Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Din sökning resulterade i 36 frågor och svar
 • Kan miljöinspektören begära uppgifter om hur längre uppehåll påverkar funktionen i minireningsverk?

  Nej det går utanför vad en myndighet får begära uppgifter om. Provningsmetoden för produktens reningsförmåga är harmoniserad och myndigheter får därför inte begära ytterligare uppgifter om prestanda för reningseffektivitet. Provningsmetoden har perioder med såväl underbelastning som överbelastning och inte enbart en normalbelastning med det antal personekvivalenter som produkten är avsedd för.

  En jämförelse av provningsmetoden för reningsförmåga i SS-EN 12566-3 och det allmänna rådet finns under relaterad information på Boverkets webbsida om avloppsanläggningar.

 • Är det tillståndsmyndigheten som ska kolla upp att produkten omfattas av CPR och är CE-märkt i samband med tillståndsprövningen?

  Det är sökande som ska visa att anläggningen uppfyller kraven. Det är inte miljöinspektörens roll att kontrollera om produkten är CE-märkt eller inte. Men det kan vara bra att känna till att byggprodukter avsedda att användas i avlopp som omfattas av följande harmoniserade standarder ska vara försedda med en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas:

  • SS-EN 12566-1: Fabrikstillverkade slamavskiljare
  • SS-EN 12566-3: Förtillverkade avloppsanläggningar
  • SS-EN 12566-4: Slamavskiljare sammansatta på plats av fabrikstillverkade delar
  • SS-EN 12566-6: Förtillverkade anläggningar för rening av slamavskilt avloppsvatten
  • SS-EN 12566-7: Förtillverkat kompletterande reningssteg

  Samexistensperioden för SS-EN 12566-3:2013 och SS-EN 12566:7 gick ut i augusti 2015. Numera ska även dessa produkter tillhandhållas med en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas. (Revideringen av standarden SS-EN 12566-3 år 2013 medför inte krav på nya provningar eller ändrad prestandadeklaration eller CE-märkning.)

 • Var hittar jag de harmoniserade standarderna?

  Alla harmoniserade standarder publiceras i EU-kommissionens databas Nando.

  Observera att det inte går att utläsa av beteckningen (SS-)EN xx xxx eller på SIS webbplats om standarden är harmoniserad eller inte.

  Alternativet är att titta på den sammanställning som den Danska kontaktpunkten för byggprodukter tagit fram. De harmoniserade standarderna är där indelade i produktområden. För att hitta de harmoniserade standarderna på denna webbplats gör du följande:

  1. Klicka på "Choose group" under rubriken "Search CE Standards"
  2. Välj det produktområde som omfattar era produkter
  3. Sök i listan fritextsökning eller efter produktgrupp
  4. Välj relevant standard, använd standardnumret (EN XXXX) och gå till Nando om du vill veta vilka organ som är anmälda för den standarden.

  På artikelsidorna finns även en länk till en lista över alla harmoniserade standarder på svenska.

  Standarderna i sig köper du på SIS webbplats.

 • Vilka egenskaper måste jag redovisa i prestandadeklarationen och CE-märkningen?

  Byggreglerna är nationella, vilket innebär att krav på väsentliga produktegenskaper och prestandanivåer varierar mellan länderna, även om användningsområdet är detsamma. Alla egenskaper behöver inte redovisas överallt. Du måste själv kontrollera vilka produktegenskaper som är relevanta i det land där du tänker sälja din produkt. I Sverige är Boverket kontaktpunkt för bygg- och anläggningsprodukter.

  Länkar till andra kontaktpunkter kan du hitta på artikelsidorna under kontaktpunkten.

 • Vad menas med "motiverad begäran" av myndigheter att få del av dokumentation?

  Den ekonomiska aktören ska på motiverad begäran förse marknadskontrollmyndigheten (Boverket) med all information och dokumentation som behövs för att visa att byggprodukten överensstämmer med prestandadeklarationen och med byggproduktförordningens krav.

  Begäran är motiverad om myndigheten har klarlagt varför dokumentationen behövs för att uppnå syftet med tillsynsverksamheten. Om dokumentationen begärs i samband med en pågående marknadskontroll, är det tillräckligt att hänvisa till varför kontrollen utförs.

  Läs mer i artiklarna 11.8 och 14.5 i byggproduktförordningen.

 • Kan byggprodukter märkta med nationella märkningar sättas på marknaden efter 1 juli 2013?

  För produkter som omfattas av kraven i byggproduktförordningen tillåts inga kvalitets- eller privata märkningar för att bestyrka väsentliga egenskaper som omfattas av den harmoniserade standarden eller ETA (se artikel 8.3 i byggproduktförordningen). Med andra ord får sådana väsentliga egenskaper bara redovisas genom prestandadeklaration och CE-märkning.

 • Var kan man få tag på CE-märket (logotypen)?

  CE-märket (logotypen) ska ha en viss utformning och hålla vissa proportioner. En matrisbild av den finns i bilaga II i EG 765/2008 Förordningen om ackreditering och marknadskontrol.

 • Vilken information ska finnas i CE-märkningen?

  CE-märkningen ska enligt artikel 9.2 i byggproduktförordningen innehålla vissa uppgifter. Dessa är

  • CE-logotypen
  • de två sista siffrorna i det årtal då CE-märkningen först anbringades,
  • tillverkarens namn och registrerade adress, eller ett identifieringsmärke som gör det möjligt att enkelt och otvetydigt identifiera tillverkarens namn och adress,
  • produkttypens unika identifieringskod,
  • prestandadeklarationens referensnummer, och
  • värde eller klass för angivna prestanda,
  • hänvisning till de harmoniserade tekniska specifikationer som tillämpats,
  • i förekommande fall det anmälda organets identifikationsnummer, samt
  • den avsedda användningen enligt den harmoniserade tekniska specifikation som tillämpats.
 • När har en distributör anledning att tro att en produkt inte överensstämmer med prestandadeklarationen?

  En distributör har skäl att tro att en bygg- eller anläggningsprodukt inte överensstämmer med prestandadeklarationen om det finns uppenbara avvikelser från kraven i byggproduktförordningen. En uppenbar avvikelse är exempelvis att information som krävs enligt artikel 6 och bilaga III i byggproduktförordningen inte finns med i prestandadeklarationen eller att produktens storleks- och viktangivelser är uppenbart inkorrekta. Det är distributörens ansvar att kontrollera uppgifterna i prestandadeklarationen. Hur långtgående kontrollen ska vara beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

 • Är prestandadeklarationen nödvändig på en produkt som jag köpt av en tillverkare även innan kravet på CE-märkning?

  Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard vars samexistensperiod har gått ut, eller en europeisk teknisk bedömning, ska åtföljas av en prestandadeklaration och vara CE-märkta.

  Byggprodukter som lämnat tillverkaren för distributionsledet före den 1 juli 2013 får säljas slut utan prestandadeklaration och CE-märkning.

  Byggprodukter som lämnar tillverkaren efter att byggproduktförordningen blivit tillämplig, ska åtföljas av en prestandadeklaration och vara CE-märkta. Det gäller även om produkttypen inte har ändrats.

  Läs mer i artiklarna 4, 66 och 68 i byggproduktförordningen.

Sidansvarig: Webbredaktionen