På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Metod

Granskad: 

Datainsamlingen till Boverkets PBL-uppföljning genomfördes till huvudsakligen genom fem enkäter. Tre enkäter har besvarats av länsstyrelserna, en enkät av kommunerna, en av mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljödomstolen. Förutom enkäterna har statistik om besiktning av motordrivna anordningar från besiktningsföretagen samlats in. Dessutom har arbetsgruppen ständig kontakt med kommuner och länsstyrelser i olika sammanhang för att fortlöpande informera sig om kommunernas och länsstyrelsernas arbete med PBL-frågor.

Här följer en detaljerad beskrivning av de 5 enkäter som använts för att samla in grunddata.

 1. Plan- och byggenkäten – kommundel, PBE – kommun
  Enkäten har utformats av Boverket och besvarats av länsstyrelserna men avser ärendehantering på respektive kommun i varje län. Frågorna rör tillämpningen av plan- och bygglagens regler om översiktsplanering, detaljplanering, lov och byggande samt tillsyn. Länsstyrelserna kodar inkomna ärenden från kommunen enligt en särskild kodmall som länsstyrelserna och Boverket utarbetat tillsammans. Boverket stämde av enkäten i november med representanter från länsstyrelsernas beredningsgrupper 5, 6 och ÖP samt juristnätverk. Enkäten består av frågor om vad som har hänt i respektive kommun under 2019. En enkät per kommun i länet skickades ut i separata mail till länsstyrelserna i december 2019 och sista svarsdagen var 31 januari 2020. Svar avseende landets samtliga kommuner kom in. Det vill säga 290 svar.
 2. Plan- och byggenkäten – länsstyrelsedel, PBE – län
  Enkäten har utformats av Boverket och har besvarats av länsstyrelserna. Frågorna rör tillämpningen av Boverkets byggregler och tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna. Frågorna har länsstyrelserna besvarat på länsnivå. Dessutom har länsstyrelserna rapporterat särskilda temauppföljningar, uppdrag 37 och 38 i länsstyrelsernas regleringsbrev, i den här enkäten, det vill säga specialundersökningar som bara utförts ett enstaka år. Temarapporteringen består av en sammanfattande länsvis bedömning samt underlag som respektive länsstyrelse använt vid sina bedömningar. Boverket stämde av enkäten i november med representanter från länsstyrelsernas beredningsgruppen 5, 6 och ÖP samt juristnätverk. Länsstyrelsedelen består av frågor om vad som har hänt i länet under 2019. En enkät per länsstyrelse skickades ut till länsstyrelserna i december 2019 och sista svarsdagen var 31 januari 2020. Alla 21 länsstyrelserna svarade på enkäten.
 3. Handläggningstider för överklagade lov-enkäten
  Enkäten har utformats av Boverket och har besvarats av länsstyrelserna. Frågorna rör handläggningstider vid länsstyrelsen för överklagade lov. En central frågeställning är här hur handläggningstiderna förhåller sig till gällande inriktningsmål om hur långa dessa bör få vara. Länsstyrelserna är skyldiga att rapportera dessa uppgifter, enligt uppdrag 39 i regleringsbrev för 2019. Boverket skickade ut enkäten för att säkerställa att rapporteringen genomfördes på ett enhetligt sätt och för att underlätta hanteringen. Enkäten skickades ut till länsstyrelserna i december 2019 och sista svarsdagen var 28 februari 2020. Alla 21 länsstyrelserna svarade på enkäten.
 4. Plan-, bygg- och tillsynsenkäten, PBTE
  Enkäten har utformats av Boverket och har besvarats av kommunerna. Frågorna rör tillämpningen av översikts- och detaljplanering, som frågor om planbesked, arkitektur, tillgänglighet med mera, lov och byggande, som frågor om ärenden om lov, förhandsbesked, anmälan, handläggningstider med mera, och tillsyn, som frågor om tillsynsärenden, ingripanden med mera. Dessutom finns några frågor om kommunala markanvisningar, frågor gällande lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar, SFS 2014:899. Enkäten är sedan 2014 en sammanslagning av en årlig enkät om tillsyn som länsstyrelserna skickade till kommunerna och Boverkets tidigare plan-, bygg- och tillsynsenkät. Ett enkätsamråd angående den här enkäten hade Boverket med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i december 2019. Enkäten, som vänder sig till byggnadsnämndens förvaltning eller motsvarande, skickades till kommunerna i december 2019 och sista svarsdagen var 31 januari 2020. 280 av landets 290 kommuner besvarade hela eller delar av enkäten.
 5. Mark- och miljödomstolsenkäten
  Enkäten har utformats av Boverket. Den har besvarats av de fem mark- och miljödomstolarna, MMD, samt Mark- och miljööverdomstolen, MÖD. Frågorna rör mål gällande överklagade detaljplaner MMD är sedan 1 juni 2016 första instans för överklagande av detaljplaner och områdesbestämmelser. Uppgifter om genomsnittliga handläggningstider för samtliga ärenden som överklagats till MMD inhämtades från Domstolsverket.

Utöver enkäterna har vi använt oss av ytterligare en källa, nämligen den besiktningsstatistik som samlas in varje år från besiktningsföretagen för motordrivna anordningar som omfattas av krav på besiktning enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar.

Dessutom har Boverket haft en fortlöpande dialog med länsstyrelserna, genom deras forumgrupp för tillsynsvägledning bygg. I gruppen har enkätdelen om undersökningstemat tillsynsvägledning utarbetats. Viss dialog förs även fortlöpande med landets kommuner. Detta kunskapsutbyte ger Boverket vägledning om vilka problemområden som är relevanta i PBL- uppföljningen. En samordningsgrupp inom länsstyrelserna har i dialog med SGI och Boverket tagit fram handledning som stöd för respektive länsstyrelses arbete. Handledningen har i huvudsak bestått av tre enkäter samt metodstöd för länsstyrelsens skanning av översiktsplaner och detaljplaner. De tre enkäterna har haft tema översiktsplanering, detaljplanering samt bygg och har adresserats till de kommunala förvaltningar som handlägger dessa frågor inom kommunen. Boverket har också tagit fram en enklare mall för att samordna länsstyrelsernas analys och rapportering.

Boverkets redovisning baseras i huvudsak på länsstyrelsernas sammanfattande rapportering samt på egen analys av kommunernas enkätsvar.

Osäkerheter i underlagen och bortfall

Det finns alltid en osäkerhet när enkäter konstrueras. Hur kommer frågorna att tolkas? Det har blivit tydligt framför allt i enkäten om handläggningstiderna där Boverket i år uppmärksammade att länsstyrelserna vid något tidigare år har uppfattat några frågor i enkäten om handläggningstider annorlunda än vad vi på Boverket avsåg. Detta är ett tydligt tecken på en brist i kommunikationen. Även i övrigt kan vi utgå från att det finns frågor i enkäterna som i vissa fall tolkas olika av olika respondenter.

Ytterligare brister som Boverket har uppmärksammat gäller dels länsstyrelsernas kodning av sina ärenden, dels kommunernas svar. Det finns alltid en risk att den eller de som besvarar enkäterna gör någon missbedömning, felräkning eller liknande. Vår bedömning är dock att de som besvarar enkäterna är väl förtrogna med de frågeställningar som behandlas, den data som ska inrapporteras och hur den vidare behandlingen av materialet går till.

Totalt har 280 kommuner besvarat PBTE, vilket ger en svarsfrekvens på 97 procent. Svarsfrekvensen de fyra åren dessförinnan har varierat mellan 84 och 93 procent. I 2019 års statistik saknas enkätsvar från Götene, Kinda, Arvidsjaur, Haninge, Haparanda, Tingsryd, Nordmaling, Skara, Vårgårda och Söderhamn. Kommunerna som medverkat i enkäten har inte alltid besvarat alla frågor.

Sammantaget gör detta att det finns en viss osäkerhet över hur väl de inkomna enkätsvaren speglar ärendehanteringen.

Ett utvecklingsarbete pågår på Boverket för att successivt förbättra och göra uppföljningen mer tillförlitlig.

Skattning av bortfall

För att kompensera för bortfallet i svaren har vi i år i vissa fall genom en enklare beräkning skattat antalet ärenden för de kommuner som vi saknar uppgift om. Dessa skattningar har endast tillämpats i diagram där det tydligt markeras hur stor andel av det redovisade värdet skattningen utgör. Skattningen görs genom att anta att antalet ärenden per capita har varit lika stort i de kommuner som inte svarat som det genomsnittliga antalet ärenden per capita, per region, i de kommuner för vilka vi har uppgifter. Vi har i detta sammanhang använt oss av Boverkets bostadsmarknadsenkäts indelning av regioner. Det vill säga Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, högskoleorter över 75 000 invånare, högskoleorter under 75 000 invånare, övriga kommuner över 25 000 invånare och övriga kommuner under 25 000 invånare. Helhetsbilden ändras inte i de fall vi har skattat bortfallet, men man kan få en uppfattning om hur stor bortfallet kan vara från år till år.

Uppdraget

Boverket och länsstyrelserna har ett årligt uppdrag, i sina regleringsbrev, att följa upp plan- och bygglagstiftningens tillämpning.

Enligt 8 kap. 19 § plan- och byggförordningen, PBF, och regleringsbrevet ska Boverket följa upp och analysera samt regelbundet sammanställa erfarenheterna från plan- och bygglagen, PBL, och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Boverket ska också enligt 8 kap. 17 § PBF regelbundet sammanställa erfarenheterna från kommunernas tillsynsarbete samt länsstyrelsernas och Boverkets tillsynsarbete och tillsynsvägledning.

I plan- och byggenkäten återrapporterar länsstyrelserna även särskilda temauppföljningar som regeringen bestämt genom uppdrag i regleringsbreven till länsstyrelserna. För 2019 har länsstyrelserna haft i uppdrag att redovisa vilka tillsynsvägledande insatser som de har genomfört i respektive län under 2019. Formerna för återrapportering har utformats i dialog med Boverket. Länsstyrelserna har också haft i uppdrag att följa upp och redovisa hur kommunerna arbetar med geotekniska risker i plan- och byggprocessen, både vid översikts- och detaljplanering, vid förhandsbesked och bygglov samt vid vidtagande av bygg- och markåtgärder, uppdrag 37 och 38 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2019.

När länsstyrelserna besvarat enkät gällande handläggningstider för överklagade lov är detta länsstyrelsernas återrapportering av uppdrag 39 i regleringsbrevet för 2019. Läs mer om Boverkets och Länsstyrelsernas regleringsbrev för 2019 under Relaterad information.

Uppföljningen rapporteras på våren till regeringen och i samband med det publiceras resultatet på PBL kunskapsbanken tillsammans med öppna data.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen