Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Mått på bostadsbristen

– förslag på hur återkommande bedömningar ska göras

Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
132
ISBN (tryck):
978-91-7563-716-7
ISBN (PDF):
978-91-7563-717-4
Rapport:
2020:21

Boverket fick i juni 2019 i uppdrag av regeringen att lämna förslag på hur återkommande bedömningar av bostadsbristen ska utföras samt att lämna förslag på enhetliga begrepp som ska användas vid kommunikation kring bostadsbristen. I september 2020 redovisades uppdraget genom rapporten ”Mått på bostadsbristen – förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras.

Avsikten är att de presenterade beräkningarna ska kunna användas i arbetet med bostadsförsörjningsfrågor och underlätta arbetet med att planera, utföra och följa upp insatser för att åtgärda bostadsbristen.

I rapporten har Boverket tagit fram en årlig beräkningsmodell där antalet hushåll som saknar en rimlig bostad beräknas på både nationell, regional och lokal nivå. Vad som är en rimlig bostad definieras enligt en uppsättning kriterier och normer. Kvantitativa mått visar hur många hushåll som har en boendesituation som inte uppfyller de olika kriterierna.

Enligt beräkningsmodellen är 462 000 hushåll i landet trångbodda och drygt 56 000 hushåll av dem har också en ansträngd boendeekonomi.

Resultaten finns som öppna data fördelat på nationell, regional och kommunal nivå samt för olika hushållsgrupper.

Tillbaka till toppen