På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Överklagade beslut om lov och besked

Granskad: 

Antalet överklagade beslut om lov och förhandsbesked har legat på ungefär samma nivå de senaste tio åren. Andelen av dessa beslut som upphävs av länsstyrelsen ligger fortsatt på över 20 procent. Jämfört med år 2018 har något fler start- och slutbesked överklagats till länsstyrelsen, men antalet är fortsatt lågt.

Antalet beslut om lov och förhandsbesked som överklagades till länsstyrelsen under 2019 var 3 556.

Av de överklagade ärendena har 971 upphävts helt eller delvis, vilket utgör drygt 27 procent av de överklagade besluten. I jämförelse med ifjol, så har andelen upphävda beslut ökat något. De senaste fem åren har andelen varierat mellan 21 och 23 procent.

1 711 ärenden om lov och förhandsbesked har överklagats vidare till mark- och miljödomstolarna under 2019, vilket är en ökning från år 2018.

Diagram 1.3.2a. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.3.2)” under Relaterad information.
Figur 1.3.2a. Antal överklagade lov och förhandsbesked som har överklagats till länsstyrelsen och antal beslut som länsstyrelsen har upphävt helt eller delvis 2008–2019. Klicka på bilden för att se den i större format. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets Plan- och byggenkät 2019. Illustration: Boverket

Orsak till upphävande

De tre vanligaste motiveringarna till att ett beslut om lov eller förhandsbesked upphävdes helt eller delvis av länsstyrelserna var att:

  • giltig grund för kommunens beslut saknades,
  • åtgärden stred mot bestämmelse i detaljplan, eller
  • åtgärden inte motsvarade en liten avvikelse från detaljplanen.

Det som urskilde sig mest i denna del var ökningen av antalet ärenden som upphävdes på grund av att en giltig grund för kommunens beslut saknades. Vi har inte någon klar bild av vad det här kan bero på, men kommer att följa upp det.

Mer detaljerad information finns i figuren nedan.

Diagram 1.3.2b. Detaljerad data och diagram finns i excelfilen ”Detaljerad data och diagram (1.3.2)” under Relaterad information.
Figur 1.3.2b. Antal upphävda beslut 2016–2019 per kategori inom och utom detaljplanelagt område som inte uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen. Klicka på bilden för att se den i större format. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets Plan- och byggenkät 2019. Illustration: Boverket

Överklagade start- och slutbesked

Antalet överklagade startbesked varierar kraftigt mellan åren, men på en låg nivå. 2019 överklagades 122 startbesked vilket är relativt många jämfört med de senaste två åren. 2018 överklagades 36 beslut om startbesked och år 2017 var det 66.

Antalet överklagade startbesked på grund av hanteringen av de tekniska egenskapskraven är lågt, endast sju ärenden har överklagats med den motiveringen. De flesta ärenden överklagas av någon annan orsak, till exempel felaktig hantering, oklara ägarförhållanden, närhet till tomtgräns, byggnadshöjd och uppkomst av olägenheter. 18 av de överklagade besluten om startbesked upphävdes av länsstyrelsen.

Under 2019 överklagades 38 beslut om slutbesked. Åtta av de överklagade slutbeskeden har inte följt något krav enligt bygglovet och fem har inte följt ställda krav enligt startbeskedet, kompletterande villkor eller kontrollplanen. Fem av de överklagade besluten om slutbesked upphävdes.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen