Överklagade beslut om  lov och besked

Statistiken indikerar att andelen överklagade beslut om lov och förhandsbesked är oförändrad jämfört med 2016. Andelen av dessa beslut som upphävs av länsstyrelsen ligger däremot fortsatt på över 20 procent. Jämfört med tidigare år har fler startbesked och slutbesked överklagats till länsstyrelsen, men antalet är fortsatt lågt.

Under 2017 fattades totalt 85 486 positiva och negativa beslut om lov och förhandsbesked. Siffran bygger på enkätsvar från 93 procent av landets kommuner.

Av det totala antalet beslut om lov och förhandsbesked överklagades 2 786 ärenden. Det motsvarar drygt 3 procent, vilket är något lägre än för år 2016.

Av de 2 786 överklagade ärendena har 649 upphävts helt eller delvis, vilket utgör drygt 23 procent av de överklagade besluten. I jämförelse med 2016 så ökar andelen upphävda beslut något. 2016 upphävdes 21 procent av de överklagade besluten jämfört med 2015 då cirka 22 procent upphävdes och 23 procent 2014.

1 041 ärenden om lov och förhandsbesked har överklagats vidare till mark- och miljödomstolarna under 2017, vilket är en minskning från år 2016.

Diagram, Antal överklagade lov och förhandsbesked som har överklagats till länsstyrelsen och antal beslut som länsstyrelsen har upphävt helt eller delvis 2008-2017.
Antal överklagade lov och förhandsbesked som har överklagats till länsstyrelsen och antal beslut som länsstyrelsen har upphävt helt eller delvis 2008-2017. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets Plan- och byggenkät 2017. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Orsak till upphävande

Av de upphävda besluten har 51 ansetts strida mot 2 och 8 kap plan- och bygglagen, PBL, eller 3 kap äldre plan- och bygglagen, ÄPBL. Av de upphävda besluten ansågs 103 stycken strida mot kraven i 9 kap 25 § PBL eller 8 kap 22 § ÄBPL om "grannehörande" medan 125 saknade giltig grund för avslag.

Inom detaljplan

Av antalet upphävda beslut inom detaljplan har 159 ansetts strida mot bestämmelser i detaljplan. 150 av de upphävda besluten har inte ansetts vara en "liten avvikelse" enligt PBL eller "mindre avvikelse" enligt ÄBPL.

Utom detaljplan

Av antalet upphävda beslut utanför detaljplan har 41 inte ansetts uppfylla kraven i 2 kap PBL eller 2 kap ÄBPL och 10 har inte ansetts uppfylla kravet att detaljplan ska göras enligt 4 kap 2-3 §§ PBL eller 5 kap 1 § ÄBPL.

Diagram, Antal upphävda beslut 2014 - 2017 per kategori inom och utom detaljplanelagt område som inte uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen.
Antal upphävda beslut 2014 - 2017 per kategori inom och utom detaljplanelagt område som inte uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets Plan- och byggenkät 2017. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Överklagade start- och slutbesked

Fler startbesked har överklagats under 2017 jämfört med 2016, men det handlar om ett fåtal ärenden. Av totalt 97 244 beslutade startbesked har 66 beslut om startbesked överklagats under 2017 jämfört med 35 stycken år 2016. Orsak till överklagande uppges bland annat vara hanteringen av varsamhetskrav/förvanskningsförbud respektive lämplighetskraven i 2 kap. 6 § plan- och bygglagen. 22 av de 66 överklagade besluten upphävdes av länsstyrelsen, vilket är cirka 10 procent mer än år 2016.

Under 2017 togs 65 995 beslut om slutbesked i de svarande kommunerna. 20 beslut om slutbesked överklagades år 2017 jämfört med 15 under 2016. Fem av de överklagade besluten om slutbesked upphävdes.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej