Överklagade beslut om förhandsbesked och lov

Statistiken indikerar att andelen överklagade beslut om lov och förhandsbesked har ökat något jämfört med 2015. Andelen av dessa beslut som upphävs av länsstyrelsen ligger däremot fortsatt över 20 procent. Jämfört med tidigare år har färre startbesked, men fler slutbesked, överklagats till länsstyrelsen.

Under 2016 fattades totalt 79 761 positiva och negativa beslut om lov och förhandsbesked. Siffran bygger på enkätsvar från 84 procent av landets kommuner. Med ett antagande av att situationen ser likadan ut även för de kommuner som inte har besvarat enkäten har det räknats upp till att motsvara 94 954 beslut vid 100 procent svarsfrekvens. Motsvarande siffra 2015 var drygt 3 procent högre.

Av det totala antalet beslut om lov och förhandsbesked överklagades 3 487 ärenden. Det motsvarar knappt 4 procent, vilket är något högre än för år 2015.

Av de 3 487 överklagade ärendena har 726 upphävts helt eller delvis, vilket utgör knappt 21 procent av de överklagade besluten. I jämförelse med 2015 så fortsätter antalet upphävda beslut i förhållande till inkomna överklaganden att minska något. 2015 upphävdes cirka 22 procent av de överklagade besluten jämfört med 23 procent 2014 och 26 procent 2013.

1 320 ärenden om lov och förhandsbesked har överklagats vidare till mark- och miljödomstolarna under 2016.

Antal överklagade lov och förhandsbesked som har överklagats till länsstyrelsen och antal beslut som länsstyrelsen har upphävt helt eller delvis 2008-2016.
1.3.2a. Antal överklagade lov och förhandsbesked som har överklagats till länsstyrelsen och antal beslut som länsstyrelsen har upphävt helt eller delvis 2008-2016. Klicka på bilden för att se den i större format. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets Plan- och byggenkät 2016. Illustration: Boverket

Orsak till upphävande

Av de upphävda besluten har 50 ansetts strida mot 2 och 8 kap plan- och bygglagen, PBL, eller 3 kap äldre plan- och bygglagen, ÄPBL. Det är en minskning från 2015 då antalet var 55 ärenden, 2014 var antalet 58, men 2013 var det bara 37 ärenden. Av de upphävda besluten ansågs 103 stycken strida mot kraven i 9 kap 25 § PBL eller 8 kap 22 § ÄBPL om "grannehörande" medan 145 saknade giltig grund för avslag.

Inom detaljplan

Av antalet upphävda beslut inom detaljplan har 162 ansetts strida mot bestämmelser i detaljplan. 153 av de upphävda besluten har inte ansetts vara en "liten avvikelse" enligt PBL eller "mindre avvikelse" enligt ÄBPL.

Utom detaljplan

Av antalet upphävda beslut utanför detaljplan har 28 inte ansetts uppfylla kraven i 2 kap PBL eller 2 kap ÄBPL och 12 har inte ansetts uppfylla kravet att detaljplan ska göras enligt 4 kap 2-3 §§ PBL eller 5 kap 1 § ÄBPL. 

Antal upphävda beslut 2013 - 2016 per kategori inom och utom detaljplanelagt område som inte uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen.
1.3.2b. Antal upphävda beslut 2013 - 2016 per kategori inom och utom detaljplanelagt område som inte uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen. Klicka på bilden för att se den i större format. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets Plan- och byggenkät 2016. Illustration: Boverket

Överklagade start- och slutbesked

Färre startbesked har överklagats under 2016 jämfört med 2015. Totalt har 35 beslut om startbesked överklagats under 2016 jämfört med 55 för 2015, 26 för 2014 och 16 för 2013. 8 av de 35 överklagade besluten upphävdes av länsstyrelsen, vilket är en högre andel än tidigare år.

Överklagade och upphävda startbesked 2013-2016.
1.3.2c. Överklagade och upphävda startbesked 2013-2016. Klicka på bilden för att se den i större format. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets Plan- och byggenkät 2016. Illustration: Boverket

15 beslut om slutbesked har överklagats 2016 jämfört med 10 under 2015, 7 under 2014 och 5 under 2013. Tre av de överklagade besluten om slutbesked 2015 upphävdes.

1.3.2d. Överklagade och upphävda slutbesked 2013-2016.
1.3.2d. Överklagade och upphävda slutbesked 2013-2016. Klicka på bilden för att se den i större format. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets Plan- och byggenkät 2016. Illustration: Boverket

Osäkerheter i underlaget

För 2016 har alla 21 länsstyrelser besvarat enkäterna. Boverket har uppmärksammat en del brister i underlaget när det gäller länsstyrelsernas kodning av sina ärenden. Det gör att det finns en viss osäkerhet kring kvaliteten på de svar som inkommit och statistiken bör därför ses som en indikation på den utveckling som skett under året.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej