Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kunskap från forskning som stöd för att skapa hållbara och goda livsmiljöer

Granskad:
Publikation

Flera forskare i stadsbyggnad delar med sig av sin kunskap i en ny sammanställning från Boverket som forskningsrådet Formas varit med och finansierat. Syftet är att ge landets planerare och stadsbyggare kunskap och stöd i sitt arbete med att skapa hållbara och goda livsmiljöer för alla.

– Vi behöver snabbt ställa om dagens samhälle för att nå social, miljömässig, kulturell och ekonomisk hållbarhet. Det innebär många och komplexa utmaningar. Hur vi väljer att forma och förvalta våra byggda miljöer bidrar på olika sätt och kunskap från forskning behövs, säger Caroline Stigsdotter, expert och projektledare på Boverket.

Boverket har tagit initiativ till ett samarbete med några av landets forskare inom stadsbyggnad för att ta fram en kunskapsöversikt. Aktuell och lättillgänglig kunskap från forskning kan ge argument och stöd i arbetet med att klargöra alternativ och konsekvenser när byggda miljöer formas, omvandlas och förvaltas.

Lyfter en bredd av perspektiv

Samhällsplaneringen är komplex. Kunskapsöversikten lyfter därför fram olika perspektiv som behöver vägas in i planeringsprocessen och som kan fungera som stöd i kommunernas beslutsfattande.

Här finns forskning om:

  • den byggda formen över tid
  • stadsrummen som system
  • regionala perspektiv
  • olika perspektiv på täthet
  • effekter av byggd form kopplat till grönska, dagsljus och mikroklimat
  • gestaltningen av de gemensamma livsrummen.

– I stadsbyggandet behöver alla dessa kunskapsområden och perspektiv arbetas med samlat. När vi planerar, bygger och förvaltar våra städer och orter gör vi val som kommer att få konsekvenser under långt tid. Stadsbyggandet är därmed ett viktigt strategiskt verktyg som påverkar allt hållbarhetsarbete.

Kunskapsöversikten visar ett axplock av perspektiv från olika forskningsfält kopplat till stadsbyggnad. Tanken är att den ska väcka nyfikenhet och få läsaren att vilja ta reda på mer.

Beskriver hur den byggda miljön påverkar oss och vår miljö

Kunskapen som presenteras i översikten har som gemensam utgångspunkt att beskriva hur den byggda miljön och dess form påverkar oss som människor, våra beteenden och vår miljö.

– De sociala och ekologiska frågorna står i fokus eftersom våra val i planering, byggande och förvaltande kan påverka kommande generationer och på sikt bli väldigt kostsamma om kortsiktiga ekonomiska val får styra. Vi hoppas att ökad kunskap och förståelse kan leda till bättre avvägda bebyggelseförslag.

Kunskap för att utveckla bra livsmiljöer

Kunskapsöversikten är en del av Boverkets arbete med att främja utvecklingen av hållbara och kvalitativa livsmiljöer.

– Landets planerare har lyft behovet av ökad kunskap om hur våra byggda miljöer kan skapa värden inte bara för beställaren och brukaren utan även för det omgivande samhället och framtida generationer. Med denna kunskapsöversikt vill vi sprida kunskap om och väcka nyfikenhet för forskning kopplat till formandet av våra byggda miljöer. säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt på Boverket.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen