Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Områdesbestämmelser

Granskad:

Antalet antagna områdesbestämmelser var fortsatt lågt under år 2022. Inga områdesbestämmelser överprövades eller upphävdes av länsstyrelsen under år 2022.

Få nya områdesbestämmelser antas

Hur mark- och vattenområden och bebyggelse inom kommunen ska användas, utvecklas och bevaras kan regleras med detaljplaner eller områdesbestämmelser. Enligt uppgift från länsstyrelserna används inte områdesbestämmelser i någon större utsträckning. Under år 2022 har totalt 3 områdesbestämmelser antagits i landet, vilket är i nivå med de senaste åren.

Under år 2022 antogs enbart nya områdesbestämmelser, se tabell nedan.

Fördelning Antal år 2019 Antal år 2020 Antal år 2021

Antal år 2022

Nya områdesbestämmelser 2 2 2 3
Ändring av områdesbestämmelser 3 0 1 0
Upphävande av områdesbestämmelser 2 0 1 0

Inga överprövade områdesbestämmelser

Det är fortsatt ovanligt att länsstyrelsen beslutar att överpröva områdesbestämmelser inom ramen för statlig tillsyn, enligt 11 kap. 10 och 11 §§ plan- och bygglagen. Länsstyrelserna har under år 2022 inte beslutat att överpröva eller upphäva några områdesbestämmelser. Senast några områdesbestämmelser överprövades var år 2016.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen