Boverkets uppsiktsrapport

planering och byggande under 2010

Boverkets uppsiktsrapport
Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
94
ISBN (tryck):
978-91-86559-100
ISBN (PDF):
978-91-86827-00-7
Rapport:
2011:4
84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

I Boverkets uppsiktsrapport sammanfattar vi iakttagelser, analyser och förslag från Boverkets och länsstyrelsernas arbete med uppsikt respektive tillsyn över utvecklingen och tillämpningen inom planering och byggande under 2010. Vi redovisar att det finns problem men också positiva utvecklingstrender och möjligheter när det gäller tillämpningen av plan- och bygglagen (PBL).

Rapporten som är den tredje i sitt slag är utformad och anpassad i tiden för att kunna användas som ett informations- och beslutsunderlag för regeringen. Men den riktar sig också till länsstyrelser, kommuner och andra som är intresserade av utvecklingen på området.

Sidansvarig: Publikationsservice