Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets byggregler

Granskad:

Länsstyrelserna tillämpar Boverkets byggregler dels vid tillsynsvägledning och uppföljning, dels vid överklaganden. Enkätsvaren från länsstyrelserna visar att detta sker relativt sällan. Antalet länsstyrelser som bedömer att de har tillräckliga resurser och tillräckligt med kompetens inom området har minskat jämfört med föregående år.

Vilka regler statistiken omfattar

I detta avsnitt avses med Boverkets byggregler:

  • Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd,
  • Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder),
  • Boverkets allmänna råd (2017:1) om bredbandsanslutning samt
  • Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2021:2) om utrustning för laddning av elfordon.

Svarsfrekvens

Alla 21 länsstyrelser har i årets enkät svarat på frågorna om sin tillämpning av Boverkets byggregler under år 2022.

Länsstyrelsernas tillämpning vid tillsynsvägledning och uppföljning

Flertalet länsstyrelser har under år 2022 tillämpat byggreglerna mellan 1 och 10 gånger vid tillsynsvägledning och uppföljning. 2 av länsstyrelserna har tillämpat byggreglerna mer än 10 gånger, varav Länsstyrelsen Jönköping är den enda länsstyrelse som har tillämpat byggreglerna mer än 30 gånger. 8 länsstyrelser har däremot inte tillämpat byggreglerna någon gång alls under året, vilket är fler länsstyrelser än de närmast föregående åren.

Flera länsstyrelser anger att tillsynsvägledning och uppföljning har skett vid behov med anledning av frågor från kommunerna. Endast 1 länsstyrelse anger att den har anordnat utbildning till kommunerna.

Det sakområde som tillsynsvägledningen och uppföljningen från länsstyrelserna oftast har handlat om är tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Utifrån svaren från länsstyrelserna så är den generella bilden att det är stor skillnad i omfattningen av insatser mellan länsstyrelserna i deras arbete med tillsynsvägledning och uppföljning.

Figur 1.3.5a. Antal gånger per år som länsstyrelsen tillämpat Boverkets byggregler i tillsynsvägledning och uppföljning under åren 2019–2022. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2019–2022. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Länsstyrelsernas tillämpning vid överklaganden

Flertalet länsstyrelser har under år 2022 tillämpat byggreglerna i mellan 1 och 10 överklagade ärenden. 4 länsstyrelser har tillämpat byggreglerna i mer än 10 överklagade ärenden, varav länsstyrelserna i Jönköping och Skåne är de enda som har tillämpat byggreglerna i mer än 30 överklagade ärenden. 4 länsstyrelser har däremot inte tillämpat byggreglerna i något överklagat ärende under året.

De sakområden som ofta lyfts fram i svaren från länsstyrelserna är tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga samt säkerhet i händelse av brand.

Generellt sett finns det ett visst samband på så vis att större länsstyrelser har haft fler överklaganden som berör byggreglerna än vad mindre länsstyrelser har haft.

Figur 1.3.5b. Antal överklagade ärenden där länsstyrelsen har tillämpat Boverkets byggregler åren 2019–2022. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2019–2022. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Länsstyrelsens resurser och kompetens

9 länsstyrelser har bedömt att de har tillräckliga resurser och tillräcklig kompetens inom byggregelområdet.

Av de 12 länsstyrelser som anser sig sakna tillräckliga resurser och tillräcklig kompetens inom byggregelområdet nämner samtliga sakområdet bärförmåga, stadga och beständighet. Övriga områden som ofta nämns är säkerhet i händelse av brand, och säkerhet vid användning.

Bäst tillgodosedda är enligt länsstyrelsernas svar områdena tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga samt hushållning med vatten och avfall.

De 2 länsstyrelser som har tillämpat byggreglerna i samband med tillsynsvägledning och uppföljning mer än 10 gånger anser sig ha tillräckliga resurser och tillräcklig kompetens inom området.

3 av de 4 länsstyrelser, som har haft fler än 10 ärenden om överklaganden som berört byggreglerna, anser sig ha tillräckliga resurser och tillräcklig kompetens inom området.

Figur 1.3.5c. Antalet länsstyrelser som saknar resurser eller kompetens inom olika områden inom byggreglerna åren 2019–2022. Källa: Länsstyrelsernas svar på Boverkets plan- och byggenkät 2019–2022. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen