Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hur information om andrahandsbostadsmarknaden kan ges

Ett förslag

Utgivningsår:
2019
Antal sidor:
44
ISBN (tryck):
978-91-7563-616-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-617-7
Rapport:
2019:1

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att ta fram ett förslag om hur informationsgivningen avseende privatbostadsuthyrning och andrahandsuthyrning kan utvecklas. Uppdraget har två delar varav denna är den första och hanterar hur informationsgivningen kan utvecklas. Del två hanterar frågan om förutsättningarna för att erbjuda en tjänst för jämförelse av olika förmedlingstjänster.

Att vara inneboende, att hyra en hyreslägenhet av den som har förstahandskontraktet, att hyra av någon som innehar en bostadsrätt eller att hyra ett småhus som någon annan person äger kallas i denna rapport för andrahandsmarknaden. I dagsläget finns information om vad som gäller på andrahandsmarknaden både hos myndigheter och privata aktörer. Denna information är inte sammanhållen men kan sammantaget anses täcka de viktigaste delarna i ämnet. Frågan är om denna information når ut på ett bra sätt till de som behöver den.

I de årliga bostadmarkandsenkäterna som Boverket genomför redovisas de grupper i vilka många enskilda personer har svårt att hitta en bostad. Det rör sig sedan ett antal år tillbaka framförallt om unga, studerande på högskoleorter samt nyanlända. Det torde också vara för dessa grupper som andrahandsmarknaden har störst betydelse. Boverket har därför identifierat kanaler som framförallt kan nå dessa bostadssökande för att de – i sin tur – ska kunna hitta relevant information.

Andra aktörer på andrahandsmarknaden har också identifierats i rapporten. Dessa bör nås av samma information som de bostadssökande och det är därför intressant att försöka se vilka kanaler som information kan förmedlas genom till dem. Det rör sig om enskilda hyresgäster med förstahandshyreskontrakt, bostadrättsinnehavare, hyresvärdar, bostadsrättsföreningar med flera.

För en stor del av uthyrningarna på andrahandsmarknaden krävs att samtycke ges till uthyrning av bostaden av hyresvärd eller bostadsrättsförening. Boverkets föreslår därför att sådant samtycke – på frivillig väg – ska utökas så att det blir ett grundläggande dokument för relationen mellan de inblandade parterna. Om det går att få hyresvärdar och bostadsrättsföreningar att, vid sidan av själva samtycket, i skriftlig form även lämna uppgifter om bland annat gällande hyra respektive månadsavgift avseende bostaden samt hos vilken myndighet ytterligare information finns att få så skulle detta öka tranparensen på en stor del av andrahandsmarknaden.

Boverket har inte kunnat lägga ett förslag rörande vilken myndighet som bör ha ansvaret för informationen rörande andrahandsmarknaden eftersom det krävdes i uppdraget att utpekade myndigheter skulle ställa sig bakom förslaget. Andrahandsmarknaden kommer sannolikt att ha stor betydelse under överskådlig tid framöver. Det är därför angeläget att säkerställa att frågor om andrahandsmarknaden inte hamnar mellan olika myndigheters ansvarsområden. Det vore olyckligt om det uppstår ett en informationslucka – särskilt som hyresnämnderna ser ut att gå mot en lägre servicenivå i sin informationsgivning än dagens. Frågan om ansvaret för informationen rörande andrahandsmarknaden överlämnas till regeringen för vidare hantering.

Tillbaka till toppen