Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsföretag på orter med vikande befolkningsunderlag

Utgivningsår:
2008
Antal sidor:
23
ISBN (tryck):
saknas

Regeringen har gett BKN i uppdrag att analysera konsekvenserna för företag på svaga bostadsmarknader avseende de förslag som redovisas i betänkandet "EU, allmännyttan och hyrorna" (SOU 2008:38). Uppdraget redovisas i två etapper, en analysdel och en förslagsdel.

BKN föreslår i rapporten att det stöd som staten idag lämnar till kommuner med vikande befolkning för deras bostadsåtaganden vidgas till att omfatta även tillgänglighetsskapande åtgärder.

Vidare föreslås att stödet i fortsättningen inte ska vara förbehållet åtgärder som genomförs i kommunala bostäder utan kunna lämnas även till privata fastighetsägare. En förutsättning bör vara att de privata lägenheterna ingår i en kommunal av- och utvecklingsplan beträffande övertaliga bostäder och tillgänglighet.

Stöd föreslås slutligen kunna lämnas till ett eller flera bostadsföretag som avser att bredda ägandet. Stödet bör vara förbehållet kommunala bostadsföretag som är verksamma i kommuner som erhåller statligt stöd.

Analysdelen finns i rapporten "Utredningen om allmännyttans villkor, konsekvenser för företag på svaga bostadsmarknader".

Publikationen är utgiven av BKN, Statens bostadskreditnämnd. 

Tillbaka till toppen