Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ärenden om lov, besked och anmälan

Granskad:

Kommunerna handlägger årligen ett stort antal bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och anmälningsärenden. Antalet inkomna ansökningar om lov, förhandsbesked samt villkorsbesked har minskat under år 2022 jämfört med föregående år, men fördelningen mellan olika ärendetyper är oförändrad. Antalet anmälningsärenden för bygglovsbefriade åtgärder har också minskat under år 2022 jämfört med föregående år, men fördelningen mellan olika bygglovsbefriade åtgärder är oförändrad.

Antalet ansökningar har minskat jämfört med föregående år

Enligt uppgift från 265 kommuner var det totala antalet inkomna ansökningar om bygg-, mark- och rivningslov samt förhands- och villkorsbesked under år 2022 drygt 95 400. Den största ärendegruppen var byggloven, inklusive tidsbegränsade bygglov och bygglov för ändamål av säsongskaraktär, så kallat säsongslov. Dessa utgjorde 89 procent av antalet ansökningar för år 2022. Andelen övriga lov och förhandsbesked låg på mellan 3 och 6 procent för respektive grupp under år 2022. Antalet villkorsbesked var 48 stycken, vilket utgör 0,05 procent av det totala antalet ansökningar.

I diagrammet nedan redovisas det totala antalet inkomna ansökningar under åren 2016–2022 fördelat på olika ärendetyper. Av diagrammet framgår att det totala antalet ansökningar har minskat under år 2022 jämfört med föregående år.

Figur 1.3.1a. Inkomna ansökningar under åren 2016–2022 fördelade på ärendetyp. De randiga delarna av staplarna motsvarar skattningar för de kommuner som inte har svarat. I tidsbegränsade bygglov ingår säsongslov. Källa: Kommunernas svar på Boverkets Plan-, bygg- och tillsynsenkät 2016–2022. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Av diagrammet ovan framgår att fördelningen mellan ärendetyp när det gäller inkomna ärenden har i stort sett varit oförändrad under åren 2016–2022. Ansökningar om bygglov utgör i genomsnitt 85 procent av alla bygglovsansökningar som kommit in till kommunerna under åren 2016–2022. Vad gäller förhandsbesked utgör dessa i genomsnitt 5 procent och tidsbegränsade bygglov samt rivningslov i genomsnitt 4 procent för respektive grupp. Marklov utgör i genomsnitt 2 procent och villkorsbesked i genomsnitt 0,03 procent av alla ansökningar som kommit in till kommunerna.

Beviljade bygglovsansökningar för bostadshus

Enligt uppgift från 264 kommuner har cirka 71 400 ansökningar om permanenta och tidsbegränsade bygglov för alla typer av åtgärder beviljats under år 2022. I det totala antalet ingår inte säsongslov.

I tabellen nedan framgår hur många permanenta och tidsbegränsade bygglov som har beviljats för nybyggnad av bostadshus under år 2022 enligt uppgift från 265 kommuner. Med bostadshus avses småhus, flerbostadshus, specialbostäder och fritidshus. I tabellen redovisas också särskilt hur många permanenta och tidsbegränsade bygglov för nybyggnad av fritidshus som de svarande kommunerna har beviljat under år 2022. Det är viktigt att observera att siffrorna som redovisas i tabellen avser antalet beviljade bygglov och inte antalet bostadshus eller fritidshus som byggloven avser. I tabellen framgår också andelen beviljade bygglov för nybyggnad av bostadshus och fritidshus i förhållande till det totala antalet beviljade bygglov för alla typer av åtgärder som har beslutats under året.

Beviljade bygglov 2022 Antal 2022 Andel
Permanenta bygglov för nybyggnad av bostadshus (inklusive fritidshus) 12044 17 procent
- varav fritidshus 3199 4 procent
Tidsbegränsade bygglov för nybyggnad av bostadshus (inklusive fritidshus) 32 0,04 procent
- varav fritidshus 3 0,04 procent

Av tabellen ovan framgår att andelen beviljade permanenta bygglov för nybyggnad av bostadshus utgör 17 procent av det totala antalet beviljade bygglov för alla typer av åtgärder under året. Det innebär att den övervägande majoriteten av alla bygglov som har beviljats under året handlar om andra åtgärder än just nybyggnad av bostadshus.

Av tabellen ovan framgår också att de beviljade permanenta byggloven för nybyggnad av fritidshus utgör 4 procent av det totala antalet beviljade bygglov för alla typer av åtgärder under året. Det framgår också att de beviljade tidsbegränsade byggloven för nybyggnad av bostadshus och fritidshus utgör en mycket liten andel av det totala antalet beviljade bygglov för alla typer av åtgärder som har beslutats under året.

Färre anmälningar gällande bygglovsbefriade åtgärder

Enligt uppgift från 264 kommuner har det under år 2022 kommit in drygt 46 000 anmälningar enligt 6 kap. 5 § plan- och byggförordningen. Av dessa var det enligt uppgift från 263 kommuner totalt drygt 12 200 som avsåg bygglovsbefriade åtgärder enligt 9 kap. 4 a–4 c §§ plan- och bygglagen, PBL.

Av de anmälningar som avsåg bygglovsbefriade åtgärder var det främst komplementbyggnader och tillbyggnader upp till 15 kvadratmeter som anmäldes till de svarande kommunerna. Dessa motsvarade cirka 86 procent av alla inkomna anmälningar för bygglovsbefriade åtgärder. Komplementbostadshus motsvarade cirka 11 procent av inkomna anmälningar för bygglovsbefriade åtgärder. Anmälningar avseende takkupor och inredning av ytterligare bostad motsvarade cirka 3 procent av inkomna anmälningar för bygglovsbefriade åtgärder.

Av diagrammet nedan framgår det totala antalet anmälningar för bygglovsbefriade åtgärder som inkommit till de svarande kommunerna under åren 2015–2022. Diagrammet visar att fördelningen mellan de olika bygglovsbefriade åtgärderna har sett ungefär likadan ut under hela perioden. Det totala antalet inkomna anmälningar för bygglovsbefriade åtgärder har dock under år 2022 minskat med 28 procent i förhållande till föregående år. Men det totala antalet anmälningar ligger på en nivå som ungefär motsvarar de nivåer som gällde före år 2020.

Figur 1.3.1b. Antal inkomna ansökningar åren 2015–2022 för bygglovsbefriade åtgärder enligt 9 kap. 4 a–4 c §§ PBL fördelat på kategori. De randiga delarna av staplarna motsvarar skattningar för de kommuner som inte har svarat. Källa: Kommunernas svar på Boverkets Plan-, bygg- och tillsynsenkät 2015–2022. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Boverket har inte genomfört någon fördjupad studie kring vad som orsakat minskningen av antalet anmälningar för bygglovsbefriade åtgärder under det senaste året. Men en sannolik förklaring till minskningen är att fler människor har slutat jobba hemifrån efter det att de restriktioner som fanns under pandemin slopades under år 2022. De slopade restriktionerna har också medfört att fler människor har haft större möjligheter att spendera sin fritid utanför hemmet. Andra sannolika förklaringar till minskningen av antalet anmälningar kan vara ökade byggkostnader, ökad inflation och höjda räntor som alla troligtvis bidragit till att göra det dyrare att investera i bygglovsbefriade åtgärder.

En av anledningarna till att undantagen från krav på bygglov enligt 9 kap. 4 a–4 c §§ PBL infördes var för att öka antalet bostäder i landet. De bygglovsbefriade åtgärderna som kan bidra till det målet är åtgärderna att uppföra komplementbostadshus och att inreda ytterligare en bostad i befintliga enbostadshus. I uppföljningen för år 2022, men även i föregående års uppföljningar, kan Boverket se att antalet anmälningar avseende komplementbostadshus eller ytterligare bostad är lågt jämfört med antalet anmälningar avseende exempelvis komplementbyggnad eller tillbyggnad. Utifrån detta kan Boverket konstatera att anmälningar avseende komplementbostadshus och ytterligare bostad hittills inte har bidragit till att öka antalet bostäder i landet i någon större utsträckning.

Startbesked

Enligt uppgift från 262 kommuner beviljades cirka 91 500 startbesked under år 2022. Totalt vägrades cirka 160 startbesked av de svarande kommunerna. Antalet startbesked som vägrats på grund av bedömningen att de tekniska egenskapskraven inte kunnat antas komma att uppfyllas var cirka 20 stycken. 15 startbesked har vägrats på grund av att kraven på varsamhet eller förvanskningsförbudet inte kunnat antas komma att uppfyllas. Antalet vägrade startbesked som avsåg bygglovsbefriade åtgärder, enligt 9 kap. 4 a–4 c §§ PBL, var cirka 90 stycken.

Antalet startbesked som vägrades på andra grunder än de ovan angivna var cirka 25 stycken. Av de skäl som de svarande kommunerna fört fram till att vägra startbesked på andra grunder så handlade dessa främst om att de åtgärder som anmäldes till byggnadsnämnden inte var bygglovsbefriade.

Slutbesked

Enligt uppgift från 265 svarande kommuner har cirka 81 150 slutbesked beviljats under år 2022, varav cirka 240 har vägrats. Knappt 10 860 interimistiska slutbesked har getts under år 2022. Av de interimistiska slutbesked som har getts så var det cirka 120 stycken som handlade om att byggherren inte hade visat att uppförandet av en ny byggnad hade klimatdeklarerats.

Av de slutbesked som har vägrats så har drygt 70 slutbesked vägrats på grund av att de tekniska egenskapskraven inte kunde antas vara uppfyllda. Ytterligare 1 slutbesked har vägrats då kraven på varsamhet och förbud mot förvanskning inte kunde antas vara uppfyllda. Det visar att det är ytterst få slutbesked som vägrats på denna grund. Knappt 25 slutbesked har vägrats avseende bygglovsbefriade åtgärder. Antalet slutbesked som vägrades på andra grunder än de ovan angivna var cirka 25 stycken. Av de skäl som de svarande kommunerna fört fram till att vägra slutbesked på andra grunder handlade dessa främst om att åtgärden inte hade följt bygglovet.

Handläggningstider

Från att ansökan om lov eller förhandsbesked kommit in till byggnadsnämnden ska beslut tas inom tio veckor. I anmälningsärenden ska beslut om startbesked tas inom fyra veckor. Tiderna får förlängas en gång med högst tio eller fyra veckor. Om ärendet om lov, förhandsbesked eller anmälan behöver kompletteras ska detta meddelas den sökande inom tre veckor för att tidsfristen om tio eller fyra veckor i stället ska börja löpa när byggnadsnämnden bedömer att ärendet är komplett. Om byggnadsnämnden överskrider tiden för att handlägga ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska avgiften som nämnden tar ut reduceras.

Tidsfrister för handläggning

Enligt uppgifter från 256 kommuner redovisas i tabellen nedan det totala antalet ansökningar om lov och förhandsbesked, ej inräknat villkorsbesked, och det totala antalet anmälningar som kommit in under år 2022. I tabellen redovisas också hur många av dessa ärenden som kommunerna har begärt in kompletteringar i inom och efter 3 veckor. Vidare redovisas hur många av dessa ärenden som kommunerna har beslutat om lov eller förhandsbesked inom 10 veckor och gett startbesked för anmälningsärenden inom 4 veckor. Till sist redovisas hur många av ärendena som har fått förlängd handläggningstid och hur många av ärendena som har fått en reducerad avgift.

År 2022 Lov och förhandsbesked (ej villkorsbesked) Anmälan
Komplettering inom 3 veckor 37 440 17 561
Komplettering efter 3 veckor 5 542 1 085
Beslut inom 10 respektive 4 veckor 58 716 34 769
Förlängning av handläggningstid 2 811 185
Reducering av avgift 3 467 976
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen