På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Länsstyrelsens handläggningstider för överklagade lovärenden

Enligt uppdrag 39 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2019 ska länsstyrelserna redovisa uppgifter om sina handläggningstider för överklagade lovärenden och förhandsbesked under 2019. Syftet är att se om handläggningstiderna följer de inriktningsmål som regeringen satt upp. Boverket redovisar här en sammanställning gällande hur väl målen uppfylldes.

För överklagade kommunala beslut om lov där bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked ingår gällde följande inriktningsmål:

  • 75 procent avgjorda inom 105 dagar
  • 90 procent avgjorda inom 150 dagar

Utvärderingen av ovanstående inriktningsmål avser alla ärenden utom överklagade bygglov för bostäder.

Följande inriktningsmål gällde överklagade bygglov för bostäder, dock inte fritidshus:

  • 75 procent avgjorda inom 80 dagar
  • 90 procent avgjorda inom 120 dagar

Tiderna räknas från den dag överklagandet kom in till länsstyrelsen fram till den dag länsstyrelsen avgjorde ärendet. Ärenden som avvisats eller avskrivits har inte räknats med.

Vi kan inte utesluta att det kan finnas felkällor i hur länsstyrelserna har plockat ut ärendena för de två jämförelserna.

Här följer en sammanfattning av länsstyrelsernas redovisningar. Uppgifterna kommer från en enkät som har besvarats av samtliga länsstyrelser.

Stor variation av handläggningstider mellan länsstyrelserna

Den genomsnittliga handläggningstiden för avgjorda överklagade lov varierar mellan länsstyrelserna och mellan åren. För 2019 var den längsta genomsnittliga handläggningstiden 259 dagar och den kortaste 30 dagar. Den genomsnittliga handläggningstiden i riket är 104 dagar. Medianvärdena i länen varierar mellan 25 och 193 dagar.

När det gäller den genomsnittliga handläggningstiden för överklagade bygglovsärenden för bostäder varierar den mellan 22 och 178 dagar. Den genomsnittliga handläggningstiden i riket är 104 dagar. Medianvärdet för avgjorda överklagade bygglov för bostäder varierar mellan 13 och 213 dagar.

Inriktningsmål 75 procent inom 105 dagar

Det första inriktningsmålet för lovärenden innebär att 75 procent av de överklagade lovärendena ska ha avgjorts inom 105 dagar. 10 av 21 länsstyrelser når detta mål 2019, vilket är tre färre än år 2018. Andelen lovärenden som har avgjorts inom 105 dagar varierar stort mellan länen. Under 2019 låg variationen mellan 19 och 100 procent. Av alla överklagade lovärenden i riket avgjordes 62 procent inom 105 dagar.

Inriktningsmål 90 procent inom 150 dagar

Det andra inriktningsmålet för lovärenden innebär att 90 procent av de överklagade lovärendena ska ha avgjorts inom 150 dagar. 12 av 21 länsstyrelser når detta mål, vilket är samma antal som för år 2018. Andelen lovärenden som har avgjorts inom 150 dagar varierar mellan länen. Under 2019 låg variationen mellan 32 och 100 procent. Av alla överklagade lovärenden i riket avgjordes 80 procent inom 150 dagar.

Län Andelen överklagade lov som har avgjorts inom 105 dagar i procent Andelen överklagade lov som har avgjorts inom 150 dagar i procent
Blekinge 59 71
Dalarna 39 66
Gotland 70 84
Gävleborg 73 97
Götaland 36 60
Halland 27 32
Jämtland 19 38
Jönköping 63 92
Kalmar 76 92
Kronoberg 94 100
Norrbotten 85 97
Skåne 92 100
Stockholm 48 82
Södermanland 57 74
Uppsala 98 99
Värmland 88 98
Västerbotten 90 98
Västernorrland 100 100
Västmanland 98 100
Örebro 93 98
Östergötland 51 67

Inriktningsmål 75 procent inom 80 dagar

Det tredje inriktningsmålet gäller överklagade bygglovsärenden för bostäder. Målet innebär att 75 procent av ärendena ska ha avgjorts inom 80 dagar. 10 av 21 länsstyrelser uppfyller detta mål, vilket är en försämring jämfört med år 2017 då 14 av 21 länsstyrelser uppnådde målet. Andelen avgjorda överklaganden som uppfyller inriktningsmålet varierar mellan 17 och 100 procent, vilket är samma spridning som år 2018. Av alla överklagade bygglovsärenden för bostäder i riket avgjordes 63 procent inom 80 dagar.

Inriktningsmål 90 procent inom 120 dagar

Det sista inriktningsmålet innebär att 90 procent av de överklagade bygglovsärendena för bostäder ska ha avgjorts inom 120 dagar. 13 länsstyrelser av 21 når detta mål, vilket är detsamma som för år 2018. Andelen avgjorda överklaganden som uppfyller inriktningsmålet varierar mellan 33 och 100 procent, vilket är en något större spridning än år 2018. Av alla överklagade bygglovsärenden för bostäder i riket avgjordes 87 procent inom 120 dagar.

Län Andelen överklagade bygglov för bostäder som har avgjorts inom 80 dagar i procent Andelen överklagade bygglov för bostäder som har avgjorts inom 120 dagar i procent
Blekinge 17 33
Dalarna 28 50
Gotland 27 73
Gävleborg 90 100
Götaland 42 66
Halland 90 98
Jämtland 28 50
Jönköping 91 100
Kalmar 54 88
Kronoberg 100 100
Norrbotten 50 100
Skåne 75 97
Stockholm 60 90
Södermanland 59 95
Uppsala 97 100
Värmland 100 100
Västerbotten 92 100
Västernorrland 90 100
Västmanland 100 100
Örebro 100 100
Östergötland 35 69

Orsaker till att målen inte nås

Nio länsstyrelser har valt att inte kommentera varför inriktningsmålen inte uppfyllts. Ett flertal av de svarande länsstyrelserna uppger att bristen på handläggare, särskilt jurister, bidrar till att målen inte uppfylls. Det tar även tid innan nya handläggare har lärts upp. Även föräldraledigheter och sjukskrivningar har lett till ökade handläggningstider, framför allt gäller detta för de små länsstyrelserna.

Ett par av länsstyrelserna uppger att ärendena om överklagade bostäder prioriterats, vilket har medfört att övriga ärenden fått en längre handläggningstid, till exempel ärenden om ingripande med stöd av 11 kap. plan- och bygglagen. Tiden kan också dras ut på grund av kommuniceringar i ärendet.

Åtta länsstyrelser har haft en ökad ärendeingång under 2019 och ärenden av svår karaktär, viket har förlängt handläggningstiderna.

Planerade åtgärder

De åtgärder som länsstyrelserna har gjort och också planerar framöver är att rekrytera mer personal. Två länsstyrelser har köpt in handläggarkapacitet från en annan länsstyrelse. En länsstyrelse uppger att man kommer att arbeta mer med en aktiv tillsynsvägledning gentemot kommunerna.

Övriga åtgärder är att se om det går att se över arbetssätt, omprioritera mellan arbetsuppgifterna och fortsätta att följa upp handläggningstiden kontinuerligt.

Länsstyrelsernas erfarenheter

2019 lämnades ett fåtal kommentarer om länsstyrelsernas erfarenheter från handläggningen av överklagade lov.

Länsstyrelsen i Hallands län uppger att man har ett stort antal överklagade tillsynsärenden inom PBL-området. De framför också att olika länsstyrelser har olika förutsättningar att hantera ärendetillströmningen beroende på hur expansivt länet är.

Länsstyrelsen i Stockholm framför att bygglovsfria åtgärder, i dagligt tal attefallsåtgärder, ökar i antal och resulterar i många beslut om startbesked ute i kommunerna. I dagsläget delger kommunerna inte dessa beslut. Det innebär att de aldrig får laga kraft såsom är fallet med lovbesluten som kungörs. Eftersom praxis sedan en tid tillbaka är tydlig med klagorätten för berörda grannar för sådana beslut överklagas många startbesked till länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Stockholm föreslår att det införs motsvarande reglering avseende delgivning som för besluten om lov. Detta för att länsstyrelsens prövning av besluten ska ske i rimlig tidsanslutning till de fattade besluten. Nuvarande ordning leder bland annat till stor osäkerhet för byggherren som i dagsläget kan få ett upphävt startbesked långt efter att åtgärden redan är utförd. Länsstyrelsen i Stockholm framför också att det är vanligt att kommunerna inte skickar över allt relevant underlag som behövs för att pröva ärendena. Därför måste underlag som saknas begäras in av kommunerna förhållandevis ofta, uppskattningsvis i vartannat/vart tredje ärende. Det är inte heller alltid det blir rätt handlingar som inkommer efter begäran trots att det specificerats vad som behövs. Detta tar onödig tid från handläggningen och fördröjer handläggningstiderna.

Länsstyrelsen i Kronoberg uppger att kommunernas beslut om lov inte uppfyller kraven, då ungefär 45 procent av besluten har upphävts eller återförvisats.

Länsstyrelsen i Jönköping ställer sig frågan om det leder till en rimlig prioritering bland länsstyrelsens olika ärendeslag att även lovärenden avseende murar, plank, carportar och liknande omfattas av ett inriktningsmål i regleringsbrevet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej