast tillämpats i diagram där det tydligt markeras hur stor andel av det redovisade värdet skattningen utgör. Skattningen görs genom att anta att antalet ärenden per capita har varit lika stort i de kommuner som inte svarat som det genomsnittliga antalet ärenden per capita, per region, i de kommuner för vilka Boverket har uppgifter om. I detta sammanhang har Boverkets bostadsmarknadsenkäts indelning av regioner använts. Det vill säga Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, högskoleorter över 75 000 invånare, högskoleorter under 75 000 invånare, övriga kommuner över 25 000 invånare och övriga kommuner under 25 000 invånare. Helhetsbilden ändras inte i de fall bortfallet skattats, men det går att få en uppfattning om hur stort bortfallet kan vara från år till år.

Uppdraget

Boverket och länsstyrelserna får årligen i uppdrag i sina regleringsbrev att följa upp plan- och bygglagstiftningens tillämpning. Läs mer om Boverkets och Länsstyrelsernas regleringsbrev för år 2022 under rubriken ”På andra webbplatser” i ”Relaterad information”.

Enligt 8 kap. 19 § plan- och byggförordningen, PBF, och Boverkets regleringsbrev, ska Boverket följa upp och analysera samt regelbundet sammanställa erfarenheterna från tillämpningen av PBL och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Boverket ska också enligt 8 kap. 17 § PBF regelbundet sammanställa erfarenheterna från kommunernas tillsynsarbete samt länsstyrelsernas och Boverkets tillsynsarbete och tillsynsvägledning.

I plan- och byggenkäten återrapporterar länsstyrelserna även särskilda temauppföljningar som regeringen bestämt genom uppdrag i regleringsbreven till länsstyrelserna. För år 2022 har länsstyrelserna haft i uppdrag att sammanställa goda exempel på tillsynsplaner samt hur kommunerna använder sig av planeringsbesked. Formerna för återrapportering av uppdragen har utformats i dialog med Boverket.

När länsstyrelserna besvarat enkäten gällande handläggningstider för överklagade lov och förhandsbesked är detta länsstyrelsernas återrapportering av uppdrag 3 B2 i deras regleringsbrev för år 2022.

Resultatet av Boverkets uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning ska årligen rapporteras till regeringen. I samband med respektive års rapportering publiceras resultatet på PBL kunskapsbanken tillsammans med öppna data.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen