Vilka regler gäller för att få uppföra modulhus för nyanlända?

Boverkets byggregler, BBR, gäller även när man bygger modulhus som ska användas som bostäder. I BBR specificeras de utformningskrav och tekniska egenskapskrav som regleras övergripande i plan- och bygglagen 8 kap. och plan- och byggförordningen 3 kap.