Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Koordinering av New European Bauhaus

Sammanfattning av Boverkets arbete

Utgivningsår:
2023
Antal sidor:
24
ISBN (PDF):
978-91-89581-27-2
Rapport:
2023:10

Boverket koordinerar EU-initiativet New European Bauhaus. Genom att vara nationell kontaktpunkt kan Boverket och Rådet för hållbara städer bidra till att svenska aktörer ökar sin synlighet, utökar sina nätverk och drar nytta av de stora ekonomiska satsningar kopplat till New European Bauhaus inom EU. 

Kunskapsspridning inom EU

Boverket har sedan juni 2022 haft regeringens uppdrag att fortsatt koordinera EU-initiativet New European Bauhaus (NEB), i syfte att stärka Sveriges svar på initiativet. Boverkets arbete har under året intensifierats, samtidigt som såväl deltagande i olika initiativ som befintliga nätverk och samarbetspartners har utökats. En stor och grundläggande del av arbetet handlar om kunskapsspridning och samverkan mellan EU:s medlemsländer. Detta sker till viss del via de av EU initierade nätverken ”National Contact Points” och ”European Directors of Architecture” i vilka Boverket deltar.

Boverkets NEB-arbete handlar även om främjande av pilotprojekt och spridning av goda exempel. En viktig del i uppdraget är därför att stödja berörda aktörer samt nätverket för svenska så kallade NEB Partners. Detta sker genom erfarenhetsutbyte på olika möten samt genom information från Sverige och EU på Boverkets webbplats, Hållbarstad.se och i sociala medier.

Rådet för hållbara städer en framgångsfaktor

Arbetet som koordinator handlar även om att integrera NEB i andra initiativ och finansieringssystem, vilket framför allt sker inom ramen för Boverkets deltagande i Rådet för hållbara städer. I Rådet för hållbara städer samlas ett antal myndigheter med ansvarar för forsknings- och innovationsfinansiering, något som resulterat i ett flertal utlysningar med inspiration hämtad från NEB:s värdeord och arbetssätt. Rådet för hållbara städers myndighetsgemensamma arbete är en framgångsfaktor för att även på andra sätt implementera, integrera och sprida NEB:s förhållningssätt.

Främjar utveckling

Genom uppdraget att vara nationell kontaktpunkt och genom ett förlängt koordineringsuppdrag kan Boverket - inte minst genom Rådet för hållbara städer - fortsätta att bidra till att svenska aktörer ökar sin synlighet, utökar sina nätverk och drar nytta av de stora ekonomiska satsningar kopplat till NEB-initiativet som görs inom EU. Något som främjar utvecklingen av hållbara, berikande och inkluderande livsmiljöer samt främjar svensk innovation inom området.

Tillbaka till toppen