Uppföljningsbara mål för hållbar fysisk samhällsplanering

Uppföljningsbara mål för hållbar fysisk samhällsplanering
Utgivningsår:
2015
Antal sidor:
40
ISBN (tryck):
978-91-7563-323-7
ISBN (PDF):
978-91-7563-324-4
Rapport:
2015:44
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket föreslår sju uppföljningsbara mål för en hållbar fysisk samhällsplanering, i stället för de drygt 100 mål som finns i dag inom den fysiska samhällsplaneringen. Målen ska, framför allt på nationell nivå, göra det lättare att följa resultaten av samhällsplaneringspolitiken.

I rapporten föreslår Boverket sju mål som bör antas av riksdagen och som inom fysisk samhällsplanering ska ersätta dagens drygt 100 mål. Målen har sitt ursprung i de sektorsvisa mål som berör fysisk samhällsplanering och som identifierades i Boverkets rapport 2011:17 "Sammanställning av nationella mål, planer och program av betydelse för fysisk samhällsplanering".

Målens syfte är att, framför allt på nationell nivå, kunna följa resultaten av den aktuella samhällsplaneringspolitiken. Målen bedöms också kunna fungera som relevanta nationella mål som kommunerna ska förhålla sig till i sin planering.

  • De sju målen som föreslås i rapport är:
  • Bostäder efter människors behov
  • Attraktiva livsmiljöer
  • God tillgänglighet i vardagen
  • Bättre resurshushållning
  • Långsiktig livsmedelsförsörjning
  • En funktionell grönstruktur
  • Färre olyckor

Till varje målområde finns det en målformulering och en motivering till varför målet är viktigt. I Boverkets rapport 2011:17 identifierades 28 myndigheter och 21 politikområden som bedöms påverka fysisk samhällsplanering. I de sju föreslagna målen finns alla 21 identifierade politikområdena representerade. Uppföljning av målen föreslås ske med hjälp av indikatorer och genom en kvalitativ utvärdering.

Om uppdraget

Denna rapport är en avrapportering av uppdraget "Uppföljningsbara mål för hållbar fysisk samhällsplanering", som Boverket fick i sitt regleringsbrev 2015. Rapporten överlämnades till regeringen den 30 november 2015.

Mer information

Mer information hittar du i "Relaterad information".

Sidansvarig: Publikationsservice