Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppföljning av webbutbildningen PBL och kulturvärden

Utgivningsår:
2021
Antal sidor:
24
ISBN (PDF):
978-91-7563-759-4
Rapport:
2021:16

Webbutbildningen ”PBL och kulturvärden”, som publicerades i februari 2020, är gemensamt framtagen av Boverket, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna. Varje länsstyrelse har därefter ansvarat för att arrangera ett antal kommunträffar i syfte att sprida kunskap om utbildningen och dess innehåll i respektive län.

Rapporten är Boverkets uppföljning av genomförda insatser. Den vill också ge en bild av framtida aktiviteter.

Utbildningen har varit såväl uppskattad som behövd. Att erbjuda samtliga kommuner i landet denna utbildning är ett viktigt steg i att förbättra hanteringen av våra kulturvärden. Boverket ser gärna att utbildningarna genomförs kontinuerligt, eftersom detta vidmakthåller en god kunskapsnivå i ett län eller en kommun.

Att utbytet mellan olika professioner och yrkesroller i många län varit stort är enligt Boverket väsentligt eftersom såväl samverkan som ökad kunskap om kulturvärden är viktiga delar i ett framgångsrikt kulturmiljöarbete. Att strategiskt och medvetet arbeta med den byggda miljöns kulturvärden är ett steg på vägen mot väl gestaltade och förvaltade livsmiljöer!

Tillbaka till toppen