Uppföljningsteman

Varje år följer länsstyrelserna upp ett antal temaområden inom samhällsbyggnadsområdet. Resultatet rapporteras in till Boverket i samband med uppföljningen av plan- och bygglagstiftningens tillämpning. Här presenteras Boverkets sammanställning av länsstyrelsernas rapportering.

Temaområdena pekas ut i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2019, uppdrag 37 och 38. Länsstyrelserna ska redovisa vilka tillsynsvägledande insatser som de har genomfört i respektive län under 2019. Dessutom ska de följa upp och redovisa hur kommunerna arbetar med geotekniska risker i plan- och byggprocessen, vid översikts- och detaljplanering, vid förhandsbesked och bygglov samt vid vidtagande av bygg- och markåtgärder.

Här presenteras en sammanställning av länsstyrelsernas svar på de olika temadelarna. Sammanställningen bygger på svar från Boverkets plan- och byggenkät som besvarats av samtliga länsstyrelser samt de rapporter som tagits fram av länsstyrelserna.

 

 

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej