På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ärenden om lov, besked och anmälan

Antalet och fördelningen av både inkomna och beviljade ärenden är på samma nivå som tidigare år. Antalet ärenden som får avslag är fortsatt få.

Fördelningen av ärendetyp är oförändrad

Det totala antalet inkomna ansökningar om bygg-, mark- och rivningslov samt förhands- och villkorsbesked under 2019 var drygt 106 000 för de svarande kommunerna. Antalet villkorsbesked var fortfarande lågt, 61 för år 2019. Den största ärendegruppen var byggloven, inklusive tidsbegränsade och säsongslov, som utgjorde 89 procent av ansökningarna, vilket är samma andel jämfört med både 2017 och 2018. Andelen övriga lov och förhandsbesked låg mellan två och fem procent för respektive grupp.

Diagram 1.3.1a. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.3.1)” under Relaterad information.
Figur 1.3.1a. Inkomna ansökningar under åren 2016–2019 fördelade på ärendetyp. De randiga delarna av staplarna motsvarar skattningar för de kommuner som inte har svarat. I tidsbegränsade bygglov ingår säsongslov. Klicka på bilden för att se den i större format. Källa: Kommunernas svar på Boverkets Plan-, bygg- och tillsynsenkät 2019. Illustration: Boverket

Andelen bygglov för bostadshus ökar marginellt

2019 har 95 059 ansökningar om permanenta och tidsbegränsade bygglov samt säsongslov, inkommit till de svarande kommunerna. Av inkomna bygglovsansökningar 2019 avsåg 14 224 ansökningar nybyggnad av bostadshus, inklusive fritidshus. Antalet ansökningar för bostadshus har legat på i huvudsak samma nivå de senaste fem åren, förutom en liten topp år 2017. Fördelningen av antalet inkomna bygglovsärenden för respektive typ av bostadshus var som följer:

  • 1 176 ansökningar för flerbostadshus
  • 9 436 ansökningar för en- och tvåbostadshus
  • 611 ansökningar för övriga bostadshus
  • 3 001 ansökningar för fritidshus

Andelen bostadshus av inkomna bygglovsansökningar har legat stadigt de tre senaste åren på 10 till 11 procent. Om man enbart räknar med permanentbostadshus är andelen för år 2019 nästan 12 procent.

Diagram 1.3.1b. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.3.1)” under Relaterad information.
Figur 1.3.1b. Inkomna ansökningar för bostadshus exklusive fritidshus, under åren 2015–2019. De randiga delarna av staplarna motsvarar skattningar för de kommuner som inte har svarat. Klicka på bilden för att se den i större format. Källa: Kommunernas svar på Boverkets Plan-, bygg- och tillsynsenkät 2019. Illustration: Boverket

Andelen beviljade bygglovsansökningar för bostadshus är oförändrad

Totalt har 78 983 ansökningar om permanenta och tidsbegränsade bygglov samt säsongslov beviljats under 2019 av de svarande kommunerna. Av de beviljade bygglovsansökningarna avser 13 621 ärenden nybyggnad av bostadshus. Statistiken indikerar att andelen beviljade bygglov som avser nybyggnad av bostadshus har varierat mellan 12 och 14 procent de senaste tre åren. För 2019 var andelen ungefär 14 procent, om fritidshusen inte inkluderas. Fördelningen av antalet beviljade bygglov för respektive typ av bostadshus var som följer:

  • 1 201 permanenta bygglov för flerbostadshus
  • 8 900 permanenta bygglov för en- och tvåbostadshus
  • 811 permanenta bygglov för övriga bostadshus
  • 2 709 bygglov för fritidshus, både permanenta och tidsbegränsade lov

Antalet beviljade tidsbegränsade bygglov var 3 529, varav 5 ärenden gällde studentbostäder och 41 ärenden gällde övriga bostäder.

Lågt antal ärenden som avslås

Antalet ärenden som avslås var lågt i jämförelse med de ärenden som beviljas. Under 2019 avslogs 1 512 bygglovsärenden, inklusive tidsbegränsade och säsongslov. 34 marklov, 58 rivningslov och 547 förhandsbesked avslogs enligt de svarande kommunerna.

Fördelningen av bygglovsbefriade åtgärder är oförändrad

De svarande kommunerna uppgav att antalet inkomna ärenden för bygglovsbefriade åtgärder enligt 9 kap. 4 a–c §§ plan- och bygglagen var, under år 2019, 10 653. Komplementbostadshusens andel har uppgått till mellan 9 och 11 procent de senaste tre åren. För 2019 var andelen drygt 7 procent. De vanligaste förekommande åtgärderna var komplementbyggnader och tillbyggnader upp till 15 kvadratmeter, som tillsammans motsvarade 86 procent av alla inkomna anmälningar för bygglovsbefriade åtgärder. Minst andel av ärendena var takkupor och inredning av ytterligare bostad som motsvarade drygt 6 procent tillsammans. Fördelningen ser i princip likadan ut som för 2018.

En av anledningarna till att undantagen för bygglov kom till var för att öka antalet bostäder i landet. De bygglovsbefriade åtgärderna som kan bidra till det målet är att uppföra komplementbostadshus och inreda ytterligare bostäder i befintliga en- och tvåbostadshus. Av diagrammet nedan framgår dock att antalet ärenden för att öka antalet bostäder är lågt jämfört med exempelvis att bygga en ny komplementbyggnad. Det blir dock intressant att se om utökningen av komplementbostadshusens tillåtna area kommer att få något genomslag till uppföljningen nästa år.

Diagram 1.3.1c. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.3.1)” under Relaterad information.
Figur 1.3.1c. Antal inkomna ansökningar 2015–2019 för bygglovsbefriade åtgärder enligt 9 kap. 4 a–c §§ plan- och bygglagen fördelat på kategori. De randiga delarna av staplarna motsvarar skattningar för de kommuner som inte har svarat. Klicka på bilden för att se den i större format. Källa: Kommunernas svar på Boverkets Plan-, bygg- och tillsynsenkät 2019. Illustration: Boverket

Anmälan

Antalet inrapporterade anmälningsärenden under 2019, till exempel installation av eldstad och rökkanal, var 33 544 för de svarande kommunerna.

Startbesked

Under 2019 beviljades 90 228 startbesked av de svarande kommunerna. 43 kommuner anger att man har vägrat startbesked i något ärende under 2019. Antalet startbesked som vägrats på grund av att de tekniska egenskapskraven inte bedöms uppfyllas var 79 stycken. 121 startbesked har vägrats då kraven på varsamhet eller förvanskningsförbudet inte kunde antas uppfyllas. Antalet vägrade startbesked för bygglovsbefriade åtgärder enligt 9 kap. 4 a–c §§ plan- och bygglagen var 123 stycken.

När det gäller den genomsnittliga handläggningstiden mellan tekniskt samråd och startbesked var det 234 kommuner, som hade möjlighet att svara. 167 kommuner uppgav en handläggningstid på mindre än två veckor. 61 kommuner hade en handläggningstid på 2–5 veckor och sex kommuner behövde 6–10 veckor.

Slutbesked

Totalt har 75 791 slutbesked beslutats av de svarande kommunerna, varav 160 vägrades. Även 9 666 interimistiska slutbesked har getts under 2019. 123 kommuner har svarat på hur lång tid det i genomsnitt tar för att åtgärda bristen/bristerna som tagits upp i det tillfälliga slutbeskedet. Två kommuner uppger att det tar mindre än två veckor och 37 kommuner mellan 2–5 veckor. Lika många kommuner, 42, uppger att det antingen tar mellan 6–10 veckor eller mer än 10 veckor i genomsnitt för att bristen ska avhjälpas. När det gäller den genomsnittliga tiden för att göra en kontroll för att få ett slutligt slutbesked är det 108 kommuner som har svarat. 23 kommuner har uppgett att det tar mindre än två månader och lika många kommuner har angett att det tar mellan 2–5 månader. 16 kommuner uppger att det tar mellan 6–10 månader och 46 kommuner har svarat att det behövs över 10 månader i genomsnitt att utföra en kontroll för att få slutbesked.

Handläggningstider

Antalet kommuner som har svarat på frågor om handläggningstider för lov och förhandsbesked var mellan 248 och 274 och antalet som svarat på frågorna om handläggningstider för anmälan var mellan 248 och 266.

De svarande kommunerna har under 2019 begärt kompletteringar i 39 654 ärenden om lov eller förhandsbesked inom tre veckor och i 3 520 ärenden har det tagit mer än tre veckor. 73 350 ärenden om lov eller förhandsbesked har handlagts inom tio veckor, 2 430 ärenden har förlängts med ytterligare tio veckor och 1 762 ärenden har fått reducerad avgift.

När det gäller anmälansärenden under 2019 uppger de svarande kommunerna att 11 861 ärenden har förelagts om komplettering inom tre veckor och i 905 ärenden har det tagit mer än tre veckor. 25 714 ärenden har handlagts inom fyra veckor och 438 ärenden har förlängts med ytterligare fyra veckor. 589 ärenden har fått reducerad avgift.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej